BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LXI/251/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 kwietnia 2010 roku
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.28 a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z późn.zm.), Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1.  Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łomży udziela się absolutorium  Burmistrzowi Stawisk  z tego tytułu.

§ 2. Niniejszą uchwałę  przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka  

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 kwi 2010 08:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1823 razy