BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LXV/260/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 15 lipca 2010 roku
w sprawie: przejęcia od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomości na cele budowlane (części poboczy przy drogach wojewódzkich nr 647 i 648).

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych(Dz. U. z  2007r. Nr 192 poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323), Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku celem  wykonania dokumentacji technicznej chodników, pobocza drogi wojewódzkiej nr 648 we wsi Poryte, gmina Stawiski, na odcinku od posesji nr 18 przy ul. Kościelnej do posesji nr 8 przy ul. Wojciecha Kossaka, o łącznej długości 180 mb oraz pobocza przy drodze wojewódzkiej nr 647 we wsi Chmielewo, gmina Stawiski, na odcinku od posesji nr 23 do drogi gminnej 104525B (w kierunku Kolna strona prawa 170 mb, strona lewa 40 mb) o łącznej długości 210 mb.

§ 2. Przejęcie nieruchomości na cele budowlane nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Stawisk, a Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, regulującym w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                          Barbara Rzadka

 

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały jest zasadne ponieważ:

1.      Chodniki w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo w w/w  miejscowościach.

2.      Niedokończona inwestycja w Porytem prowadzona była w ramach akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły”.

3.      Na odcinkach tych dochodzą dzieci do szkoły, a także młodzież, gimnazjalna dochodzi do przystanku, z którego odjeżdża autobus szkolny.

4.      Wykonana dokumentacja będzie podstawą do wspólnej inwestycji budowy w/w chodników dla pieszych.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 lip 2010 15:34
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1917 razy