BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LXII/252/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 07 maja 2010 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stawiski

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W Planie Odnowy Miejscowości Stawiski stanowiącym załącznik do uchwały Nr 153/XL/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stawiski wprowadza się następującą zmianę:

     W rozdziale 6. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Stawisk w Tabeli 8. Planowane zadania i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność Stawisk pozycja 16 otrzymuje brzmienie:

 

Lp.

Nazwa planowanego zadania

Czas realizacji

Wartość zadania

16

Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w Stawiskach

2010

153 361,26

 

 

§2. Zatwierdza się zmianę w Planie Odnowy Miejscowości Stawiski zgodnie z §1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka  

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 maj 2010 09:42
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1878 razy