BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/10 Burmistrza Stawisk

z dnia: z dnia 30 kwietnia 2010r
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Stawiski za I kwartał 2010r.
GGSSS SGS

Na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) zarządza się, co następuje :

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Stawiski kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Stawiski za I kwartał 2010 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  

1) Wykonanie dochodów budżetowych za I kwartał 2010r. wg działów:

Nazwa działu

Plan

(po zmianach)

Wykonanie

%

Leśnictwo

3.262,00

0

X

Transport i łączność

751.988,00

0

X

Gospodarka mieszkaniowa

183.669,00

40.463,68

22,03

Administracja publiczna

83.025,00

23.825,60

28,70

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.096,00

277,00

25,27

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.798,00

6.787,66

77,15

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.557.219,00

681.872,38

26,66

Różne rozliczenia

10.703.629,00

3.383.375,37

31,61

Oświata i wychowanie

173.359,00

63.703,85

36,75

Pomoc społeczna

2.910.600,00

789.332,81

27,12

Edukacyjna opieka wychowawcza

293.451,00

146.726,00

50,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

822,00

1.111,86

135,26

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

249.814,00

0

X

Razem

17.920.732,00

5.137.476,21

28,67

 

 

 

2) Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał 2010r. wg działów

Nazwa działu

Plan

(po zmianach)

Wykonanie

%

Rolnictwo i łowiectwo

108.802,00

0

X

Transport i łączność

1.966.674,00

652.928,89

33,20

Gospodarka mieszkaniowa

391.665,00

110.841,25

28,30

Działalność usługowa

33.000,00

5.600,29

16,97

Administracja publiczna

2.005.366,00

570.172,56

28,43

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.096,00

382,57

34,91

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

252.137,00

114.860,59

45,55

Obsługa długu publicznego

644.975,00

124.211,46

19,26

Różne rozliczenia

38.737,00

0

X

Oświata i wychowanie

6.699.111,00

1.940.746,38

28,97

Ochrona zdrowia

55.274,00

13.244,42

23,96

Pomoc społeczna

3.407.718,00

934.584,96

27,43

Edukacyjna opieka wychowawcza

388.510,00

31.578,22

8,13

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.562.492,00

464.797,72

29,75

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

290.829,00

77.702,00

26,72

Kultura fizyczna i sport

74.346,00

13.888,84

18,68

Razem

17.920.732,00

5.055.045,15

28,21

 

3) Nadwyżka/deficyt za I kwartał 2010r.

Wyszczególnienie

Plan na 2010r.

 

Wykonanie I kwartał 2010r.

%

A) Dochody – ogółem

17.920.732,00

5.137.476,21

28,67

B) Wydatki – ogółem – w tym

17.920.732,00

5.055.045,15

28,21

- wydatki bieżące

15.672.868,00

4.606.680,12

29,39

- wydatki inwestycyjne

2.247.864,00

448.365,03

2,00

Nadwyżka (+) deficyt(-)

0

82.431,06

X

C)Przychody

0

0

X

D)Rozchody – w tym

0

0

X

Spłata kredytu

0

0

X

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk

 

Marek Waszkiewicz

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 maj 2010 13:45
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1918 razy