BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LX/246/10 Rady Miejskiej W Stawiskach

z dnia: 25 marca 2010 roku
w sprawie: określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

 

Na podstawie art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wysokość stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

§ 2. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe wypłacane przez pracodawców na podstawie niniejszej uchwały obowiązują od dnia 01 stycznia 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 roku.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 mar 2010 15:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1802 razy