BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LXVII/10 z sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 18 września 2010 roku
w sprawie:

PROTOKÓŁ Nr LXVII/10

z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 18 września 2010r. początek godz.13 10 koniec godz. 13 40

miejsce – Hotel Joseph Conrad w Piszu

Skład Rady – 15 radnych.

Radni nieobecni na posiedzeniu: Jerzy Bielawski, Jacek Konopka, Bolesław Maliszewski, Zdzisław Obrycki, Michał Szulc.

Ad 1. Otwarcie sesji.

Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła LXVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności radnych(załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła 10 radnych obecnych na posiedzeniu, wymaganą większość- quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca  przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad LXVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 sierpnia 2010r.

3.Interpelacje i zapytania radnych  oraz odpowiedzi.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej.

7.Wolne wnioski  i informacje.

8.Zamknięcie obrad sesji.

Po czym zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza i Rady, czy  są  wnioski do proponowanego porządku obrad sesji.

Do  Przewodniczącej  nie wpłynęły żadne wnioski o zmianę porządku obrad.

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 10 radnych.

W wyniku głosowania : 10 radnych głosowało  „za” przyjęciem  proponowanego porządku obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że  Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad  LXVII Sesji. Po czym przystąpiła do jego realizacji.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 sierpnia 2010r.

Przewodnicząca  Rady  poddała protokół pod głosowanie. Protokół z  obrad został przyjęty 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych  oraz odpowiedzi.

W tym punkcie nie wpłynęły żadne  interpelacje i zapytania radnych.

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz,  stanowi ono  załącznik do niniejszego protokołu.

W tej części obrad głos zabrali :

Pan  Stefan Chmielewski  - radny - zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej,  na którą  Rada  jakiś czas temu wyraziła zgodę. Właściciel  nieruchomości, który brał udział w przetargu  ma wątpliwości, czy dokonał prawidłowo opłaty za powyższą nieruchomość  a wątpliwości dotyczą podatku VAT.

Pani Agnieszka Rutkowska – Zastępca Burmistrza Stawisk: „ W powyższej kwocie była pomyłka, przy odbiorze protokołu z przetargu pracownik merytoryczny wyjaśnił tę kwestię, wobec powyższego  kwota, jaką nabywca uiścił, była kwotą do zapłaty.”

Pan Robert Urban  - radny - nawiązał do przeprowadzonej budowy chodnika przy ulicy Łomżyńskiej w Stawiskach: „Na naszym terenie, gdzie były roboty, nie widać warstwy cementu,  tak jak zostało to wykonane w Kisielnicy. Jestem zainteresowany, jak to zostało zrobione i chciałbym to sprawdzić. Uważam, że w Kisielnicy jest dobrze zrobione, a w Stawiskach brak jest niezbędnego podłoża czyli  przy budowie  chodnika.”

Pani Agnieszka Rutkowska: „ Chodnik został wykonany zgodnie z projektem”.

Pan Andrzej Kiciński  - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stawiskach :”W  Kisielnicy obrzeża chodnika mają wymiary 8 x 30 (cm) w Kisielnicy, natomiast  obrzeża w Stawiskach wynoszą : 6x 20.  Zakres ten  zależy od projektanta jak zostało to zapisane w projekcie.

Pani Agnieszka Rutkowska dodała: „Możliwy jest wgląd w dokumentację projektową, która znajduje się  w UM Stawiski u pracownika – Grzegorza Chilińskiego”.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Elżbieta Wysocka – Zastępca Skarbnika Gminy.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję  w temacie uchwały.

W tej części obrad sesji  głos w dyskusji zabrali :

Pan Andrzej Kępa – radny : „Kwestia dot. zmian w budżecie gminy – Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę  153.362 zł z zadania Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w Stawiskach ,  w związku ze zmianą  realizacji zadania na 2011 rok. Brak jest podania źródeł finansowania, gdyż  w  wieloletnim planie tego brakuje. Czy  środki te będą pochodziły z kredytu,  czy będą stanowiły  dochody własne ?

