BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LXVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie:

PROTOKÓŁ Nr LXVI/10

z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 25 sierpnia 2010r. początek godz.8 10 koniec godz. 9 35

miejsce – Sala Konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Skład Rady – 15 radnych.

Radni nieobecni na posiedzeniu: Andrzej Kiciński, Jacek Konopka, Bolesław Maliszewski, Michał Szulc.

Ad 1. Otwarcie sesji.

Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła LXVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności radnych (załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła 11 radnych obecnych na posiedzeniu, wymaganą większość- quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Powitała zaproszonych gości na obrady sesji i wszystkich  na sali.

Następnie Przewodnicząca  przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 czerwca 2010r.

3.Przyjęcie protokołu z obrad LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2010r.

4.Interpelacje i zapytania radnych  oraz odpowiedzi.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Stawiski za I półrocze 2010 roku.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stawiski lub jej jednostkom podległym.

9.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad sesji.

Po czym zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza i Rady, czy  są  wnioski do proponowanego porządku obrad sesji.

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad jako punkt: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk złożył Robert Urban – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji poinformował, że skargę złożyła mieszkanka Stawisk - Pani Wanda Sienkiewicz. Do Rady Miejskiej w Stawiskach wpłynęła korespondencja z Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w Łomży   w dniu 29 lipca br.

Przewodnicząca  poddała wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 11 radnych.

W wyniku głosowania : 11 radnych głosowało  „za” przyjęciem  wniosku  o rozszerzenie porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca  odczytała porządek obrad po zmianach.

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 czerwca 2010r.

3.Przyjęcie protokołu z obrad LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2010r.

4.Interpelacje i zapytania radnych  oraz odpowiedzi.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Stawiski za I półrocze 2010 roku.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stawiski lub jej jednostkom podległym.

9.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad sesji.

 

Następnie Przewodnicząca poddała porządek obrad po zmianach pod głosowanie Rady.

Rada Miejska  w głosowaniu : 11 radnych „za” przyjęła   porządek obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że  Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad  LXVI Sesji po zmianach. Po czym przystąpiła do jego realizacji.

Ad 2.Przyjęcie protokołu z obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 czerwca 2010r.

Przewodnicząca poinformowała, że protokoły z dwóch poprzednich sesji  były wyłożone na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 sierpnia br. i jak dotychczas  nie zgłoszono żadnych uwag. Protokół z obrad LXIV Sesji został poddany pod głosowanie Rady. Rada w głosowaniu 11 radnych „za” przyjęła niniejszy  protokół.

Ad 3.Przyjęcie protokołu z obrad LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2010r.

Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania : 9 radnych głosowało  „za” przyjęciem protokołu,   2 „wstrzymało się „ od głosu.

Ad 4.Interpelacje i zapytania radnych  oraz odpowiedzi.

Do Rady nie wpłynęły  interpelacje i zapytania.

Ad 5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Stawiski za I półrocze 2010 roku.

Przewodnicząca poinformowała, że radni i sołtysi  otrzymali informacje dot. wykonania budżetu gminy Stawiski za I półrocze 2010r. – Zarządzenie Nr 27/10 z dnia 4 sierpnia 2010r.

Przewodnicząca przedstawiła Uchwałę RIO  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Stawisk informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie poinformowała- Na wczorajszym posiedzeniu komisji Rada nie podjęła dyskusji w tym temacie,  w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Na co  radny Jerzy Bielawski odpowiedział: „To, że Rada nie podjęła dyskusji, to nie znaczy, że dzisiaj na sesji również nie podejmie dyskusji”.

Wobec powyższego Przewodnicząca otworzyła dyskusję  w w/w punkcie.

