BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LXIII/10 z sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 12 czerwca 2010 roku
w sprawie:

PROTOKÓŁ Nr LXIII/10

z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 12 czerwca 2010r. początek godz. 11.00 koniec godz.12.00

miejsce : Centrum Wypoczynkowo – Konferencyjne „AUGUST”

Sala Konferencyjna w miejscowości Przewięź

Skład Rady – 15 radnych.

Radni nieobecni na posiedzeniu : Jerzy Bielawski, Sławomir Kołakowski, Jacek Konopka, Bolesław Maliszewski, Michał Szulc.

Ad 1. Otwarcie sesji.

Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła LXIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności radnych (załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła 10 radnych obecnych na posiedzeniu, wymaganą większość- quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 kwietnia 2010r.

3.Przyjęcie protokołu z obrad LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 maja 2010r.

4.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji.

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza i Rady, czy wpłyną wnioski do proponowanego porządku obrad sesji.

Do porządku obrad nie wpłynęły żadne wnioski o jego zmianę.

Przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie Rady.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 kwietnia 2010r.

Protokół został przyjęty przez Radę 9 głosami „za” ,przy 1 „wstrzymującym się”.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 maja 2010r.

Protokół został przyjęty przez Radę 9 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.

Ad 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję  w tym punkcie.

Radny Zdzisław Obrycki zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, które chodniki w mieście będą remontowane i w jakim terminie?

Burmistrz odpowiedział radnemu, że na następnym posiedzeniu sesji Rady odpowie na pytanie radnego Sobocińskiego dot. remontu dachu i radnemu Obryckiemu może już dzisiaj powiedzieć, że ma spisane dokładnie, które chodniki wymagają remontu. Wykaz ten sporządził pracownik urzędu Grzegorz Chiliński, jednak Burmistrz musi raz jeszcze przejrzeć wykaz i wówczas radny otrzyma odpowiedz.

Ad 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Pani Elżbieta Wysocka – Zastępca Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

1.Zwiększenie planu dochodów wynika z:

- przyznanej dotacji w wysokości 6.631zł. na przeprowadzenie wyborów prezydenckich;

- planowanych wpływów w kwocie 36.914zł. z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników gospodarczych i prac społecznie użytecznych w związku z zawartymi umowami z PUP.

1.    Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 284.510zł.

-        w dziale „Transport i łączność” zmniejszenie o 200.000zł. z zadania „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”;

-        w dziale „Oświata i wychowanie” zmniejszenie o 41.000zł.  z zakupu materiałów i usług. Zmniejszenie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

§

SP Stawiski

SP Poryte

SP Dzierzbia

Razem

4210

10.000,00

10.000,00

1.500,00

21.500,00

4300

-

1.000,00

2.500,00

3.500,00

Razem:

10.000,00

11.000,00

4.000,00

25.000,00

 

-        w dziale „Pomoc Społeczna” zmniejszenie o 23.510zł. z wynagrodzeń i pochodnych pracowników usług opiekuńczych;

-        w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie o 20.000zł. z zadania „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Stawiski”

2.    Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 328.055zł.

-        w dziale „Transport i łączność” zwiększenie o 56.441zł. na zadanie „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” oraz 10.000zł. na bieżące utrzymanie dróg;

-        w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększenie o 6.631zł. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP;

-        w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o 40.000zł.  na oświetlenie uliczne, 171.983zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, 30.000zł. na bieżące utrzymanie mienia komunalnego;

-        w dziale „Kultura fizyczna i sport” zwiększenie o 13.000zł. na zakup materiałów do uporządkowania terenu wokół boiska „Orlik”.

Po odczytaniu  objaśnień przez Panią Elżbietę Wysocką – Zastępcę Skarbnika Gminy Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w  temacie tej  uchwały.

