BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LXI/250/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 kwietnia 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.11 ust.2, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 50/1 o powierzchni 0,1700ha, rodzaj użytków – Ps, położonej w Wysokiem Małem.Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 33786.

2.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 60 o powierzchni 0,4600ha, rodzaj użytków  - N, położonej w Wysokiem  Małem.Dla działki prowadzona jest ksiega wieczysta  w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 28067.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 kwi 2010 08:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1852 razy