BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/10 Burmistrza Stawisk

z dnia: 29 lipca 2010 roku
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Stawiski za II kwartał 2010 rok

Na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) zarządza się, co następuje :

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Stawiski kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Stawiski za II kwartał 2010 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  

1) Wykonanie dochodów budżetowych za II kwartał 2010r. wg działów:

Nazwa działu

Plan(po zmianach)

Wykonanie

%

Rolnictwo i łowiectwo

310.008,00

311.451,84

100,47

Leśnictwo

3.262,00

1.764,65

54,01

Transport i łączność

751.988,00

527.523,80

70,15

Gospodarka mieszkaniowa

183.669,00

47.271,41

25,74

Administracja publiczna

83.025,00

43.315,75

52,17

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29.496,00

28.950,00

98,15

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18.798,00

8.849,76

47,08

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.557.219,00

1.229.865,72

48,09

Różne rozliczenia

10.794.484,00

6.011.791,16

55,69

Oświata i wychowanie

182.878,00

140.780,10

76,98

Pomoc społeczna

2.910.600,00

1.585.322,79

54,47

Edukacyjna opieka wychowawcza

326.337,00

326.337,00

100,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

822,00

1.053,36

128,15

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

249.814,00

178.426,00

71,42

Razem

18.402.400,00

10.442.700,37

56,75

2) Wykonanie wydatków budżetowych za II kwartał 2010r. wg działów

Nazwa działu

Plan(po zmianach)

Wykonanie

%

Rolnictwo i łowiectwo

418.810,00

312.050,34

74,51

Transport i łączność

1.850.115,00

1.040.910,20

56,26

Gospodarka mieszkaniowa

391.665,00

238.692,90

60,94

Działalność usługowa

33.000,00

15.012,94

45,49

Administracja publiczna

2.117.103,00

1.153.660,13

54,49

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29.496,00

11.729,67

39,77

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

282.137,00

201.433,94

71,40

Obsługa długu publicznego

499.975,00

240.974,33

48,20

Oświata i wychowanie

6.721.571,00

3.497.135,84

52,03

Ochrona zdrowia

55.274,00

21.491,11

38,88

Pomoc społeczna

3.399.208,00

1.884.038,09

55,43

Edukacyjna opieka wychowawcza

421.396,00

192.567,70

45,70

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.794.475,00

1.347.881,50

75,11

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

290.829,00

168.497,00

57,94

Kultura fizyczna i sport

97.346,00

66.097,95

67,90

Razem

18.402.400,00

10.392.173,64

56,47

3) Nadwyżka/deficyt za II kwartał 2010r.

Wyszczególnienie

Plan na 2010r.

 

Wykonanie II kwartał 2010r.

%

A) Dochody – ogółem – w tym:

18.402.400,00

10.442.700,37

56,75

- dochody bieżące

17.243.998,00

9.707.457,22

56,29

- dochody majątkowe

1.158.402,00

735.243,15

63,47

B) Wydatki – ogółem – w tym

18.402.400,00

10.392.173,64

56,47

- wydatki bieżące

16.174.733,00

9.131.114,90

56,45

- wydatki majątkowe

2.227.667,00

1.261.058,74

56,61

Nadwyżka (+) deficyt(-)

0

50.526,73

x

C)Przychody

0

0

X

D)Rozchody – w tym

0

0

X

Spłata kredytu

0

0

X

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 sie 2010 13:57
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1838 razy