BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LX/10 z sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 marca 2010 roku
w sprawie:

PROTOKÓŁ Nr LX/10

z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 25  marca 2010r. początek godz.1245  koniec godz. 1505

miejsce – Sala Konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Skład Rady – 15 radnych.

Radni nieobecni na posiedzeniu : Kępa Andrzej, Konopka Jacek, Maliszewski Bolesław.

Ad 1. Otwarcie sesji.

Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła LX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności radnych (załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła 12 radnych obecnych na posiedzeniu, wymaganą większość- quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca  przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie protokołu z obrad LIX Sesji Rady Miejskiej

3.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

6.    Informacja w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2009 rok.

7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2009 rok w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości
i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania  i wypłacania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Stawiski
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010 roku.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i  zbiorowe odprowadzenie  ścieków.

13.  Wolne wnioski i informacje.

14.  Zamknięcie obrad sesji.

Po czym zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza i Rady, czy  wpłyną  wnioski do proponowanego porządku obrad sesji.

Burmistrz złożył I  wniosek do porządku obrad sesji  dot. wycofania  pkt.11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Stawiski z organizacjami  pozarządowymi  i innymi podmiotami w 2010 roku.

Burmistrz  uzasadnił, że powodem złożenia wniosku jest nowelizacja przepisów ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dnia 12 marca 2010r. weszły w życie zmiany do ustawy. Na podstawie przedmiotowych zmian, organ stanowiący  uchwala  program po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego  okres obowiązywania programu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić  wieloletni program współpracy. Wobec powyższego  bezzasadne jest aby projekt, który otrzymali radni został wprowadzony na dzisiejsze posiedzenie sesji.

II wniosek dotyczył wprowadzenia projektu  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski wraz z naniesionymi poprawkami dot. wykreślenia paragrafu o treści: Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 489/8 o powierzchni 1,0839 ha, rodzaj użytków – R, B-R, N, położonej w Stawiskach przy ulicy Długiej. Dla  działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 28324.

W związku z powyższym do sprzedaży przeznaczone będą zgodnie z projektem   nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego – działki na terenie Stawisk o numerach 250/3, 250/4, 250/6 oraz działka o numerze 120 w obrębie wsi  Cedry.  

Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem : Czy są inne wnioski do porządku obrad. Radni wniosków  do zmiany porządku obrad sesji nie wnieśli.

Przewodnicząca poddała kolejno zgłoszone wnioski  przez Burmistrza pod głosowanie Rady.

Kto jest z Rady  za  wnioskiem I złożonym przez Burmistrza  dot. wycofania pkt.11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Stawiski z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010 roku.

Obecnych podczas głosowania 12 radnych.

W wyniku głosowania : 12 radnych „za” wycofaniem projektu uchwały.

 Przewodnicząca stwierdziła, że Rada jednogłośnie podjęła decyzję o wycofaniu z porządku obrad sesji  w/w punktu.

Następnie Przewodnicząca zwróciła się do Rady: Kto jest z Rady za wnioskiem II złożonym przez Burmistrza dot. wprowadzenia do porządku obrad w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Obecnych podczas głosowania 12 radnych.

W wyniku głosowania : 11 radnych „za”, 1 „przeciw”.

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rady wniosek uzyskał wymaganą ilość głosów i został ujęty do porządku obrad w miejsce wycofanego projektu uchwały.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad po przyjętej zmianie.

Przedstawia się on następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad  LIX Sesji Rady Miejskiej.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2010 rok.

6. Informacja w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2009 rok.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2009 rok w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości
i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania  i wypłacania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i  zbiorowe odprowadzenie  ścieków.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Następnie Przewodnicząca poddała porządek obrad po zmianach pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 12 radnych.

W wyniku głosowania : 12 radnych głosowało „za” przyjęciem porządku obrad po zmianach.

 Przewodnicząca stwierdziła, że Rada przyjęła porządek obrad LX sesji. Po czym przystąpiła do jego realizacji.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z obrad  LIX Sesji Rady Miejskiej.

Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony na Wspólnym Posiedzeniu Komisji dn. 24 marca  2010r. Uwag ani wniosków radni nie zgłosili.

Obecnych podczas głosowania 12 radnych. Rada w głosowaniu  11 radnych „za”, 1 radny ”wstrzymał się”  przyjęła Protokół   Nr LIX/10 z dnia 2 marca 2010r.

Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Do Rady nie wpłynęły  interpelacje i zapytania.