Głos zabrał radny Jerzy Bielawski – „Budżet został uchwalony i jest realizowany na pewno wszyscy pracownicy otrzymują wynagrodzenia. Zadania, do których zobowiązana jest gmina, są  realizowane. Jednak rysuje się problem bardzo niskich dochodów gminy. Jeden problem to   wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych. Są to dochody należne ze skarbu państwa. Problem ten znany jest ogólnie  z mediów,  minister ogłosił, że dochody z tego tytułu będą niskie.  Drugi problem to niski  wpływ podatków od osób prawnych – naszych podatków lokalnych. Jeżeli chodzi o wydatki  w budżecie, widoczne jest duże wykonanie , w kwestii  poza płacami. Zwracałem uwagę  przy uchwalaniu budżetu, że w niektórych miejscach jest to budżet na pół roku. Tylko w  niewielu miejscach w budżecie  jest prawidłowe wykonanie. Jeżeli chodzi o wykonanie zadania dot. oświetlenia ulicznego, to  tam środków brakuje już od czerwca. Dzisiaj  też w projekcie budżetu jest kolejna zmiana,  po to, żeby te środki uzupełnić, żeby to oświetlenie działało. Wiadomo było od początku roku, że środków na to nie starczy i trzeba będzie dokładać. Natomiast proszę państwa,  jest  taka rzecz,  na którą chciałbym zwrócić uwagę w kontekście roku przyszłego. Ja wiem, że nas na drugi rok nie będzie, ale skutki decyzji,  jakie zostały podjęte zostaną. Zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy wynosi 9.842.645zł to jest zadłużenie bez odsetek, zadłużenie ,które jest długoterminowe. Oprócz tego zadłużenia do  spłaty gmina będzie miała  odsetki od kredytów  w granicach 400 – 500  tys. zł. W roku bieżącym Pan Burmistrz tutaj wspomniał przed chwilą, że  zostały zawarte dwie umowy na realizację dróg.  Drogi na pewno są potrzebne, ale ja chciałbym wskazać jakie jest finansowanie tych dróg. Droga Mieszołki-Lisy około 3 km – łączne koszty finansowe 1.122.541zł w budżecie 2010r. Za wykonanie tej drogi w   roku bieżącym zostanie zapłacone  w roku bieżącym 51.181 zł. Proszę państwa ja wskazuję  na sposób finansowania tych robót. W 2011 roku ma być zapłacona kwota 535.680 oraz w 2012 r. ta sama kwota.

 Droga Jurzec Włościański -  Zalesie około koszt  1.150.106 zł w tym roku płacimy – 437 tyś zł  następnym 356.500 tys. zł i w następnym tyle samo 356 tys. zł. W niedługim czasie zostanie rozstrzygnięty przetarg na  remont ulic  w Porytem. Na powyższą inwestycję gmina otrzyma z  powiatu  dotację   150 tys. zł   z czego  70 % robót zapłacić trzeba w 2010 roku a  30 % w roku 2011. Nie uwzględniając kosztów inwestycji w Porytem z tytułu zawartych  umów na wykonanie robót łącznie z 2011 rokiem  trzeba będzie zapłacić  każdego roku 892.000.180 zł. Do spłaty  rat kapitałowych gmina ma do zapłacenia  1.313.000 zł  a  odsetek  ok.500 tys. Zł. Z  tytułu umów prawie 900 tys. zł,  wysypisko śmieci z Łomżą  473.809zł,  generalnie mówiąc w roku 2011  mamy do spłacenia około 3 ml zł. Proszę zobaczyć więc,  jakie są  zadania inwestycyjne, jakie są  możliwości  gminy. Wszyscy, mniej więcej wiemy, że  na pewno 3 mln zł będzie trudno uzyskać na inwestycje. Mówiąc o tym  chciałbym zwrócić uwagę, że   konieczne już w tej chwili jest  - Panie Burmistrzu-  podjęcie pewnych  działań oszczędnościowych, które umożliwią  w latach następnych, aby  ta gmina funkcjonowała. Ja nie mówię, że ona padnie. Te wydatki, które są konieczne do poniesienia, to zostaną  poniesione, ale czy będzie nas na nie stać. Czy w tym systemie gospodarowania trzeba iść dalej w tym kierunku? Możemy mieć kłopot i będziemy mieć kłopot z realizacją  jakichkolwiek zadań. Proszę  mi wierzyć to nie jest skutek działania  roku 2009,  na pewno  to skutek działań  I półrocza tego roku. Do państwa radnych  kieruje pytanie , niech każdy sobie przemyśli,  czy myśmy w tym okresie zrobili wszystko,  co jest możliwe, aby w gminie działo się lepiej. Realizujemy  tylko najpilniejsze rzeczy. Moim zdaniem założenia mamy maksymalne, wydatki  mamy  maksymalne, delikatnie mówiąc stoimy pod ścianą,  a możliwości realizacyjne  mamy niewielkie. O tym trzeba mówić przy sprawozdaniach  rocznych , półrocznych do tego  one właśnie służą aby dokonać analizy, co jest zrobione i co może być w najbliższym  czasie  zrealizowane. Dziękuję bardzo.”

Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk - Proszę państwa,   radny Bielawski zadaje pytanie retoryczne Radzie Miejskiej, pytając, czy najpilniejsze zostało zrobione. A wcześniej mówi  o potrzebie budowy dróg w gminie. Uważam, że kiedy robimy drogo,  to wówczas  najpilniejsze jest robione. Druga sprawa nie wiem,  co radny Bielawski kombinuje przewidując, że najprawdopodobniej nas tu nie będzie. Ja planuję, że będę. My mamy  dyskutować o tym co było,  a nie o tym,  co będzie. Ja przypomnę Radzie i sołtysom – przecież to był  mój pomysł rozpisywania  inwestycji na trzy lata. Wtedy Pan radny Bielawski mówił, że to się nie sprzeda  dla wykonawcy. Sprzedało się,  jak Pan widzi i to mi  pozwoli na trzyletnią działalność.  W ten sposób można realizować inwestycje. I tu padły bardzo znamienne słowa. Za dwa,   trzy lata nie będziemy mogli wiele realizować. Ja uważam, że za dwa trzy lata będziemy mieli pełną  infrastrukturę techniczną i dużych wydatków inwestycyjnych nie będzie. Radny Bielawski nie mówi też o pewnych perspektywach, które się rysują na horyzoncie dochodów dla gminy. Ja mówiłem o tej czarnej przyszłości. Doskonale wiemy, że jeśli weźmiemy pod uwagę energetykę inną niż obecnie,  mamy-  przewodową,  to powiemy, że dochody gminy rysują się tutaj w jakiś perspektywach jaśniejszych niż to radny Bielawski przedstawia. Ja nie chciałbym dyskutować o tym,  co będzie za 2 – 3 lata,  bo kiedy się mówi o długu publicznym ,czy o długu samorządów, to jest tak jak  z długiem Polski  w stosunku do Unii Europejskiej. Znacie państwo problem, gdzie rząd polski zaczął  negocjować sposób przeliczania długu. To jest  instrument -  jasne, że stanowi on zagrożenie dla   państwa jak i samorządów. Jasne, że przekonała się Grecja, przekonują się powoli Hiszpania, Portugalia. Jednak Polska ma taki system finansowy i taki system kontrolny w stosunku do samorządów i w stosunku do państwa, że raczej nam takie sytuacje,  jak te na chwilę obecną  i w najbliższej przyszłości, nie grożą. Rzeczywiście myśmy poszli trochę po bandzie,  bo planowana była na początku  budowa 20 kilometrów dróg o nawierzchni utwardzonej.  Kiedy podpiszemy umowę na wykonanie uliczek w Porytem,  to zostanie tylko 700 m do 30 km wykonanych dróg. Zrobiony bardzo mocny skok. Inne gminy nie to, że  oszczędnie co bardzo ryzykownie podchodziły do finansów,  to za dwa lata będą  dopiero ogłaszały przetargi  i zapłacą dwa razy drożej niż my dzisiaj. Być może spotkamy się w tym miejscu albo w innym i podyskutujemy  w 2013 roku , ile kosztuje kilometr drogi w 2013 roku,  a za ile myśmy budowali w 2010 roku. To również trzeba brać pod uwagę. I trzeba będzie sobie skalkulować,  czy warto było brać kredyty i ponosić koszty odsetek. Ja nadal stoję na stanowisku, że  kto buduje szybko,  buduje taniej. Kto buduje ostrożnie,  płaci podwójnie. Bo czas to pieniądz. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie uliczne,  wiadomo było na początku, że trzeba będzie dokładać. Budżet został tak zrobiony, że jest gdzie ująć, żeby dołożyć do oświetlenia ulicznego. Pochwalę się przed sołtysami, w terenie jest wszystko zrobione. Wszystkie miejscowości w gminie Stawiski mają działające oświetlenie uliczne. Proszę wybrać się do innych gmin i popytać. To też jest sukces,  o którym się nie mówi. Mówi się  o tym, że brakuje pieniędzy. Pani Skarbnik  wykonuje gigantyczną robotę,  ja jej pomagam jak tylko mogę, żeby budżet się zapinał, bo my z powietrza nie bierzemy. I  powiem tak -  radny Bielawski na początku roku mówił, że już stoimy pod ścianą , za pół roku mówi  znów stoimy pod ścianą,  za 3 lata znów stoimy pod ścianą. Budżet w niektórych paragrafach  i  działach jest nieoszacowany, ale w innych jest przeszacowany. I jak  został przeszacowany,  to my możemy po te nadwyżki sięgać  w tej chwili i zmieniać  budżet. Poza tym jeżeli mówimy o dokładkach do konkretnych  paragrafów to właśnie od tego jest instytucja bieżących zmian w  budżecie , którą przewiduje i sankcjonuje prawo.  Dziękuję  bardzo.”

