BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LX/247/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 marca 2010 roku
w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Stawiski na 2011 rok.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 mar 2010 15:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1876 razy