Radny Zdzisław Obrycki jako pierwszy zabrał głos. Zwrócił się z zapytaniem - Na co ma być przeznaczone 30.000zł ? Co oznacza zapis - bieżące utrzymanie mienia komunalnego? Burmistrz odpowiedział, że środki finansowe zostaną przeznaczone na remonty dachów na budynkach komunalnych w mieście Stawiski. Gmina będzie partycypowała w kosztach remontu dachów przy ulicy Wiejskiej, ulicy Polowej, dach w Dzierzbi też wymaga remontu. W kwestii remontu dachów Burmistrz powiedział, że w tym roku obowiązuje następująca formuła : najpierw wyceniamy kosztorys remontu, dzielimy na ilość mieszkań i partycypujemy przy remoncie. Przy ulicy Wiejskiej są dwa mieszkania komunalne, koszt remontu wyniesie około 12 tys. zł, natomiast przy ul. Polowej są trzy mieszkania koszt około 15 tys. zł. Jeżeli chodzi o dach w miejscowości Dzierzbia, to  nie ma jeszcze kosztorysu.

Radny Zdzisław Obrycki  nawiązał do zmian w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w zmianach jest zwiększenie o kwotę 171.983zł na wynagrodzenie pracowników gospodarczych. Zwiększenie jest duże i pieniądze te powinny być efektywnie wydatkowane. Radny wnioskował do Burmistrza, aby wytłumaczyć pracownikom gospodarczym, żeby prawdziwie przekazywali informację na temat zatrudnienia, z jakich  środków Burmistrz podpisał z nimi umowę czy ze środków własnych, czy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.

Burmistrz odparł, że w najbliższym czasie Pani Agnieszka Rutkowska zorganizuje spotkanie z pracownikami i wyjaśni zasady ,na jakich są zatrudniani, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeżeli chodzi o pracę osób zatrudnionych przy sprzątaniu miasta, to Stawiski są  miasteczkiem czystym, sprzątniętym i jest to widoczne. Pani Agnieszka Rutkowska Zastępca Burmistrza Stawisk odpowiedziała, że chodniki w mieście sprzątane są codziennie rano tak, aby był ład i porządek w centrum miasteczka.

Radny Stefan Chmielewski wnioskował o remont dachu w miejscowości Wysokie Małe w budynku, gdzie mieściła się szkoła podstawowa. W budynku tym znajduje się mieszkanie komunalne. Burmistrz odpowiedział radnemu, że w budynku tym mieszka tylko jedna rodzina a właściciele mają mieszkanie na górze, które jest wolne a oni mieszkają w Łomży. Gmina ma tam lokatora na dole. Jeżeli właściciel mieszkania zakupi materiały, to pracownicy gospodarczy zatrudnieni w gminie wykonają niezbędne prace, aby dach nie przeciekał i problem zostanie rozwiązany.

Radny Stefan Chmielewski wnioskował o wykaszanie przydrożnych rowów, pełnią one funkcję melioracyjną i nie mogą być tak zarośnięte.

Burmistrz odparł, że rolnicy mogliby wykazać własną inicjatywę i sami oczyszczać rowy. W tej kwestii Burmistrz ma do powiedzenia tylko jedno. Skoro w gminie jest 120 km dróg, to nasuwa się pytanie – Czy niedługo okaże się, że trzeba będzie wykaszać 120 km chodników? Radni powinni pobudzać inicjatywę społeczną i sami świecić przykładem. Większość z Was ma sprzęt, piły i każdy może coś w ramach takich prac zrobić dla dobra ogółu.

Radny Robert Bagiński stwierdził, że pracownicy gospodarczy głównie pracują w mieście, a mało ich widać w terenie. Burmistrz odpowiedział, że może przygotować wykaz, gdzie pracują poszczególni pracownicy.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, iż dyskusja nie dotyczy zmian w budżecie i prosiła o merytoryczną wymianę zdań, opinii i poglądów w temacie, który dotyczy zmian w budżecie gminy. Wolne wnioski i informacje są w innym punkcie porządku obrad sesji.

W tym momencie głos zabrał radny Zdzisław Obrycki i oświadczył, że nie będzie głosował za zmianami w budżecie. Dodał, że jest im przeciwny z uwagi na przeznaczenie kwoty 56.441zł na wymianę krawężników w mieście.