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

Sprawozdanie przedstawił Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2010 rok.

Przewodnicząca poinformowała, ze na wspólnym posiedzeniu komisji, które odbyło się w dniu wczorajszym (24.03.br)  radni otrzymali dodatkowe zmiany w budżecie gminy.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Ofman – Skarbnik Gminy.

Objaśnienia do dodatkowych zmian :

 W załączniki Nr 1 – zwiększenie dochodów budżetowych dodać zwiększenie dochodów
 o kwotę 99.200 zł.

- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0870 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” o kwotę 93.600 zł w związku z planowaną sprzedażą działek nad Zalewem(wykonanie z tego tytułu na dzień 19.03.2010r. wynosi  26.989,43 zł)

- dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” § 2030 „dotacje z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 5.600zł w związku z przyznaniem  dotacji  na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

W załączniku Nr 3 - zwiększenie planu  wydatków budżetowych  dodać zwiększenie wydatków w wysokości  99.200zł

- dział 600 „transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4270 „zakup usług remontowych” na zadanie „Chodnik bezpiecznego ruchu do ulicy Smolniki w Stawiskach”

- dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 4010 „wynagrodzenia pracowników” o kwotę 5.600zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Po powyższych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 17.627.281zł;

- plan wydatków – 17.627.281zł

Objaśnienia do zmian w budżecie:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o 296.366 zł.

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie o 101.652zł. z tytułu dochodów z najmu lokali użytkowych i odsetek od nieterminowych płatności – 8.082 zł. i 93.600 zł. w związku z planowaną sprzedażą działek nad Zalewem;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” zwiększenie o 8.798 zł. z tytułu usług odśnieżania;

- w dziale „Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jednostek” zwiększenie o 2.313 zł. z tytułu podatku od środków transportowych i odsetek od nieterminowych płatności;

- w dziale „Różne rozliczenia” zwiększenie o 142.944 zł. z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnycj i robót publicznych;

- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększenie o 34.237 zł. z tytułu opłat za żywienie dzieci (30.000 zł.) i wpływu odszkodowania w MP (4.237 zł.);

- w dziale „Pomoc społeczna” zwiększenie o 5.600zł. w związku z przyznaniem dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o 822 zł.
 z tytułu opłat za energię w lokalu użytkowym.

2. Zmniejszenie planu wydatków o 2.500,00 zł., które przeznaczone były na dotację dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w związki z nadpłatą.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o 298.866 zł.

- w dziale „Transport i łączność” zwiększenie o 93.600 zł. na remont chodnika bezpiezcnego ruchu do ulicy Smolniki w Stawiskach;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie o 5.000 zł. na wznawianie punktów granicznych;

- w dziale „Administracja publiczna” zwiększenie o 4.117 zł. na ekwiwalent za odzież, zakup materiałów i opłata składki do ZGWWP;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” zwiększenie o 8.798 zł. na zakup energii i badania pracowników;

- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększenie o 4.237zł. na instrukcję p.poż i usługi;

- w dziale „Pomoc społeczna” zwiększenie o 5.600zł. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o 177.514zł. na konserwację oświetlenia ulicznego, wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczch, badania lekarskie pracowników.

Po przedstawieniu projektu uchwały przez Panią Skarbnik Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w temacie uchwały.

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Stawisk. W swoim wypowiedzi omówił proponowane zmiany  w budżecie. Podkreślił, że  zmiany są niezbędne celem zapewnienia środków finansowych na remont  chodnika bezpiecznego ruchu do ulicy Smolniki w Stawiskach. Szacunkowa kwota wykonania remontu wynosi 324 tys. zł, w ramach tej inwestycji zostanie   wykonana  trasa dla rowerów o szerokości 3 metry,  gmina Stawiski poniesie koszt 30 % całego zadania.

Burmistrz poinformował, że wpłynęła jedna oferta na przebudowę drogi gminnej Lisy – Mieszołki – Sokoły na odcinku ok. 3 km  z Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „ UNIDROG”. W tej chwili komisja postępuje zgodnie z procedurą, czy oferta spełnia wszystkie wymogi zgodne ze specyfikacją.

Gmina ogłosiła również przetarg na przebudowę nawierzchni w Jurcu Włościańskim i drogi gminnej Zalesie do drogi krajowej Nr 61 - Wysokie Małe. Termin składania ofert na wykonanie upływa 30 marca br.

Burmistrz podsumował, że zmiany w budżecie pomagają i umożliwiają dalsze  funkcjonowanie oraz realizację zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć tj. długo oczekiwanego chodnika bezpiecznego ruchu o który władze samorządowe zabiegają od 2003 roku.

