BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LXVI/263/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

     Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Stawiskach w procedurze prac nad przygotowaniem i uchwaleniem budżetu gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Opracowanie projektu budżetu

1. Projekt budżetu opracowuje, przy pomocy urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Burmistrz.

2. Wnioski radnych, sołectw, rad osiedli, społecznych komitetów w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych gminy składane są Burmistrzowi w terminie do dnia 15 września każdego roku.

3. Jednostki posiadające osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim wnioski do budżetu na nadchodzący rok składają Burmistrzowi w terminie do 1 października.

4. Pracownicy merytoryczni urzędu składają w terminie do 10 października projekty finansowe dochodów i wydatków budżetu gminy.

5. W terminie do 30 października Burmistrz określa zadania gminy realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, a także zakres pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

6. Skarbnik w terminie do 30 października opracowuje prognozę wysokości dochodów gminy z poszczególnych źródeł oraz zestawia obligatoryjne wydatki gminy w roku budżetowym, wynikające z zaciągniętych zobowiązań oraz realizacji obowiązkowych zadań gminy, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

7. Na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych złożonych przez pracowników merytorycznych, uwzględniając prognozę dochodów i zestawienie obligatoryjnych wydatków sporządzonych przez Skarbnika, Burmistrz ustala projekt budżetu w formie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i przedkłada Radzie i regionalnej izbie obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

8. Zapisy ujęte w projekcie uchwały budżetowej powinny być zgodne, w zakresie zadań/przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

§ 2. Projekt budżetu i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu

1. Projekt budżetu gminy składa się z projektu uchwały budżetowej oraz z objaśnień.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków Burmistrz opracowuje w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

3. W skład materiałów towarzyszących projektowi budżetu wchodzą: informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, Burmistrz może dokonywać, na wniosek komisji rady oraz z własnej inicjatywy, zmian w projekcie budżetu powiadamiając o dokonanych zmianach Radę.

§ 3. Uchwalanie budżetu

1. Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła radnym przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i innymi materiałami towarzyszącymi.

2. Komisje Rady zapoznają się z projektem budżetu i przedstawiają na piśmie Komisji właściwej do spraw budżetu opinię o projekcie.

3. Komisja Rady proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązana jest wskazać źródła jego finansowania.

4. Komisja właściwa do spraw budżetu może zaproponować zorganizowanie z Przewodniczącym Rady i Burmistrzem posiedzeniewszystkich komisji Rady,Skarbnika Gminy w celu omówienia i zajęcie stanowiska w formie opinii zbiorczej w sprawach zgłoszonych przez poszczególne komisje Rady.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 68/XIV/99 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 8 listopada 1999r. w sprawie zakresu, trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.

 

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sie 2010 13:00
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2110 razy
Ilość edycji: 1