BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LXV/10 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 15 lipca 2010 roku
w sprawie:

PROTOKÓŁ Nr LXV/10

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 15 lipca  2010r. początek godz. 8 00 koniec godz. 9 10

Sala Konferencyjna w  Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Skład Rady – 15 radnych.

Radni nieobecni na posiedzeniu : Stefan Chmielewski, Jacek Konopka, Michał Szulc.

Ad 1. Otwarcie sesji.

Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła LXV Nadzwyczajną  Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności radnych (załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła 12  radnych obecnych na posiedzeniu, wymaganą większość- quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca  przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

3.Konieczność nowego sformułowania zapisów w wieloletnim planie inwestycyjnym.

4.Uaktualnienie załącznika inwestycyjnego na rok bieżący.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomości na cele budowlane(części poboczy przy drogach wojewódzkich nr 647 i 648).

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad sesji.

Burmistrz wnioskował o wycofanie pkt.3 i  pkt.4 informując, iż jest to pomyłka młodej pracownicy sekretariatu, której podyktował uzasadnienie do uchwały/ co stanowiło załączniki do uchwały budżetowej/. Dodał, że oba punkty zawarte są w 5 punkcie  niniejszego porządku obrad.

Przewodnicząca zapytała czy do Rady wpłyną inne wnioski? Wnioski do Rady nie wpłynęły.

Przewodnicząca poddała wniosek pana Burmistrza dot. wycofania pkt 3 i 4  z porządku obrad.

W wyniku głosowania: 12 radnych głosowało „za” wycofaniem  punktów.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad po zmianach:

1.Otwarcie sesji i przyjecie porządku obrad.

2.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomości na cele budowlane (części poboczy przy drogach wojewódzkich nr 647 i 648).

5.Wolne wnioski i informacje.

6.Zamkniecie obrad sesji.

Następnie  zapytała radnych : Kto jest za przyjęciem   porządku obrad po zmianach.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Po czym Przewodnicząca przeszła do jego realizacji.

Ad 2.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Przewodnicząca zapytała radnych, czy są interpelacje i zapytania.

Jako pierwszy głos  zabrał radny Zdzisław  Obrycki, który skierował zapytanie do Burmistrza w sprawie chodnika przy ul. Łomżyńskiej. Czy chodnik będzie ułożony do posesji pana Wysockiego, czy tylko do mostku.

Burmistrz odpowiedział radnemu, że gmina partycypuje w kosztach realizacji inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje remont chodnika od  posesji pana Wysockiego do skrzyżowania w Smolnikach. W trakcie robót wystąpiło nieporozumienie z wykonawcą. Burmistrz  poinformowałem pana Czyżewskiego o swojej decyzji, że gmina nie dokona zapłaty za pracę, dopóki wykonawca nie wykona tego odcinka. W trakcie prac zostały zniszczone stare chodniki w 80 % oraz kostka.

Radny Zdzisław Obrycki zapytał - Czy jest tam inspektor nadzoru?

Burmistrz odpowiedział -  To musi iść z Regionalnej Dyrekcji.

Radny Zdzisław Obrycki powiedział, że jak zostanie źle wykonany chodnik, to pan Burmistrz mógłby inspektora nadzoru wezwać i wyjaśnić sporne kwestie. Nikt nie wie, czy obrzeża zostaną dobrze położone, czy może za kilka lat się rozejdą.

Burmistrz odpowiedział radnemu, że nie jest w tej sprawie stroną.

Radny Zdzisław Obrycki dodał, że inspektor mógłby prowadzić nadzór nad realizacją zadania.

Radny Jerzy Bielawski zabrał głos w tej kwestii, iż pan Burmistrz w tej sprawie jest stroną.

Burmistrz odpowiedział radnemu Bielawskiemu, iż faktycznie jest dzięki fakturze 30%. Dodał, że czeka cierpliwie, kiedy zostanie chodnik skończony, bo pobocza w chodniku na pewno zostaną jeszcze usypane, gdyż są w tej chwili zawyżone.