Następnie głos zabrał radny Jerzy Bielawski - Wysoka Rado!  Szanowni Państwo!  Pan Burmistrz przez skromność nie wspomniał, że największa kwota w tych zmianach w  budżecie to 142.944 zł. na wynagrodzenie dla pracowników prac interwencyjnych. Są to zmiany „bezpolowe” nie chciałbym być prorokiem , ale znów radni stawiani są pod ścianą, bo nie ma pieniędzy na wynagrodzenie. Budowa chodnika jest potrzebna, ale pieniądze na ten cel są  wirtualne, natomiast   podpisanie  umowy będzie rzeczywistością  i trzeba będzie ją zrealizować. Przez ostatnie lata Pan Burmistrz stara się zatrudnić wszystkich bezrobotnych w Stawiskach, nie chciałbym Panu tego mówić, ale niestety jest to nieodwracalny proces, że zatrudnienie nowych osób wiąże się ze zwolnieniami, ile osób Pan zatrudni, to tyle praktycznie trzeba będzie zwolnić. Tak więc panie Burmistrzu efekt wyborczy może być różny.

Burmistrz odpowiedział radnemu - Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. Natomiast kto powiedział, że ja gram pod wybory. Zaznaczam, to nie są działania pod wybory. Powiedział Pan, że są to wirtualne pieniądze, a  to są dotacje z budżetu państwa, które wirtualne nie są.

Radnemu  polecam lekturę Gazety Prawnej na temat mienia komunalnego. Gmina Stawiski jest doskonałym przykładem  sprzedaży mienia, kiedy służy ono realizacji marzeń i przedsięwzięć infrastrukturalnych. Panie radny Bielawski  Pana czarne proroctwa są od samego początku takie same. Wiadomo, że kiedyś trzeba będzie osiągnąć ścianę , ale osiągniemy ją  wtedy, jak wszystko zbudujemy – i  ja właśnie  mam taką szansę.

Radny Jerzy Bielawski – Pamiętam te czasy, kiedy komitet centralny podejmował decyzje  celem realnego zaspokojenia potrzeb społecznych. Wówczas modne było  jedno powiedzenie: .
„W poprzedniej kadencji doszli do przepaści, a teraz zrobiliśmy  duży krok do przodu”.

Po wypowiedzi radnego dalszej dyskusji nikt nie podjął.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała uchwałę pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania : 12 radnych. W wyniku głosowania : 11 radnych głosowało „za”,1 radny „wstrzymał się od głosowania” w tej sprawie.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta przez Radę.

Uchwała  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tej chwili  głos zabrał Burmistrz Stawisk. Stwierdził, że Klub Wspólny Cel ,którego Przewodniczącym jest radny Bielawski wnioskował o budowę chodnika bezpiecznego ruchu do Smolnik, a dzisiaj w glosowaniu jest przeciw. Bądźmy konsekwentni jak chcemy tego chodnika to głosujmy  za, a  nie głosuje Pan przeciw.

Radny Bielawski odpowiedział - Proszę państwa, gdyby była uchwała, która dotyczyłaby kosztów związanych z budową chodnika to poparłbym to, a jeśli są w uchwale inne zmiany dodatkowe ,których ja nie popieram, to wnioskuje do Burmistrza ,aby nie łączyć kilku różnych  spraw i później wypowiadać się w ten sposób ,że ja jestem przeciwny.

Ad  6. Informacja w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2009 rok.

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z planem pracy Rady w I kwartale należy przedstawić sprawozdanie za 2009 rok.

Komendant Powiatowej Policji w Kolnie podziękował za zaproszenie, po czym przedstawił sprawozdanie.

