BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LXIV/10 z sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 czerwca 2010 roku
w sprawie:

PROTOKÓŁ Nr LXIV/10

z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30 czerwca 2010r. początek godz.8 30  koniec godz.9 00

miejsce – Sala  Konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Skład Rady – 15 radnych.

Radni nieobecni na posiedzeniu : Andrzej Kiciński, Andrzej Kępa, Jacek Konopka.

Ad 1. Otwarcie sesji.

Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła LXIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności radnych (załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła 12  radnych obecnych na posiedzeniu, wymaganą większość- quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca  przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 12 czerwca 2010r.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Stawisk w okresie miedzy sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze.

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamkniecie obrad sesji.

Następnie Przewodnicząca   zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza i Rady, czy  wpłyną  wnioski do proponowanego porządku obrad sesji.

Do porządku obrad nie wpłynęły żadne wnioski o jego zmianę.

Przewodnicząca poddała porządek obrad  pod głosowanie Rady.12 radnych głosowało za jego przyjęciem.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Miejska  przyjęła porządek obrad  LXIV sesji. Po czym przystąpiła do jego realizacji.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 12 czerwca 2010r.

Rada Miejska w Stawiskach przyjęła protokół 8 głosami „za” przy 4 „wstrzymującym się”.

Ad 3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk odpowiedział na zapytanie radnego Marka Sobocińskiego. Dach został wyceniony w Dzierzbi. Jestem przed spotkaniem z mieszkańcami tegoż budynku, w celu ustalenia partycypacji w kosztach remontu.

Jeżeli chodzi o zapytanie radnego Zdzisława Obryckiego Burmistrz odpowiedział - Nie zdążyłem spotkać się z Panem Nadarą i w najbliższych dniach radnemu zostanie udzielona odpowiedź indywidualnie.

Radny Z. Obrycki  zapytał : Czy wniosek będzie składany w imieniu Rady, czy radny ma złożyć wniosek sam osobiście?

Burmistrz -  Na pewno wniosków nie zaszkodzi, a będzie to tylko dobrze świadczyło o mieszkańcach. Jeżeli wniosek zostanie wystosowany to proszę o przedłożenie niniejszego pisma  w Urzędzie Miejskim  do wiadomości.

Radny Jerzy Bielawski zapytał – Jaka jest procedura przyznawania pomocy materialnej dla uczniów (stypendium szkolne).Społeczeństwo zgłaszało do mnie uwagi, że w  tutejszym urzędzie jest wymóg długiego czekania na pieniądze. Dotacja z budżetu państwa  wpłynęła, więc nie powinno być problemów.

Burmistrz odpowiedział, że w dniu dzisiejszym zostanie wypłacona lista sporządzona na kwotę ok.100.000,00zł. Opóźnienie zostało spowodowane zmianą ustawy o finansach publicznych. Gmina partycypuje 20 %, stąd powstało zamieszanie. Stypendia będą wypłacane  w dniu dzisiejszym w kasie urzędu.

Pani Agnieszka Rutkowska – Zastępca Burmistrza dodała, że aby otrzymać stypendium niezbędne jest udokumentowanie wydatków  tj. złożenie rachunków  i faktur na określoną kwotę.

Dalszej dyskusji nikt nie podjął.

Ad 4.Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Stawisk w okresie miedzy sesjami.

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz – stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Iwona Ofman – Skarbnik Gminy.

Radny Zdzisław Obrycki zapytał co oznacza pkt. 3 w objaśnieniach do zmian w budżecie?

Pani Skarbnik odpowiedziała - Zmniejszono plan wydatków budżetowych przeznaczonych na spłaty odsetek od kredytów w wysokości 145.000zł.Planowane środki na ten cel wynoszą 644.975 zł po przeliczeniu miesięcznych opłat odsetek od kredytów istnieje możliwość dokonania powyższej zmiany. Z rozliczenia spłat rat kredytu wynika -  7 miesięcy x 42 tys. zł = 294 tys. zł  zostaje 149 tys. zł

Dalszej dyskusji nikt nie podjął.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania : 12 radnych głosowało „za”. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr LXIV/257 /10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2010 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 6.Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze.

Projekt uchwały przedstawiła Iwona Ofman – Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu. Rada dyskusji nie podjęła.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania : 12 radnych głosowało „za”. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr LXIV/258 /10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 7.Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca  przedstawiła korespondencję:

- pismo z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów  na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Kolnie.(Ogłoszenie Starosty Kolneńskiego  i Zarządzenie Starosty Kolneńskiego z dnia 23 czerwca 2010r.)   

Radny Jerzy Bielawski podziękował dla gminy Stawiski za udział w V Olimpiadzie Samorządowej Powiatu Kolneńskiego, która odbyła się w dniu 28 maja 2010r. na Stadionie Miejskim w Kolnie. Sportowa rywalizacja odbyła się w różnych dziedzinach. Wyniki przedstawicieli z Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Przeciąganie liny- mężczyźni – Trzecie  miejsce  Urząd Miejski Stawiski

Drużynowy skok w dal z miejsca – Pierwsze miejsce- Urząd Miejski Stawiski

Skok w dal z miejsca - kobiety - Trzecie miejsce - Jadwiga Malinowska – Urząd Miejski Stawiski

Pływanie mężczyzn -  Pierwsze miejsce Jacek Rytel – Urząd Miejski Stawiski

Bieg na 60 m kobiet – Drugie miejsce Jadwiga Malinowska – Urząd Miejski Stawiski

Bieg na 800 m mężczyzn –Trzecie miejsce Daniel Kurzątkowski – Urząd Miejski Stawiski

Pchnięcie kulą - mężczyźni - Trzecie miejsce Przemysław Wesołowski – Urząd Miejski Stawiski

Rzut piłka do kosza – mężczyźni - Trzecie miejsce Grzegorz Malinowski – Urząd Miejski Stawiski

Strzał na bramkę - kobiety – Pierwsze miejsce  Magdalena Zabielska – Urząd Miejski Stawiski

Blok rekreacyjny – klasyfikacja końcowa  - Trzecie miejsce - Urząd Miejski Stawiski

KLASYFIKACJA GENERALNA V OLIMPIADY SAMORZĄDOWEJ POWIATU KOLNEŃSKIEGO

1. Urząd Gminy Turośl
2. Urząd Gminy Mały Płock
3. Urząd Miasta Kolno
4. Starostwo Powiatowe
5. Urząd Miejski Stawiski
6. Urząd Gminy Kolno

Radny Jerzy Bielawski wszystkim  zwycięzcom rozgrywek  złożył  gratulacje i podziękował za udział.

Radny Zdzisław Obrycki  wnioskował o naprawę drogi w miejscowości Jurzec.(droga w bardzo złym stanie, stwarza zagrożenie dla kierowców pojazdów).

Ad 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady  LXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

        Protokółowała                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej

               M.M                                                                    Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 sie 2010 11:53
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1808 razy