Na co Burmistrz odpowiedział radnemu, że radny nie powinien tak mówić, gdyż krawężniki zostały wymienione i zostały położone przy boisku Orlik, kostka również została wykorzystana i żaden materiał nie zmarnował się. Gdyby Rada nie zaakceptowała tej kwoty - 56.441zł. na realizację tego zadania, to wówczas trzeba byłoby zakupić krawężniki i kostkę, aby ułożyć ją przy Orliku a tak materiał pozbierany z ulic został wykorzystany przy Orliku i nic się nie zmarnowało.

Zdaniem radnego Zdzisława Obryckiego za całą sprawę zniszczenia krawężników podczas odśnieżania powinien wziąć odpowiedzialność wykonawca zlecenia. Radny podkreślił swój sprzeciw, zaznaczył, że to Rada jest od pilnowania wydatków i powinna bronić budżetu gminy. Krawężniki  zostały zniszczone i to jest fakt. Prawie wszystkie krawężniki zostały uszkodzone na ulicy Strażackiej, Reymonta i Pocztowej.

Na co Burmistrz  odpowiedział - Proszę Wysokiej Rady, a  kto wiedział, że tak zostanie wykonana robota dot. wywożenia śniegu? Tego nikt nie przewidział, podczas tej zimy uczyliśmy się, jak to ma być prawidłowo wykonane. Nikt nie wiedział, że tak się to skończy.

Radny Robert Bagiński stwierdził, że Rada powinna złożyć podziękowania dla wykonawcy, gdyż odśnieżanie zostało wykonane w sposób szybki i sprawny.

Burmistrz – Przed tym okresem zimowym należy zwołać spotkanie antykryzysowe, na którym zostanie ustalony plan działania, aby nie popełnić ponownie tego samego błędu.

Na pewno po raz drugi nie zostanie popełniony taki błąd, że ciężki sprzęt zostanie wpuszczony na chodniki i ponownie zostaną zniszczone krawężniki i kostka.

Radny Robert Bagiński uważał, że kosztami można było obciążyć wykonawcę zlecenia.

Burmistrz  zwrócił się do radnego Obryckiego słowami, że ma jeszcze argumenty, aby przekonać radnego do zaakceptowania zmian w budżecie gminy. Ulica Pocztowa w Stawiskach była finansowana ze środków unijnych i przy pierwszej kontroli uszkodzone krawężniki byłyby zakwestionowane. Dlatego wymiana musiała być zrealizowana w jak najszybszym terminie. Następnie Burmistrz powołał się na rozmowę przy której obecny był radny Robert Urban. Burmistrz wówczas negocjował cenę odśnieżania i wybrano najkorzystniejszą ofertę, 30 % niższą od pozostałych. Poza tym wykonawca chciał naprawdę dać ludziom pracę, gdyż inaczej musiałby wysłać swoich pracowników na urlop, próba obciążenia wykonawcę kosztami w wysokości 50 % byłaby nieuczciwa ze strony samorządu, gdyż tak naprawdę praca tych ludzi przy odśnieżaniu była na granicy opłacalności.

Radny Robert Bagiński dodał, że jest to taka sama sytuacja jaka miała miejsce w Polsce. Skoro mamy iść takim tokiem myślenia to trzeba obwiniać za to strażaków. Należy zastanowić się i przypomnieć sobie jaka była zima.

Radny Robert Urban potwierdził, że zna sprawę i jedynie co teraz może dodać to, że pracownik chciał wykazać się i jak najszybciej skończyć swoją robotę.

Radny Zdzisław Obrycki zaznaczył, że nie jest przeciwny, że odśnieżanie było, tylko w jaki sposób się to wszystko odbywało , można było podnieść o kilka centymetrów pług do góry i nie byłoby tyle zniszczeń.

Burmistrz zwrócił się do radnego - Ja bym tak apelował, aby radny Obrycki poparł zmiany, a ja obiecuję, że ewentualnie będę się bardziej starał o wymianę chodnika przy Placu Wolności w Stawiskach.