Ogólny pogląd państwo znacie ze sprawozdania pisemnego, ale ja powiem szerzej na temat naszej działalności. Jako jeden z nielicznych komendantów w Polsce udało mi uzyskać  zgodę Komendanta Głównego na powiększenie zatrudnienia. Uzyskałem zgodę w pionie operacyjno- rozpoznawczym i z całą pewnością uzyskam też etat jeden w pionie ruchu drogowego. Te dwa etaty zostaną obsadzone przez policjantów z doświadczeniem zawodowym. Ludzie Ci z pierwszym dniem pracy podejmą wyzwania, na starcie będą mogli  wykonywać właściwie powierzone im zadania, gdyż posiadają to co pracy jest najważniejsze -  doświadczenie. Cieszy mnie to bo  tak jak mówiłem wcześniej ta komenda była bardzo kiepsko oceniana. W województwie podlaskim była jedną z najsłabszych placówek. W tej chwili wszystkie kategorie przestępstw będą zamknięte i wskazują, że jesteśmy albo najlepszą, albo jedną z najlepszych komend w województwie. Poprawiła się zdecydowanie atmosfera w pracy. Kierując się tylko dobrem  nie chciałem osłabiać jednostek sąsiadujących, aby zabierać policjantów z Łomży czy Zambrowa, mam zamiar ściągnąć policjanta z Olsztyna i z Warszawy, aby zwiększyć stan posiadania komendy o jeszcze kilka etatów będzie to bardzo trudne aczkolwiek nie niemożliwe. Od 1 kwietnia br. dokonam reorganizacji już istniejących sił. Zwiększę o 2 osoby stan posiadania patroli, dzięki temu będzie więcej patroli na zewnątrz i będziecie czuli się bezpieczniej. Mam nadzieję, że nie odbije się to negatywnie na pracy policji. Korzystam z możliwości kontaktów ze strażą graniczną, staram się włączać na rzecz bezpieczeństwa inne podmioty poza policyjne.

Mamy najwyższy wskaźnik w obrębie zatrzymania osób poszukiwanych na podstawie  wydania listów gończych , najwyższy wskaźnik jeden z nielicznych w Polsce. Kolejna rzecz,  o której państwo musicie wiedzieć, to fakt o dokonaniu przełomu na naszym terenie. Zabezpieczamy majątek przestępców na najwyższym poziomie, sprawcy nie czują się bezkarni , to też jeden z najwyższych wskaźników w Polsce.

Pytania :

Radny Jerzy Bielawski – Czy policja zajmuje się wykrywaniem kierowców  prowadzących   pojazd   pod wpływem środków odurzających, narkotyków?

 Komendant odpowiedział -Policja prowadzi takie działania. Policjanci posiadają „narko terstery”, za pomocą których można zbadać,  czy kierowca zażywał narkotyki. Na szczęście u nas w okolicach  problem narkotyków nie istnieje, kierowcy mają spore obawy przed używaniem narkotyków. Dilerzy narkotykowi poruszają się wśród środowiska młodzieżowego, tam rozprowadzają narkotyki i młodzież ma bardzo łatwy dostęp do środków odurzających.  Działania narkotykowe zakrojone są obecnie na szeroką skalę i z powodów oczywistych  nie mogę o tym mówić. Udało się policji rozpracować 4 grupy narkotykowe i w tym momencie zwracam się do rodziców, gorąco apeluję, aby zwracać szczególną uwagę na swoje dorastające dzieci, nie da się oszukać oczu. Po zażyciu narkotyków źrenice oczu są  rozszerzone, dziecko zachowuje się inaczej niż zwykle, nie dajcie się sami oszukać. Na co dzień państwo macie ze swoimi dziećmi bliski kontakt i uważajcie na te sygnały, to jest bardzo poważny problem.

Radny Zdzisław  Obrycki  zapytał -  Czy policja bada tylko określoną grupę wiekową, czy  badani są wszyscy podejrzani o kontakt z narkotykami?

Komendant odpowiedział, że jeżeli istnieje przypuszczenie o zażywaniu narkotyków  to dana osoba jest badana i monitowana.

Radny Urban podzielił się swoimi uwagami na temat pracy policjantów, którzy pełnią patrol drogową w Stawiskach. Mieszkańcy skarżą się, że nawet przez ulicę nie można przejść w miejscu niedozwolonym, bo policja reaguje natychmiast. Zatrzymuje przechodnia, legitymuje, poucza a w przypadku kiedy naprawdę jest potrzebna bo dzieje się coś niedobrego to nadzwyczajnie brak jest policji w pobliżu. Młodzież na przystanku niszczy kosze, zachowuje się skandalicznie a policji nie widać. Zdaniem radnego powinno być więcej patroli w porze nocnej.

Komendant odpowiedział - Jest Pan w błędzie. Ja również tak myślałem jak nie pracowałem w policji. Jak są potrzebni to ich nie ma, jak są niepotrzebni to widać ich wszędzie. Ale powiem Panu szczerze jest Pan w wielkim błędzie moi policjanci w 80 % pracują nocą. Ja im powiedziałem mają pracować wtedy kiedy jest największa aktywność sprawców przestępstw. Jestem człowiekiem, który ściągnął niektóre samochody operacyjne  i Ci policjanci nie są  widoczni stąd też ściągam policjanta z Olsztyna i z Warszawy. Oni nie są przeciwko Wam, oni nie są przeciwko zwykłym porządnym obywatelom, są przeciwko draniom  to jest tylko złudzenie proszę Pana.