Radny Zdzisław Obrycki zwrócił się do Burmistrza- Nie wątpię w to, że może chodnik zostanie dobrze wykonany, ale należy dmuchać na zimne. Należy dopilnować sprawy od razu, aby potem nie trzeba było kłaść nowej kostki.

Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie załatwiona przez pana Czyżewskiego. Praca wykonywana jest zgodnie z dokumentacją i jest wszystko pod kontrolą.

Radny Jerzy Bielawski skierował swoją wypowiedź do Burmistrza i obwieścił, że chodnik jest ewidentnie źle robiony. Dodał, że nie zna się dokładnie w tej kwestii, ale jego zdaniem powinna być posypka, bo w przyszłym roku będzie tam koszenie.

Burmistrz wtrącił, że posypka idzie tam pod mostkiem.

Radny Andrzej Kiciński dodał, że 10 cm powinno być żwiru.

Radny Jerzy Bielawski odpowiedział, że technologia jest swoją stroną a wykonawca ma wykonać tak jak najlepiej potrafi swoją robotę. Natomiast z naszej strony jest ponad 90 tys. zł i w tej kwestii należy zainterweniować, gdyż zdaniem radnego prace wykonywane są źle. Po chwili radny Bielawski zwrócił się do pana Burmistrza z innym pytaniem a mianowicie, iż 2 tygodnie temu rozmawiał z panem Burmistrzem przez telefon w sprawie złożenia wniosku do działania dot. rozwój turystyczny regionu, gdzie obowiązuje termin składania wniosków od 1 lipca do 31 sierpnia 2010r. Dodał, iż podjął dyskusję w tym temacie, ponieważ jednym z projektów dofinansowania jest :budowa, przebudowa hal sportowych. Są to duże pieniądze, które pojawiły się z unii, czyli 44 mln zł. Z dofinansowania można byłoby skorzystać co najmniej 1 mln zł. z przeznaczeniem bez ograniczenia. Zapytał Pana Burmistrza, co w tej sprawie zostało zrobione, jeśli nic to dlaczego?

Burmistrz odpowiedział - Dzisiejsze zmiany w budżecie pokazują, że w tym kształcie gdzie jest planowana sala gimnastyczna ze względu na koszty utrzymania. Stawisk nie będzie stać gminy na salę wielkości, jaką ma Kolno. O takich gabarytach planowana jest sala gimnastyczna jednak z pracownikami doszliśmy do porozumienia, że nie będziemy aktualizować tej dokumentacji, którą mamy, gdyż należy zaktualizować kosztorysy, zaktualizować też pewne elementy studium i wykonalności, co niesie za sobą koszty kilku tysięcy złotych. Doszliśmy więc do wniosku, że będziemy wpinać się w inne środki na budowę sali gimnastycznej wskazane nam przez członka Zarządu Województwa Podlaskiego Jacka Pierunka. Program ministerialny, który mówi o tym, że wszystkie miejscowości  posiadające prawa miejskie  w Polsce powinny mieć salę gimnastyczną.

Będziemy więc budować o mniejszych gabarytach przy Szkole Podstawowej w Stawiskach z łącznikiem. Dlatego wdrożyliśmy ten pomysł, gdyż sprawa gdzieś umarła na etapie narad, że nie składamy w tym roku. Domyślam się, że to nie jest atrakcyjne nawet zakładając, że będzie to 10% najtańszej wersji sali, którą mieliśmy budować. Gmina Stawiski wtedy dołożyłaby ponad 500 tys. zł plus VAT. To nie jest duży wydatek, natomiast późniejsze koszty są przerażające, bo jeśli założymy, że będzie to nowa zupełnie jednostka, to byłaby o największej powierzchni w gminie Stawiski, byłoby to na wyrost.

Zmiana nastąpiła taka, że zrezygnujemy z dużej sali na rzecz budowy auli przy gimnazjum w Stawiskach i sali minimum 12x24 przy Szkole Podstawowej w Stawiskach takiego typu jak jest w Turośli. Sala z galerią to koszt rzędu od 1mln 200 tys. zł do 1mln 500tys. zł i myślę, że na gminę Stawiski to jest rozwiązanie optymalne. Gmina Stawiski ma boisko Orlik, stadion i jak wybudujemy, to będzie miała dwa obiekty służące do ćwiczeń. Myślę, że to zupełnie wystarczy.