Pan Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk:” Jest to konsekwencja aneksu do umowy z  Urzędem Marszałkowskim, który nam pozwolił na przesunięcie terminu wykonania robót. Bo tam był zabezpieczony nasz własny wkład.  Tu chodzi o wkład własny, ponieważ tam idzie budowa obwodnicy i już tam prace geodezyjne trwają . To nam się obszar inwestycji zmieni, to gmina jest na etapie pozyskania 1 ha z ogródków działkowych to – są nieużytki sąsiadujących z naszą drogą i z tym terenem, który  poddany zostanie rekultywacji . Więc to wszystko spowodowało, że złożyliśmy wniosek o przesunięcie realizacji tej inwestycji na 30 maja 2011 r. Urząd Marszałkowski się zgodził i pan, który z nami rozmawiał, podpisywał tę umowę, to powiedział, że na najbliższej sesji powinniśmy  mieć zapis. Powiedział, że na najbliższej sesji powinnyśmy mieć w zmianach w budżecie taką zmianę, a nie mówił o potrzebie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, bo w wieloletnim nic nie powinno się zmienić.”

Pan  Andrzej Kępa radny -  zapytał: „Czy te 172.526.000,00 zł  – to zwiększenie  planu wydatków  budżetowych -  to są dochody  nasze?” 

Burmistrz odpowiedział: „To będą środki nasze.”

Pani Agnieszka Rutkowska -To są nasze środki, które zabezpieczyliśmy na projekt  zagospodarowania  terenu, a w związku z tym, że realizacja projektu  została przesunięta na następny rok,  to środki budżetowe nam się zwalniają i dlatego to zostało zdjęte. Tam jest tak w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, że my musimy  zawsze zabezpieczać 100 %  swoich środków, a później dopiero jest zwrot.”

Dalszej dyskusji nikt nie podjął. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję  wokół  projektu uchwały i poddała go  pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania  10 radnych.

W wyniku głosowania : 10 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Przewodnicząca oznajmiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr LXVII/265/10   Rady   Miejskiej w Stawiskach  z dnia 18 września 2010r. w sprawie zmian budżecie gminy stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej.

W tej części obrad głos zabrali :

Pan Marek Waszkiewicz - Burmistrz : „ Sprawa dotyczy ponownie uchylonej uchwały dot. drogi wewnątrz zakładu  firmy „KOJA”. Kto z radnych chciałby zapoznać się z projektem  podziału jest to możliwe. Dokumentacja znajduje się w u pracownika Małgorzaty Chodnickiej. Z projektu jasno wynika, że wszyscy użytkownicy  innych części zakładu z tego terenu mają dojazd. My nie naruszamy żadnych innych dóbr. Wówczas uchwała została uchylona tylko dlatego, gdyż były w niej formalne uchybienia, wynikające z braku zapisu, że została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego. Z ustawy o drogach jasno wynika, że zniesienie kategorii drogi czy też wyłączenie z użytkowania drogi  skutkuje z dniem 1 stycznia roku następnego.

Pani Agnieszka Rutkowska  - Zastępca Burmistrza dodała, że  uchwały w tej kwestii  podejmuje się do końca trzeciego kwartału.

Przewodnicząca odczytała projekt  w/w/ uchwały .

Następnie otworzyła dyskusje w temacie uchwały.

Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie. Wobec powyższego Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 10 radnych. W wyniku głosowania :

8 radnych „za”,2 radnych „wstrzymało się” od głosowania w tej sprawie.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała został podjęta.

Pan Marek Waszkiewicz- Burmistrz Stawisk: „ Ja tylko dodam, że gmina posiada opinię – Uchwałę Nr 117/247/06 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o wyłączeniu z użytkowania i pozbawieniu kategorii części dróg gminnej nr 104589BG w Stawiskach.”

Uchwała Nr LXVII/266/10  Rady  Miejskiej w Stawiskach  z dnia 18 września 2010r. w sprawie  wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii  drogi gminnej stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.

Ad 7. Wolne wnioski  i informacje.

Burmistrz  zaproponował  termin sesji   na XX – lecie powstania samorządów, która miałaby odbyć się 1 października br. o godz.10.Radni wyrazili aprobatę  powyższego terminu posiedzenia.

Pan Marek Sobociński - radny: ”Woda została wpuszczona do stawu w Dzierzbi, termin wykonania robót do 15 grudnia 2010r.”

Przewodnicząca Rady  zasygnalizowała zły stan techniczny na budynku komunalnym (Dom Nauczyciela) w miejscowości Poryte.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji  Przewodnicząca  podziękowała zebranym za udział w  obradach i zamknęła obrady LXVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

          Protokołowała                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata  Mroczkowska                                        Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 paź 2010 10:04
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1854 razy