Sołtys wsi  Poryte – Antoni Kurpiewski  zwrócił się  z prośbą  do Komendanta o przekazanie, aby kontrole policyjne nie były wzmożone i uciążliwe dla rolników, którzy wracają z prac polowych  i nie posiadają w całości  sprawnego sprzętu rolniczego ( np. brak świateł).

Sołtys wsi Wysokie Wielkie dodał, że często zdarza się, że rolnicy nie zabierają na pole  prawa jazdy, a później zdarza się ,że są problemy przy kontroli i możliwość otrzymania mandatu.

Sołtys wsi Sokoły nawiązał do wcześniejszych  swoich rozmówców i wnioskował o uczulenie policjantów aby Ci nie karali mandatami za drobne uchybienia bądź  braki w sprzęcie rolniczym.

Komendant odpowiedział, że liczy na rozsądek swoich policjantów. Komenda jest na pierwszym miejscu w województwie i niczego więcej nie można obiecać.

 Radny Sobociński opowiedział o incydencie, który wydarzył się w Polsce , kiedy nocą kombajnista pracował w trakcie żniw a urlopowicz z Warszawy nie mógł wypoczywać gdyż jego spokój został zakłócony. Czy zdaniem komendanta kombajnista powinien otrzymać mandat?

Komendant odpowiedział, że nie przyjechał na sesję aby u radnego zdawać egzamin. Identyczne pytanie zadał mu redaktor z  gazety. W swojej karierze policyjnej nie spotkał  się z takim przypadkiem,  jednak liczy na mądrość i rozsądek policjantów, którzy pełnią służbę.

Dalszą dyskusję podjął  Jan Zelkowski. Stwierdził jednoznacznie, że aby cokolwiek zmienić to należy zmienić przepisy prawne. Dobra współpraca polega na mądrości obu stron. Policjant na służbie powinien zachowywać się właściwie, nie stwarzać poczucia strachu, że rolnik ucieka bo zobaczył policjanta. Wszędzie słyszy się, że są kontrole w ciągu dnia nawet kilka razy policjant legitymuję tego samego kierowcę jak jechał do Stawisk, jak wracał. Pan Jan Zelkowski podzielił się swoimi negatywnymi spostrzeżeniami jakie wyciągnął ze zdarzenia w sołectwie kiedy po telefonie z prośbą  o interwencję policji funkcjonariusz pojawił się po 3 godzinach z zapałem  szukania złodzieja. Zdaniem Pana Jana Zelkowskiego jest to śmiechu warte kiedy w 30 letnim sprzęcie rolniczym policjant szuka  punktu zaczepienia  celem  pouczenia  lub wypisania mandatu.

Komendant  zapewnił, że w 90 % nie mówmy o czepianiu tak być musi. Jeżeli chodzi  o moich poprzedników to nie będę odpowiadał za ich niedociągnięcia i błędy. Jeżeli Pan nie dorósł do współpracy z policją to  życie wyciśnie na panu taką potrzebę.

Radny Zdzisław Obrycki zaznaczył, że policyjne kontrole często tłumaczą, że „góra”  tego od nich wymaga bo ich rozliczają.

Komendant podsumował dyskusję stwierdzeniem, że funkcjonariusz na służbie ma zapewnić bezpieczeństwo i jego policjanci robią to we właściwy sposób.

 Burmistrz  poparł komendanta  policjanci są nie po to aby byli naszymi przyjaciółmi, żyjemy w państwie prawa i należy je przestrzegać. Burmistrz zwrócił się z apelem do sołtysów o rozwagę aby nie prosić o policje o  przymykanie oczu, kiedy nie ma na to możliwości. Policjant potrafi rozpoznać sytuację i wie kiedy może wystąpić z pouczeniem, a kiedy wystosować mandat.

Na tym dyskusję zakończono.

 (Sprawozdanie pisemne w załączeniu).

Ad 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2009 rok w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 Informację przedstawił st. kpt. mgr inż. Paweł Pupek zastępca Komendanta Powiatowego.(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały.  Dodatki motywacyjne  dla nauczycieli  pozostały w tej samej wysokości co w roku ubiegłym - w wysokości  7 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły do 20 % ustala i przyznaje Burmistrz  zaś w stosunku do wicedyrektora szkoły  i pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły  w wysokości  do 15 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miesięcznie.

