BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LXVII/266/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 18 września 2010 roku
w sprawie: wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej

Na podstawie art.10 ust. 1 - 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115, Nr 192  poz. 1381; Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323) po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Zarząd Powiatu Kolneńskiego, uchwala się co następuje:

§ 1. Wyłącza się z użytkowania i pozbawia kategorii części drogi gminnej nr 104589B – działka nr 891/91 o powierzchni 0,4367ha, ul. Smolniki w Stawiskach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

 

 

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2007 roku Rada Miejska w Stawiskach podjęła Uchwałę Nr XXI/93/07 w sprawie: wyłączenia części drogi gminnej z użytkowania, na podstawie której została wyłączona z użytkowania i pozbawia kategorii część drogi gminnej nr 104589 B – działka nr 891/12 o powierzchni 0,5088ha, ul. Smolniki w Stawiskach.

W wyniku zaskarżenia w/w uchwały Wojewoda Podlaski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 01 lutego 2008r. stwierdził nieważność uchwały z powodu niezgodnego z przepisami prawa wprowadzenia zmian w porządku obrad, a mianowicie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia przedmiotowej uchwały.

W dniu 02 marca 2010r. Rada Miejska w Stawiskach podjęła Uchwałę Nr LIX/242/10 w sprawie: wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej, na podstawie której została wyłączona z użytkowania i pozbawia kategorii część drogi gminnej nr 104589 B – działka nr 891/91 o powierzchni 0,4367ha, ul. Smolniki w Stawiskach.

Wojewoda Podlaski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 marca 2010r. stwierdził nieważność uchwały, wskazując iż chwała dotycząca zaliczenia drogi bądź pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej jest aktem prawa miejscowego i powinna wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie zaś z dniem jej podjęcia.

Działka oznaczona aktualnie numerem ewidencyjnym 891/91 powstała w wyniku podziału działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 891/12.

Zgodnie z przepisami prawa warunkiem wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej jest opinia w tym przypadku Zarządu Powiatu Kolneńskiego.  Uchwałą Nr 117/247/06 z dnia 11 lipca 2006r. Zarząd Powiatu Kolneńskiego pozytywnie zaopiniował wniosek w tej sprawie.

Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest zasadne.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 wrz 2010 14:18
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2063 razy