BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LX/249/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 marca 2010 roku
w sprawie: w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art.24 ust. 9a  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858; z 2007r. Nr 147, poz. 1033 i z 2009 Nr 18 poz.97)  na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach  uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przedłuża się czas obowiązywania  taryf, w dotychczasowej wysokości, na kolejne 12 miesięcy tj.:

1) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  w kwocie 2,26  zł za 1m3,

2) za zbiorowe odprowadzenie ścieków w kwocie  4,00 zł za 1m3,

3) za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi bezpośrednio na Oczyszczalnię Miejską w Stawiskach – 4,00 zł za 1m3.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2010r.

 

 

Przewodnicząca Rady  Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 mar 2010 15:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2360 razy