Dyrektor szkoły i Burmistrz dwa razy do roku w oparciu o niniejszy  regulamin  przyznaje dodatek motywacyjny.

- do 31 sierpnia na okres od 1 września  do końca lutego

- do końca lutego na okres  od 1 marca do 31 sierpnia

Dodatek  funkcyjny dla dyrektora szkoły od 4 do 6 oddziałów od 300,00 zł do 600,00 zł

Dyrektor szkoły od 7 do 12 oddziałów od 400,00 zł do 600,00 zł

Dyrektor szkoły powyższej 12 oddziałów od 600,00 zł do 800,00 zł

Wicedyrektor od 300,00 zł do 400,00 zł

Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo  klasy przysługuje dodatek funkcyjny w zależności od liczby uczniów w klasie:

do 10 uczniów – 50,00zł

11 – 20 uczniów  - 100,00zl

21 – 30 uczniów – 1500,00 zł

Powyżej 30 uczniów – 200,00 zł

Dodatek za warunki pracy  przysługuje nauczycielowi miesięcznie w następującej wysokości :

Za trudne warunki pracy – 6 % stawki  godzinowej danego nauczyciela

Za uciążliwe warunki pracy – 7 % stawki godzinowej danego nauczyciela.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła:

-  pismo Związku Nauczycielskiego  Zarząd Ogniska w Stawiskach  dotyczące  uzgodnienia projektów  regulaminów.

- pismo Komisji Międzyzakładowej pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Łomży w sprawie informacji o braku zgłoszonych  uwag co do przedstawionych regulaminów i uznajemy je za uzgodnione z organizacją.

Radny Marek Sobociński  poprosił o wyjaśnienie jakie to są  trudne warunki uciążliwe.

Przewodnicząca udzieliła odpowiedzi radnemu na zadane pytanie. Przewodnicząca Rady wyjaśniła radnemu, że jest to określone w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej - trudne warunki uciążliwe – to nauczanie dziecka programem szkoły specjalnej.

Radny Jerzy Bielawski podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat uchwały. Zgodnie z tym projektem szeregowy nauczyciel mający kilka godzin ponadwymiarowych może mieć wyższe wynagrodzenie niż dyrektor danej szkoły. Zdaniem radnego stawka dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i dyrektora powinna być zwiększona. To są trudne stanowiska i moim zdaniem trzeba zwiększyć.

Zgodnie z propozycją wynosi ona:

Dodatek  funkcyjny dla dyrektora szkoły od 4 do 6 oddziałów od 300,00 zł do 600,00 zł

Dyrektor szkoły od 7 do 12 oddziałów od 400,00 zł do 600,00 zł

Dyrektor szkoły powyższej 12 oddziałów od 600,00 zł do 800,00 zł

Burmistrz odparł radnemu, że   na spotkaniu ze związkami zawodowymi byli dyrektorzy i nie padło słowo sprzeciwu, nie zostały zgłoszone żadne wnioski do tej kwestii.

Dalszej dyskusji nikt nie podjął.

Wobec tego Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Obecnych podczas głosowania: 12 radnych. W wyniku głosowania : 12 radnych ”za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania  i wypłacania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. Dodatek przysługuje w wysokości  uzależnionej od liczby członków rodziny w wysokości :

1) 1 -  2 – osoby  40,00 zł

2) 3 i więcej  osób – 70,00zł

Dyrektorowi szkoły dodatek przyznaje Burmistrz Stawisk , a wicedyrektorowi  i pozostałym nauczycielom dyrektor szkoły. Dodatek wypłacany jest z dołu.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w temacie uchwały.

Radny Jerzy Bielawski stwierdził, że przeciwnikiem wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli z uwagi na brak  realnych podstaw.

Burmistrz odparł, że od dłuższego czasu rząd przygotowuje daleko idące zmiany w Karcie Nauczyciela.

Radny Jerzy Bielawski stwierdził, że dodatek ten jest zbędny i brak jest w nim  jakiegokolwiek sensu.

Przewodnicząca Rady odparła, że dodatek został uzgodniony zgodnie z procedura a uchwałą powinna zostać podjęta przez Radę.

Następnie zamknęła dyskusję z braku osób chętnych do wzięcia w niej udziału i poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania: 12 radnych. W wyniku głosowania : 12 radnych ”za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała stanowi  załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały.