Radny Jerzy Bielawski oświadczył, iż jego zdaniem została podjęta bardzo zła decyzja, bo nie sądzi, żeby koszty utrzymania dwóch obiektów były mniejsze niż jednego. Dodał, że chciałby wszystkim przypomnieć, że kadencja tych, z którymi pan Burmistrz rozmawiał kończy się 12 listopada 2010r., o której radny również pamięta. W związku z powyższym sugestie przyjmowania w tej chwili pełną wiarą, sugestii członków Zarządu czy radnych Wojewódzkich to nie jest takie trofeum, bo być może będzie inny zarząd będzie,  a na pewno  te wnioski do dnia 12 listopada nie zostaną nawet rozpatrzone czy merytorycznie zatwierdzone. Jest szansa uzyskania  przez gminę 90% dofinansowania, można złożyć wniosek  i uzyskać pieniądze z unii. Radny Bielawski podał dwa przykłady dotyczące tego terenu, że jednemu dyrektorowi zakładu na terenie powiatu kolneńskiego konkretnie dyrektorowi szpitala w Kolnie nie doradzano, żeby nie składał wniosku na termomodernizacje, czy nie składał wniosków o pozyskanie pieniędzy na inne cele. Pani dyrektor podjęła decyzję, złożyła wniosek i dlatego też uważam, że taka decyzja o rezygnacji jeśli zapadła to powinna być objęta odpowiednim uzasadnieniem. Nie zabraniam wewnętrznej dyskusji w Radzie, to zadanie jest wpisane w planie inwestycyjnym, dlatego też proszę o rozpatrzenie i podjęcie decyzji na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji.

Burmistrz odpowiedział, że właśnie Rada za chwilę podejmie decyzję w tej kwestii, gdyż ujęte jest to w planie inwestycyjnym. Zmiana zakłada rezygnację  z dużej sali na rzecz auli i sali przy Szkole Podstawowej w Stawiskach. Burmistrz stwierdził, że nie sądzi, że jest to zła decyzja i zła droga.

Radny Jerzy Bielawski wtrącił, iż jeśli będzie wniosek, to zostanie rozpatrzony?

Burmistrz odpowiedział, że wówczas zostanie on rozpatrzony. Po czym poinformował, że w listopadzie  br. będzie nabór nowych wniosków w programie rozwojów wiejskich. Będą rozpatrywane wnioski i zatwierdzane przez nowy Zarząd i myślę, że wnioski zostaną złożone do Ministerstwa Sportu. W Ministerstwie Sportu nic się nie zmieni do 2011 roku do jesieni. Burmistrz dodał, że koszty mogą generować w przyszłości ten budynek. W miejscowości Stawiski jest boisko Orlik. Dziennie przychodzi tam 15 - 20 osób. Taka ilość, na sali gimnastycznej o wymiarach 44x24 zagubi się. Nie byłoby to rozsądne rozwiązanie przy takiej ilości osób, gdzie należałoby palić światło i sprzątać. W takiej sytuacji to nie zgadzam się z takim wygenerowaniem kosztów utrzymania. Natomiast w kosztach budowy jednej sali gimnastycznej mieścimy się spokojnie z budową dwóch małych obiektów. Co do decyzji aktualizacji dokumentacji dużej sali sportowej były różne warianty kwot. Pani Bożena Majkrzak otrzymała dyspozycję poszukiwania firm, które posiadają gotowe projekty sal sportowych w cenie 30 tys. zł. Burmistrz oświadczył, że decyzja ta jest przyszłościowo lepsza, bo daje możliwości, choćby powrotu do pomysłu byłej komisji budowy sali gimnastycznej z połączeniem obiektu Szkoły Podstawowej w Stawiskach, a tym bardziej oddzielnego wejścia od ulicy Cedrowskiej z przeznaczeniem na salę środowiskową w godzinach popołudniowych.