Następnie o zabranie głosu poprosił radny  Jerzy  Bielawski.

Radny Jerzy Bielawski – Dzisiaj na tej sali ja nie powiedziałem, że  drogi są niepotrzebne. Dwa czy trzy lata temu był taki okres, że kupowano wtedy na siłę kostkę, bo podobno miała zdrożeć. Nawiasem mówiąc Panie Burmistrzu kostka nie zdrożała.

Burmistrz – „ Z przyjemnością przygotuje zestawienie Panu na następną sesję.”

Dalszej dyskusji rada nie podjęła.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję  i przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Iwona Ofman – Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w temacie uchwały.

Rada dyskusji nie podjęła. Przewodnicząca zamknęła dyskusję,  po czym poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 11 radnych. W wyniku głosowania: 11 radnych  głosowało „za” przyjęciem uchwały.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  podjęcia.

Uchwała Rady Miejskiej Nr LXVI/261/10  z dnia  25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 8.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stawiski lub jej jednostkom podległym.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały.

Burmistrz poinformował, że zmieniła się podstawa prawna w związku ze zmiana ustawy o finansach publicznych i podjęcie tej uchwały jest wymogiem formalnym. Powyższa uchwała będzie stanowiła akt prawa miejscowego , jej podjęcie to kwestia formalna.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w temacie uchwały.

Rada dyskusji nie podjęła. Przewodnicząca zamknęła dyskusję, po czym poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 11 radnych. W wyniku głosowania: 11 radnych  głosowało „za” przyjęciem uchwały.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  podjęta.

Uchwała Rady Miejskiej Nr LXVI/262/10  z dnia  25 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stawiski lub jej jednostkom podległym  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca  ogłosiła przerwę w obradach.

- „ –

Przewodnicząca  wznowiła obrady po przerwie.

Przystąpiono do realizacji pkt.9 porządku obrad.

 

Ad 9.Podjecie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt uchwały przedstawiła Iwona Ofman – Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w temacie uchwały. Poinformowała zebranych, że na wczorajszym  wspólnym posiedzeniu komisji Rady  uzgodniono poprawki do uchwały, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały. 

Rada dyskusji nie podjęła. Przewodnicząca zamknęła dyskusję,  po czym poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 11 radnych. W wyniku głosowania: 11 radnych  głosowało „za” przyjęciem uchwały.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Rady Miejskiej Nr LXVI/263/10  z dnia  25 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży – skarga  Pani Wandy Sienkiewicz  na Burmistrza Stawisk w sprawie umożliwienia dostępu działkom do drogi publicznej.

Zgodnie z procedurą Przewodnicząca  przekazała   skargę do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia.

 Głos zabrał Robert Urban – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna w tej sprawie została zwołana na dzień 17 sierpnia br. jednak jej obrady nie odbyły się  ze  względu na brak quorum. Następne posiedzenie zostało zwołane na dzień 24 sierpnia. Komisja wysłuchała wyjaśnień pracownika merytorycznego .W dniu tym obradowała również Rada na Wspólnym Posiedzeniu Komisji. Podczas obrad Rada zapoznała się z dokumentacją dotyczącą  przedmiotowej sprawy. Do projektu uchwały zostało sporządzone uzasadnienie, że skarga wniesiona przez Panią Wandę Sienkiewicz jest niezasadna.

Następnie Przewodniczący komisji odczytał uzasadnienie do uchwały. Po czym postawił wniosek  Komisji Rewizyjnej, aby Rada głosowała, że skarga jest niezasadna zgodnie ze stanowiskiem wypracowanym na posiedzeniu komisji podczas analizowania sprawy.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani Wandzie Sienkiewicz z jednoczesnym zastrzeżeniem, aby ograniczyła swoją wypowiedz w czasie, gdyż Pani Przewodnicząca razem z Burmistrzem wyjeżdża i nie mają czasu.