Zdaniem Burmistrza  wyodrębnianie w budżecie gminy funduszu sołeckiego jest zbędne. Dzielenie budżetu jest niepotrzebne bo byłoby szkodliwe. Żadne sołectwo nie ucierpi z tego powodu, że fundusz nie zostanie utworzony.

Radny Jerzy Bielawski uważał, że fundusz powinien być wyodrębniony, ponieważ zachęcałby mieszkańców danego sołectwa do działań prospołecznych. Sołectwa powinny decydować, co gdzie potrzeba. To są niewielkie pieniądze ,ale mieszkańcy jak by mieli jakiś pomysł to mieliby szanse na realizacje swoich planów a gmina dałaby szanse  na ich realizację.

Radny podzielił się wiedzą na temat danych dotyczących poszczególnych województw w Polsce. 118 podkarpackich gmin ( na ogólną liczbę 155 gmin) zdecydowało wyodrębnić fundusz sołecki. Liczba ta stanowi 76,10 % wszystkich gmin w województwie, które mogły wprowadzić fundusz sołecki. Najsłabiej wypadło województwo podlaskie  procentowo - 35,6 %. Po stronie władz samorządowych leży kwestia zachęty, promocji , wsparcia  dla sołtysów i sołectw. Środki z funduszu sołeckiego maja bowiem na celu pobudzenie lokalnych społeczności tak, aby „wzięły sprawy w swoje ręce”.

Zdaniem Burmistrza  to oczywiste, że tak powinno być, że to aktywizuje społeczność lokalną. Mieszkańcy mają  też inne możliwości, mogą składać wnioski do radnych, do Burmistrza  i to też jest forma  bez wątpienia na aktywizację lokalną. Burmistrz dodał, że trzeba powiedzieć, że wyodrębnienie funduszu  skomplikuje pracę referatu finansowego.

Radny Jerzy Bielawski był innego zdania. To jest prosta procedura, najpierw zbiera się wnioski a później wykonuje się całą resztę, to jest wszystko dokładnie wyjaśnione.

Dalszej dyskusji radni nie podjęli.

Następnie  Przewodnicząca zamknęła dyskusję z braku osób chętnych do wzięcia w niej udziału i poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania: 12 radnych. W wyniku głosowania : 10 radnych ”za”, 2 radnych „wstrzymało się od głosu”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Burmistrz uzasadnił, że nieruchomości ujęte w uchwale są zbędne i nie są w stanie służyć  zadaniom gminy. Propozycja sprzedaży wynika z dwóch przesłanek. Wiemy jak będzie biegła nitka obwodnicy więc nieruchomości są nam niepotrzebne. Druga sprawa to gmina stoi przed faktem uregulowania spraw związanych z lasami państwowymi gdzie położone są nasze drogi gminne  na Budy Poryckie i Budy Stawiskie.

Gmina musi uregulować sprawy prawne na co środki finansowe są niezbędne. Główną  przesłanką  sprzedaży jest  budowa  chodnika bezpiecznego ruchu do ulicy Smolniki.

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

 Obecnych podczas głosowania: 12 radnych. W wyniku głosowania : 11 radnych ”za”, 1 radny „wstrzymał się od głosu”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała stanowi  załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzenie  ścieków.

Radny Zdzisław Obrycki zapytał czy  wyjaśniła się kwestia wątpliwości związanych z  ubiegłorocznym brakiem  znacznej ilości wody w weryfikacji kalkulacji sporządzonej przez ZGKiM przy wprowadzeniu stawek na wodę.

Kierownik ZGKiM – odpowiedział, że straty wynikały ze złego  pomiarownia wody, po wymianie wodomierzy okazało się, że jest wszystko  w porządku.

Radny Marek Sobociński zapytał czy gmina będzie w swoim budżecie przeznaczy dotację dla ZGKiM.

Burmistrz odpowiedział, że dotacja zostanie udzielona na poziomie roku ubiegłego.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

 Obecnych podczas głosowania: 12 radnych. W wyniku głosowania : 12 radnych ”za”,

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała stanowi  załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 13. Wolne wnioski i informacje.

Radny Jerzy Bielawski podziękował za wytypowanie jego osoby do odznaczenia medalem   za długoletnią służbę w samorządzie. Stwierdził, że nie czuje się osobą ,która jest godna tego odznaczenia i dlatego też dziękuję i  jednocześnie zwraca się z prośbą o wytypowanie w jego miejsce innej kandydatury.

