BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LX/248/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 marca 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.11 ust.2, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn.zm) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/3 o powierzchni 0,7400ha, rodzaj użytków – Ps, Lz, położonej w Stawiskach. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 26 847.

2.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/4 o powierzchni 0,6700ha, rodzaj użytków – Ps, położonej w Stawiskach. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 26 847.

3. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/6 o powierzchni 0,5000ha, rodzaj użytków – Ps, Ls,  położonej w Stawiskach. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 26 847.

4.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu  nieograniczonego nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 120 o powierzchni 0,2600ha, rodzaj użytków – K, położonej w Cedrach. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 27 929.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 mar 2010 15:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1863 razy