Radny Andrzej Kiciński dodał, że nie tylko jeden wykonawca odśnieżał można wystąpić z pismem do Wojewódzkiego Zarządu Dróg i wnioskować o odszkodowanie.

Nikt z radnych dalszej dyskusji nie podjął wobec tego Przewodnicząca zamknęła dyskusję w temacie uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania 10 radnych. W wyniku głosowania : 10 radnych „za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała został podjęta.

Uchwała  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady. Po czym otworzyła dyskusję wokół projektu.

Rada dyskusji nie podjęła.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania 10 radnych. W wyniku głosowania : 10 radnych „za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała został podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej. Po czym otworzyła dyskusję wokół uchwały.  

Rada dyskusji nie podjęła.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania 10 radnych. W wyniku głosowania : 10 radnych „za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała został podjęta.

Uchwała  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 9. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca  Rady wnioskowała do Burmistrza o remont dachu na budynku Domu Nauczyciela w Porytem.

Radny Zdzisław Obrycki wnioskował o remont dachu na budynku urzędu. Dach ten również wymaga wymiany. Burmistrz odpowiedział, że w tym roku nie uda się wymienić pokrycia dachowego, remont jest przewidziany i przy tej okazji razem w projekcie zostanie ujęty remont dachu na budynku mieszkaniowym przy ul. Strażackiej.

Radny Robert Urban wnioskował do Burmistrza o wprowadzenie większej dyscypliny pracy dla pracowników gospodarczych. Mało jest osób pracujących w gminie, którzy potrafią coś zrobić i szanują swoją pracę.

Burmistrz nawiązał do dyskusji jaka wywiązała się wcześniej podczas sesji w temacie pracowników gospodarczych i zapewnił, że rowy w Wysokiem Małem zostaną wykoszone, rowy przy drodze na Barzykowo zostaną również wykoszone. Jeżeli chodzi o rezultaty pracy pracowników gospodarczych to nie zawsze są one takie jakie byśmy oczekiwali. Jest to margines rynku pracy i tym ludziom trzeba pomóc.

Radny Marek Sobociński podsumował dyskusję, że przysłuchiwał się z uwagą i cieszy go ,że radni wymieniają się  uwagami i pomysłami ,które mu się podobają. Podsuwają pomysły do realizacji Panu Burmistrzowi i radny również ma apel aby wszyscy przy swoich posesjach wykaszali trawniki. Wpłynie to pozytywnie na ogólny widok a także nie będzie przeszkadzało kierowcom.

Przewodnicząca odparła, że jej ojciec nie oczekuje na pracowników gospodarczych z urzędu, tylko sam wykasza rowy.

Radny Marek Sobociński nawiązał do sprawy bezpańskich psów. Radny oznajmił, że słyszał plotki, że są jakieś nieprawidłowości dotyczące wyłapywania wałęsających się psów, apelował aby obniżyć koszty utrzymania zwierząt w schronisku.

Burmistrz odparł radnemu, że wszystko jest w należytym porządku. Firma „Kala” przeszła kontrolę, wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującą  procedurą, psy odbierane są z gminy bez uiszczania stałej opłaty. Jeżeli chodzi o rozwiązanie sprawy w przyszłości Burmistrz planuje urządzić przytulisko na terenie gminy, co znacznie wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania  bezpańskich psów.

Radny Stefan Chmielewski podzielił się swoimi uwagami na temat pracy policjantów. Policja wystąpiła z pismem do  mieszkańców poszczególnych sołectw o szczepienie psów w przypadku nie przestrzegania polecenia rolnikowi groziłaby kara. Jak więc ma się to do sytuacji w Wysokiem  Małem gdzie wałęsają się trzy psy, które stanowią zagrożenie zarówno dla dzieci i dorosłych.

Burmistrz odpowiedział radnemu aby zgłosić ten problem na Komisariacie Policji w Stawiskach.

Ad 10.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady LXIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokół sporządziła:                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej

M.M                                                                                   Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 lip 2010 10:51
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1886 razy