Burmistrz  odpowiedział - Z przyjemnością wycofam przedmiotowy wniosek. Jeżeli chodzi
o wyznaczanie osób, to nie ja  typowałem,  tylko Wojewoda i komisja, którą on powołał.

Przewodnicząca  dodała, że również popierała  kandydaturę Pana Jerzego Bielawskiego.

Burmistrz - Pan Jerzy Bielawski  myli dwie rzeczy. Długoletnią  służbę w samorządzie
 i  antypatię do Burmistrza Stawisk.

Radny Andrzej Kiciński poruszył temat dot. sprzedaży nieruchomości na terenie gminy Stawiski. Radny stwierdził: Mam takie wrażenie, że Rada wyrażając zgodę na sprzedaż nieruchomości gminnych nie raz nie wie nad czym głosuje. Konkretnie kwestia dotyczy sprzedaży dróg z których obecnie korzysta 5 osób, a później będzie korzystała  jedna osoba. Wnioskuję więc do Rady, żeby na taką drogę wspólnie wyjechać w teren i zobaczyć  po prostu czy my swoimi decyzjami nie  szkodzimy pozostałej społeczności lokalnej. Chciałbym aby radna  Ewa  Kurzątkowska czy radny Robert Bagiński  wiedzieli nad czym głosują, bo ja i radny Obrycki to znamy te działki bo się tam wychowaliśmy. To jest tylko taki zwykły, prosty przykład.  Innym przykładem jest ulica Reymonta w Stawiskach gdzie dojazd do działek z tyłu jest niemożliwy, gdyż jest to uliczka ślepa bez wyjazdu. Znajduje się tam 13 posesji, mieszkańcy mają problem z dowiezieniem  opału na zimę. Poza tym na ulicy tej nawet  raz nie przejechał spych, droga była nieprzejezdna przez 4 miesiące.

Burmistrz  odpowiedział radnemu, że  nie pełni funkcji po to, aby sprawdzać czy wszystkie ulice w mieście są przejezdne. O takim stanie rzeczy mieszkańcy powinni poinformować odpowiednie służby.

Radny Andrzej Kiciński odpowiedział, że w chwili obecnej zgłasza ten problem, aby  wiadomo było wiadomo, że tam jest ulica. Mieszkańcy przez zaspy nosili wiadrami opał bo nie można było dalej przejechać.

 

Radny Andrzej Kiciński w podsumowaniu swojej wypowiedzi wnioskował do  Rady, aby przed podejmowaniem decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych radni byli   pewni swojej decyzji i wiedzieli nad czym głosują, aby podejmowali decyzje, które w przyszłości nie będą krzywdziły ludzi.

 

Burmistrz odparł – Powiem tak – To, że  wychodzi się w teren  na działki i ogląda je, które są przeznaczone do sprzedaży to jest rola Przewodniczącej Rady i Przewodniczących poszczególnych komisji a nie Burmistrza. Burmistrz proponuje działki do sprzedaży a Rada wyraża zgodę na ich zbycie. Jeżeli chodzi o drogi, że są nieprzejezdne to wiadomo jest wszystkim, że jesteśmy na przednówku i wszędzie jest mokro, strażacy mają ciągle zgłoszenia, że woda  stoi w piwnicy. Rów w tym przypadku nie jest niczym szczególnym, my jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i jeżeli nam zależy na dobru ogółu  to inicjatywa społeczna  jest bardzo ważna.

Radny Obrycki zapytał, kiedy  pracownicy rozpoczną prace związane z remontem chodników    w mieście.

Burmistrz  odpowiedział, że prace ruszą po świętach wielkanocnych.

Radny złożył propozycję Burmistrzowi, aby skierował  Komisję Gospodarczą w teren, która dokonałaby  oceny sytuacji jak przedstawia się zakres robót i co należy poprawić.

Burmistrz  odparł, że do Świąt Wielkiej Nocy wszystkie chodniki zostaną przejrzane i spisany zakres prac do wykonania.

Radny Stefan Chmielewski  wnioskował o wyczyszczenie  rowów przydrożnych.

Radny Bielawski stwierdził, że należy przeczyścić rów odwadniający w ul. Długiej, gdyż budowa kolektora to znaczny koszt w budżecie gminy

 Przewodnicząca Rady w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy  odczytując  wiersz poświęcony tej  tematyce złożyła życzenia świąteczne.(wiersz  w załączeniu).

Po czym   przeszła do ostatniego punktu sesji.

Ad 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady LX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

M.M

Barbara Rzadka

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 kwi 2010 13:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1876 razy