Przewodnicząca zapytała radnych, czy są inne głosy w dyskusji.

Radni dyskusji nie podjęli.

Głos zabrał Burmistrz Stawisk w celu wytłumaczenia trzech spraw:

1.    Zapytanie radnego Marka Sobocińskiego.

Burmistrz odpowiedział, że spotkał się z mieszkańcami mieszkań komunalnych  z Dzierzbi. Wszystko  na tym spotkaniu zostało wyjaśnione. Wspomni o tym w swoim sprawozdaniu.

2.    Zapytanie radnego Zdzisława Obryckiego.

Burmistrz odpowiedział, że wspomni o tym w sprawozdaniu, dodał ze spotkał się ze Starostą Kolneńskim w sprawie chodnika.

3.    Burmistrz przeprosił pana Jerzego Bielawskiego za to, że nie zdążył jeszcze podziękować w związku z Olimpiadą Samorządową. Obiecywał, że w najbliższym czasie to uczyni.

Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad 3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Ofman – Skarbnik Gminy.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Zwiększenie planu dochodów o 25.415 zł. Wynika z wykonania ponad plan dochodów ze źródeł wymienionych w załączniku nr 1 i przyznanej dotacji celowej.

1)Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 104.802 zł wynika z przeniesienia finansowania zadania „Budowa wodociągu relacji poryte – Budziski” w całości na rok 2011 w związku z tym, iż wniosek o PROW na to zadanie składany będzie w ostatnich miesiącach roku 2010. Dokonano również zmniejszenia o 33.000 zł wartości zadania „Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych”

2)Zwiększenie planów wydatków budżetowych o kwotę 163.217 zł wynika z bieżącej realizacji zadań.

3)Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych

- przesunięto finansowanie zadania „Budowa wodociągu relacji poryte – Budziski” w całości na rok 2011;

-zwiększono wartość zadania „Projekt dróg gminnych” o 5.000 zł w związku z planowanym wykonaniem dokumentacji technicznej na drogę do Budzisk i w miejscowości Budziski;

- zmniejszono o 33.000zł wartość zadania „Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych”

- zwiększenie wartości zadania „Przebudowa ulic w mieście Stawiski o 11.731 zł w związku z wykonaniem zjazdu z ul. Reymonta na ul. Witosa;

- wprowadzono zadanie „Dokumentacja techniczna na rozbudowę budynku SP Stawiski wraz z częściową przebudową budynku i termomodernizację” na kwotę 65.880 zł

- w miejsce zadania „Budowa hali sportowej w Stawiskach” wprowadzona zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Stawiskach” i „Rozbudowa budynku Gimnazjum w Stawiskach na aulę”.

Przewodnicząca Barbara Rzadka otworzyła dyskusję w związku z powyższą uchwałą.

Głos jako pierwszy zabrał radny Robert Urban i zapytał co będzie rozbudowane w Szkole Podstawowej w Stawiskach , czy tam będzie łącznik?

Burmistrz odpowiedział, że projektant zaproponował, aby tam gdzie znajduje się plac apelowy od strony ulicy Polowej około 300m powstałaby kopuła bardzo mocno przeszklona gdzie powstałaby aula, która byłaby połączona z korytarzem z wnękami, gdzie są w tej chwili okna. W miejscu gdzie są maszty flagowe i stare budynki gdzie wychodzi sala gimnastyczna będzie kopuła prostokątna i zaplecze sanitarne. Projekt ten zakłada, iż w przyszłości zostaną zlikwidowane łączniki. Burmistrz oświadczył, że trzeba zrobić wszystko aby Szkołę Podstawową w Stawiskach wpiąć w jedną kopułę budynku w tej części szkoły.

Radny Zdzisław Obrycki poinformował, że ma kilka pytań do Burmistrza:

1. W sprawie przebudowy wodociągu do Budzisk, dlaczego nie został wcześniej złożony wniosek?

2. W sprawie planu wydatków budżetowych o kwotę 163.217 zł bieżących zadań, zapytał na co zostaną przeznaczone pieniądze?

