BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LXII/253/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 07 maj 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)
oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.  

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o 153.362zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 153.362zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 17.920.732zł.

- Plan wydatków budżetowych – 17.920.732zł.

4. Załącznik Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014” do Uchwały Nr LX/244/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25.03.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2010roku” do Uchwały Nr LVIII/236/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka  

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 maj 2010 12:24
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1954 razy