Głos zabrała Pani Wanda Sienkiewicz – Kto pozbawił mnie dojazdu do działek,  ten powinien mi zapewnić  bezpłatny dojazd do działek.  Generalna Dyrekcja  w jednym z pism pisze,  że Rada powinna zgromadzić środki na wykupienie drogi od Bagińskiego. Można było kupić od komornika,  gdyby był wpis  w Księdze Wieczystej. Pan Burmistrz zakazał. Sekretarz na przetarg  pojechał, po co to wiemy,  lepiej nie mówić .Wadium przyjęto do koperty,  nie licząc pieniędzy  z zaznaczeniem, że  pan i tak te pieniądze zaraz zabierze. Teraz  proszę państwa jest taka sytuacja Ja pytam, kto poniesie koszty nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bardzo ładnie tu pisze w tym uzasadnieniu, że  należy złożyć wniosek. Jednak należy wyjaśnić co oznacza zapis – złożyć wniosek. Przecież to znaczy – stworzyć na mój koszt  nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Za plan zapłaciłam 330 tys. zł  i za podział  143 tys.zł . Teraz się pytam,  kto mnie pozbawił dojazdu,  niech go teraz da. Rada może mówić, że moje skargi są bezzasadne, ale  mnie prokurator pouczył, że ja mam brać decyzje, że powinnam dochodzić swego  i że Rada będzie płacić mi odszkodowanie. Chcę, aby  to pismo, które w tej chwili  Pan przeczytał, było zamienione na decyzje. Dlaczego Rada nie posługuje się decyzją w tak ważnej sprawie. W sprawie tej wystąpiłam do sądu,  to wówczas sąd uznał, że ja nie jestem stroną , a kiedy  już stałam się stroną,   to w sądzie zginęło wpisowe i plik dokumentów mi poczta oddała. Tak stało się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym , więc ja chwilowo się  wycofałam. Przecież Pan Burmistrz przyszedł pierwszego dnia  i obiecywał, że w pierwszej kolejności w ramach  swojej pracy w ramach obietnic  przedwyborczych, że sprawa ta będzie załatwiona w pierwszej kolejności. Co się zmieniło w mojej  sprawie? Nic się nie zmieniło. Wszystko dalej jest u Sienkiewiczów,  jak było. Czy ja jestem obywatelem? 77 metrów tej drogi jest wyłożone kostką. Korzysta z niej pan Krzywda, Wysocki , Bagiński,  Mioduszewski ,  ale już Mikucki nie może,  a dlaczego,  czyżby Mikucki nie był obywatelem? Bo  już jest za płotem. Pytam - Czy ja  jako obywatelka Stawisk wywłaszczona pod osiedle jestem tak samo  traktowana jak Krzywda , Wysocki i inni? Oni nie potrzebują składać żadnych pism, chodzić po sądach, pisać  te prace, gromadzić 2 kg pism. W sądzie mi powiedziano  -  pani w swojej sprawie żąda decyzji. I ja bardzo proszę żeby to odrzucenie mojej skargi było w formie decyzji. Prokurator mi powiedział, że mi się decyzja należy.  Kto mnie oddzielił  od drogi publicznej, powinien zapewnić mi dostęp do moich działek.

Przewodnicząca podkreśliła, że Rada   podejmuje tylko uchwały a nie decyzje,   jak żąda pani Sienkiewicz.

Burmistrz – Nie wiem,  czy  Pani dobrze słuchała uzasadnienia  do uchwały. Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie jest kosztem obywatela,  tylko kosztem samorządu terytorialnego. Nikt nie nakazuje Pani robić za swoje pieniądze plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to jedna z możliwości załatwienia tej sprawy, albo poprzez decyzje o warunkach zabudowy. Jak Pani słyszała, tam  obecnie nie można dokonać wywłaszczenia na działce Państwa Barbary i Mieczysława Bagińskich. Pani żąda od nas decyzji w sprawie, która nie ma od nas rozstrzygnięcia. Tutaj nie da się zastosować formuły decyzji. Decyzja jest zastrzeżona przez prawo administracyjne  do pewnych działań. Ja mam do Pani prośbę,  skoro do Pani Prokurator mówi, to niech on sam wyda decyzje o tym,  co on mówi i niech pani z tą  decyzją do mnie przyjdzie.

Wanda Sienkiewicz – To Rada jest nad sądem administracyjnym,  ja dokładnie wiem. Byłam u Wojewody ,  u Marszałka i nawet mnie nie wpuścili,  dali radcę prawnego, który  mi wyjaśniał.