3. Jak to się stało, że nastąpiło zwiększenie wartości zadania w mieście Stawiski o 11 tys. zł w związku z wykonaniem zjazdu  z ulicy Reymonta na Witosa? Dodał, że był to jeden projekt.

Burmistrz odpowiedział : W listopadzie będzie nowy nabór wniosków do programu rozwoju obszarów wiejskich. Oznajmił, iż spotkał się z mieszkańcami wsi Budziski, którzy zostali poinformowani, że to zadanie zostanie ujęte i przeniesione na rok następny , by poczekać na dofinansowanie. Mieszkańcy wiedzą o całej sytuacji, zgodzili się, do wglądu jest protokół w urzędzie na stanowisku pracownika - Jadwigi Malinowskiej.

Co do zmian w planie wydatków budżetowych , to wyjaśni pani Skarbnik. Jeśli chodzi o ulicę Witosa, to rzeczywiście projekt sobie , a teren sobie. Po budowie ulicy Witosa, kiedy zaczęto wchodzić z robotami na ulicę Reymonta, okazało się, że nie można połączyć dwóch ulic. Należało więc przebudować asfalt. Wykonawca ulicy Reymonta odstąpił od planu, ponieważ nie mógł w żaden sposób znaleźć spadków nawierzchniowych. Taka była konieczność, żeby nie zalewało mieszkańców ul. Witosa, to normalna rzecz przy pracy w terenie.

Radny Jerzy Bielawski - Przy jednym projektancie, jednym geodecie i jednym wykonawcy, to jest normalne ?

Burmistrz – Tak to jest normalne. Szanowna Rado! Zróbmy tak : Komisja Europejska - nie zarzuciła żadnych uwag, Urząd Marszałkowski – również nic nie zarzucił, a  niektórzy Radni Rady Miejskiej  nam zarzucają !

Radny Jerzy Bielawski  - My od tego jesteśmy. Dlaczego dwie uliczki na jednym poziomie nie mogą się złączyć?

Burmistrz -  W tej chwili się złączyły.

Pani Iwona Ofman Skarbnik Gminy – odpowiedziała na pytanie radnego Zdzisława Obryckiego: Zwiększenie  planu wydatków budżetowych  na kwotę 163.217  składa się :

- Transport i łączność 16.731 zł to jest na inwestycje :  5 tys. zł  na projekt  Budziski,

- Gospodarka mieszkaniowa  4 tys. zł  -  na wznawianie punktów granicznych dróg,

- Administracja publiczna – 19.626 zł - ponad 5 tys. zł na usługi, na oprogramowania antywirusowe, na przeprowadzenie spisu rolnego dotacja -  14.329 zł 

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż – 6.980 – na zakup materiałów

 - Oświata i wychowanie – 65.880 zł  - na projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach,

- Pomoc społeczna  24.000 zł na  zasiłki,

- Gospodarka komunalna 5 tys.zł  na remont oświetlenia

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000zł  - na realizację planu

- Zakup usług  pozostałych – 6 tys. zł

Po wyjaśnieniach odczytanych przez Panią Skarbnik , radny Zdzisław Obrycki podzielił się swoimi uwagami na temat zmian w zakresie przyszłej budowy dwóch sal zamiast jednej na terenie miasta Stawiski. Jego zdaniem decyzja w tym temacie powinna być przemyślana, nie podjęta pochopnie.

Radny Jerzy Bielawski w tej chwili złożył wniosek w imieniu Klubu „Wspólny Cel” o głosowanie jawne. Przewodnicząca wniosek przyjęła. Zamknęła dyskusję wokół projektu uchwały.

Następnie poddała pod jawne głosowanie zmiany w budżecie. Wyniki głosowania jawnego imiennego przedstawiają się w następujący sposób:

Lp.

Nazwisko i imię

Wynik głosowania

1.

Bagiński Robert

„ZA”

2.

Bielawski Jerzy

„PRZECIW”

3.

Chmielewski  Stefan

NIEOBECNY

4.