Burmistrz – Pani Wando  gmina Pani sprawą zajmowała się. 

Wanda Sienkiewicz – Ja nie mam dojazdu,  ja  od dzisiaj  powinnam korzystać z praw własnościowych.

Burmistrz – Pani  mogła skorzystać  z propozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wanda Sienkiewicz – W swojej propozycji  kazali  mi jeździć po chodniku.

Burmistrz – Nie mam wobec tego już  nic do powiedzenia.

Wanda Sienkiewicz – Od dziś Rada będzie płaciła mi odszkodowanie. Pytam Was czy ja mam dojazd do działek?  Niech mi Rada powie,  dlaczego nie korzystam z własności?  

Przewodnicząca – Zamykam dyskusję i  poddaje projekt pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania : 11 radnych. W wyniku głosowania : 11 radnych „za” podjęciem uchwały ,że skarga jest niezasadna.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała został podjęta.

Uchwała Rady Miejskiej Nr LXVI/263/10  z dnia  25 sierpnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.   stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 11.Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca Rady złożyła oświadczenie, że jej  syn Piotr  Rzadki  zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej – Usługi Murarskie z siedzibą w Porytem.

Burmistrz  poinformował sołtysów o zbliżających się Dożynkach Powiatowych w Kolnie 29 sierpnia. Wieniec  dożynkowy z gminy Stawiski przygotowuje w tym roku   miejscowość Rostki.

 W związku  ze  zbliżającym się Spisem Rolnym  rachmistrzowie zakończyli obchód przed spisowy.

Następnie głos zabrał radny Stefan Chmielewski korzystając z obecności na sesji  Grzegorza Malinowskiego – Kierownika ZGKiM w Stawiskach poprosił o wyjaśnienie problemu związanego ze słabym ciśnieniem wody w miejscowości Wysokie Małe. W związku z powyższym prosił też, aby uwzględnić środki finansowe w przyszłorocznym  budżecie na polepszenie funkcjonowania wodociągu.

Grzegorz Malinowski – Kierownik ZGKiM  odpowiedział, że w miejscowości tej panuje dlatego taka sytuacja,   ponieważ  do wodociągu  przyłączone  jej kilka miejscowości  Wysokie Małe , Wysokie Duże i Zalesie. W miejscowości Poryte ciśnienie jest 6 – 7 atmosfer   gdzie wyrywa, aż krany to w miejscowości  Wysokie Małe jest za niskie. Jest potrzebna redukcja tego ciśnienia. Aby dokonać zmiany,  należy sporządzić projekt,  co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 Przewodnicząca Rady zwróciła się d Burmistrza z prośbą , aby ponownie  wystosowano pismo z  urzędu do Wojewódzkiego Zarządu Dróg  w celu  poprawienia stanu nawierzchni drogi   Stawiski – Poryte. Jedna wyrwa (dziura)  na drodze została załatana, a cztery nie zostały zrobione.  Niby wstawili ograniczenie prędkości , ale po tych ulewach, które  były ostatnio można uszkodzić samochody  przejeżdżając na tym odcinku drogi.

Radny Sobociński -   Korzystając z tego, że jest Pan Kierownik  ZGKiM w Stawiskach i Pan Burmistrz, który zna  problem, jaki wystąpił   nad stawem informuję, iż na skrzyżowaniu  w miejscowości  ludzie czasami są  przyzwyczajeni  i wyrzucają odpady, tam zrobiło się  dzikie wysypisko i właściciel  tam ma sklep i od niego te produkty są  tam wyrzucane. Ludzie tam kupują, wyrzucają odpady a inni się skarżą na taki stan rzeczy. Właściciel  sklepu  postawił kosz,  aby temu zapobiec.  Dobrze byłoby, żeby koszt był opróżniany.

 Przewodnicząca zaznaczyła, że taki problem nie występuje tylko w Dzierzbi to samo dzieje się w Porytem przy posesji państwa Baczewskich, tam ludzie też urządzili sobie dzikie wysypisko.

Nikt z obecnych na sali nie zgłosił żadnego wniosku,  więc przystąpiono  do realizacji  ostatniego punktu  porządku obrad.

Ad 12.Zamkniecie obrad sesji.

Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział w  obradach i zamknęła   LXVI  Sesję  Rady Miejskiej w Stawiskach.

  Protokół sporządziła:                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej

               M.M                                                           Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 wrz 2010 10:38
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1887 razy