Kiciński Andrzej

„ZA”

5.

Kępa Andrzej

„ZA”

6.

Kołakowski Sławomir

„ZA”

7.

Konopka Jacek

NIEOBECNY

8.

Kurzątkowska Ewa

„ZA”

9.

Maliszewski  Bolesław

„ZA”

10.

Obrycki Zdzisław

„PRZECIW”

11.

Rudzki Józef

„ZA”

12.

Rzadka Barbara

„ZA”

13.

Sobociński  Marek

„ZA”

14.

Szulc Michał

NIEOBECNY

15.

Urban Robert 

„ZA”

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku jawnego głosowania imiennego 10 radnych głosowało „za”, 2 radnych głosowało „przeciw”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie zmian w budżecie została podjęta.

Uchwała Nr LXV/259/10 z dnia 15 lipca 20120r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomości na cele budowlane (części poboczy przy drogach wojewódzkich nr 647 i 648).

Projekt uchwały z uzasadnieniem przedstawiła Przewodnicząca. Po czym otworzyła dyskusję w temacie uchwały. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz.

Burmistrz stwierdził, że Wojewódzki Zarząd Dróg realizuje zadania jak jest pełna dokumentacja. W miejscowości Chmielewo należy w pierwszej kolejności wykonać chodnik po prawej stronie od pierwszej posesji do skrzyżowania do miejscowości Barzykowo.

Radny Zdzisław Obrycki zapytał o remont chodnika przy ulicy Cedrowskiej w Stawiskach. Przypomniał, że chodnik ten miał być wykonany po przerwaniu prac, które wówczas odbywały się w miejscowości Poryte. Środki finansowe z tej inwestycji miały być przekazane na remont chodnika przy ulicy Cedrowskiej. Nie została dokończona inwestycja w Porytem ze względu na koszty przepustu ani nie zostały przekazane pieniądze na rzecz remontu chodnika w Stawiskach.

Pani Przewodnicząca podkreśliła, że koszt przepustu  nie był wysoki i inwestycje można było spokojnie dokończyć.

Radny Jerzy Bielawski kontynuował dyskusję, że najważniejsze, aby taki chodnik służył ludziom.
Powiedział, że w Chmielewie na pewno z tego chodnika będą korzystały dzieci.

Pani Przewodnicząca włączyła się do dyskusji, że mieszkańcy we wsi Poryte korzystają z chodnika, chodzą na pocztę, do kościoła , do sklepu a dzieci do szkoły.

Dalszej dyskusji nikt nie podjął. Wobec tego Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania : 12 radnych głosowało „za” . Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała został podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr  LXV/260/10 z dnia 15 lipca 20120r. w sprawie przejęcia od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomości na cele budowlane (części poboczy przy drogach wojewódzkich nr 647 i 648). stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad  5. Wolne wnioski i informacje.

Pierwszy zabrał głos radny Zdzisław Obrycki w sprawie Zalewu. Wnioskował o uniemożliwienie kierowcom wjazdu na plaże. Podsunął pomysł, aby wybudować tam schody betonowe.

Na co Pan Burmistrz odpowiedział, że nie spełni to wymogów bezpieczeństwa, ponieważ musi tam dojechać karetka pogotowia, straż czy policja. Funkcjonariusze policji zostali uczuleni na powyższy problem i zostanie postawiony znak – Zakaz wjazdu.

Radny Robert Urban dodał, że należałoby ustawić  jakąś zaporę uniemożliwiającą wjazd.

Burmistrz poinformował, że 5 lipca br. spotkał się z mieszkańcami mieszkań komunalnych we wsi Dzierzbia. Oglądał dach i wie, w jakim jest on stanie technicznym. Mieszkańcy zadeklarowali swój udział w kosztach remontu dachu w kwocie 800 zł.

Burmistrz poinformował, że gmina Stawiski złożyła wniosek na pozyskanie kwoty 200 tys. zł z przeznaczeniem na cel remontu dróg powiatowych przejętych przez gminę oraz na zakup kostki. 1/3 z tej pozyskanej kwoty zostanie przekazana na przebudowę drogi w ulicy Spokojnej i Paszki z Radzanowa w Porytem.

Radny Zdzisław Obrycki poprosił, aby jego osoby nie wiązać z Panem Wilczkiem, który wnioskuje o remont dachu.

Burmistrz odparł, że jest to prywatna posesja i gmina nie ma z tym nic wspólnego. Radny w ten sposób pragnął podkreślić, żeby nie przychodzić do niego w prywatnych sprawach.

Radny Powiatu Kolneńskiego Wiesław Zacharzewski wypowiedział się w kwestii kwoty – 200 tys.zł ,że nie jest przeciwny aby te pieniądze wpłynęły do gminy Stawiski jednak ma uwagę aby z tej kwoty odliczyć 15 tys.zł  i przeznaczyć na jego plany – remonty chodników.

Burmistrz odpowiedział, że jeśli pozyska wnioskowaną kwotę, to na pewno wykorzysta ją do końca i nie będzie zwrotu do powiatu, w tym zakupi materiały do budowy chodników.

Radny Wiesław Zacharzewski oświadczył, że nie ma wpływu na rozdysponowanie pozyskanych środków, ale zaznaczył, że chciały, aby jego osoby nie pomijano w tej kwestii. Od dnia 1 sierpnia br. będzie trwał nabór wniosków na tzw. schetynówki. Czy radni są zainteresowani inwestycją wraz z powiatem przebudowy drogi Wilczewo – Zaborowo Ignacewo o długości ok.4 km. Pytał, czy ma zabiegać o względy Rady Powiatu w tej kwestii.

Na co radny Jerzy Bielawski odpowiedział, że wykonawcą budżetu jest Burmistrz i to Burmistrz powinien udzielić odpowiedzi na to pytanie. Z tego co widać w budżecie gminy to gminę niedługo będzie stać tylko na zapałki.

Radny Marek Sobociński zgłosił uwagę, że składał wniosek do starostwa na budowę chodników przy drodze powiatowej w Dzierzbi. Odpowiedz dostał z Powiatowego Zarządu Dróg i wg niego, to nie taka powinna być procedura odpowiedzi. Zdaniem radnego powinien otrzymać odpowiedz od Starosty. Na to radny Zacharzewski odparł, że być może wniosek został złożony po terminie, kiedy przygotowane zostało prowizorium budżetowe.

Radny Bielawski wtrącił, że zmiany budżetowe w starostwie mogą być dokonywane co miesiąc.

 Radny Wiesław Zacharzewski podsumował, że wszystko zależy od woli Rady Powiatu i Starosty, wniosek może złożyć każdy. Jednak aby inwestycja została zrealizowana, musi być przemyślana bo inaczej to wszystko nie ma sensu.

Radny Jerzy Bielawski stwierdził, że budowa chodników to kiełbasa wyborcza przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

Radny Zdzisław Obrycki zapytał Pani Skarbnik, skąd wzięły się kwoty przy zadaniach związanych z budową sali i auli.

Na co pani Skarbnik odpowiedziała, że kwoty i nazwę zadania otrzymała od pracownika merytorycznego i nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie.

Radny Wiesław Zacharzewski zwrócił się do radnego Bolesława Maliszewskiego w sprawie naprawy odcinka drogi Jurzec – Jedwabne. Czy coś było w tej sprawie dyskutowano, aby to zrealizować.

Radny Bolesław Maliszewski nie włączył się do dyskusji.

Radny Zdzisław Obrycki wtrącił, że droga jest cała w dziurach, można nawet urwać koło a co najdziwniejsze ,że jedne dziury są połatane a inne zostawione.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że w identyczna sytuacja jest na drodze z Porytego do Stawisk i w tej sprawie interweniowała w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, co nie przyniosło żadnego rezultatu.

 Na tym dyskusje zakończono.

Ad 6. Zamkniecie obrad sesji.

Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady LXV Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

       Protokółowała:                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

   Monika Rafałowska                                                        Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 sie 2010 12:06
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1925 razy