BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LIX/10 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 02 marca 2010 roku
w sprawie:

PROTOKÓŁ Nr LIX/10

z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 2 marca 2010r. początek godz.13 40   koniec godz.15 15

miejsce – Sala Konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Skład Rady – 15 radnych.

Radny Jacek Konopka nieobecny na posiedzeniu.

Ad 1. Otwarcie sesji.

Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła LIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności radnych (załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła 14 radnych obecnych na posiedzeniu, wymaganą większość - quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca  przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

1.       Otwarcie sesji.

2.       Przyjęcie protokołu z obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r.

3.       Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji realizacji i finansowania wspólnego projektu w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2010-2013.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

10.   Sprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach za 2009 rok.

11.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach za 2009 rok.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

13.   Wolne wnioski i informacje.

14.   Zamknięcie obrad sesji.

 

Po czym zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza i Rady, czy są wnioski do zmiany proponowanego porządku.

 Burmistrz złożył następujące wnioski do porządku obrad:

I wniosek – dot. wycofania z porządku obrad sesji pkt.8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski. Burmistrz wyjaśnił, że wniosek dot. (działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 891/89 o pow.0,1105 ha)- starej oczyszczalnia ścieków.

II wniosek – dot. wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej. (nr 104589B – działki nr 891/91 o pow.0,4367) - część drogi.

Burmistrz poinformował, że w trakcie ustaleń przed dzisiejszym posiedzeniem sesji, na działce 891/89 okazało się, że są czynne urządzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach, tak więc proponuje się zdjąć tę uchwałę z porządku obrad sesji celem całkowitego wyjaśnienia sprawy pod względem prawnym, po drugie chodzi o doprecyzowanie wniosku Pana Stanisława Konopki, który najprawdopodobniej chce mieć przez te działkę użyczenie przejazdu, ponieważ ta działka tak naprawdę dzieli jego dwie nieruchomości.

Wniosek dotyczy zdjęcia punktu 8 z porządku obrad, a w jego miejsce wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia drogi gminnej.

Radny Jerzy Bielawski wyraził swoje zadowolenie z wniosku złożonego przez Burmistrza dot. wycofania z porządku obrad sesji pkt.8. Radny stwierdził, że wnioskowałby osobiście o jego wycofanie. Po czym w imieniu Klubu Wspólny Cel radny Jerzy Bielawski złożył

III wniosek - dot. wycofania z porządku obrad pkt.9 dot. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski. (części nieruchomości wyodrębnionej w wyniku podziału działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  891/91 o pow.0,4367 ha)

Radny uzasadnił wniosek, że nie wiadomo jest, jakie urządzenia komunalne znajdują się na tej działce. W związku z tym są uwagi i wątpliwości, które należy wyjaśnić. Pod drogą mogą znajdować się różne urządzenia i na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo, czy nieruchomość ta może zostać przeznaczona do sprzedaży.

Burmistrz w tym miejscu zabrał głos, że idąc tokiem myślenia radnego, to od dzisiaj trzeba będzie mieć na uwadze, że nie można sprzedawać nieruchomości, gdzie biegnie rura kanalizacyjna ewentualnie wodociągowa!

Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem: Czy są inne wnioski do porządku obrad. Radni więcej wniosków nie zgłosili.

Przewodnicząca poddała kolejno zgłoszone wnioski pod głosowanie Rady.

Kto jest z Rady za wnioskiem I złożonym przez Burmistrza dot. wyłączenia z porządku obrad pkt.8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski. (działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 891/89 o pow.0,1105 ha)

Obecnych podczas głosowania 14 radnych.

W wyniku głosowania: 14 radnych „za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada jednogłośnie podjęła decyzję o wycofaniu z porządku obrad sesji tegoż punktu.

Kto jest z Rady za wnioskiem II złożonym przez Burmistrza dot. wprowadzenia do porządku obrad pkt.8 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej (nr 104589B – działki nr 891/91 o pow.0,4367) projekt uchwały, który otrzymali radni na początku obrad sesji.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych.

W wyniku głosowania: 9 radnych „za”, 2 radnych „przeciw”, 2 radnych wstrzymało się od głosu,1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rady wniosek uzyskał wymaganą ilość głosów i został ujęty do porządku obrad.

Kto jest z Rady za wnioskiem III złożonym przez Jerzego Bielawskiego –Przewodniczącego Klubu Wspólny Cel dot. wycofania z porządku obrad sesji pkt.9 Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski. (części nieruchomości wyodrębnionej w wyniku podziału działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  891/91 o pow.0,4367 ha)

Obecnych podczas głosowania 14 radnych.

W wyniku głosowania : 2 radnych „za”, 12 radnych wstrzymało się od głosu,

Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek nie uzyskał wymaganej liczby głosów i nie został ujęty do porządku obrad.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad po przyjętych zmianach.

Przedstawia się on następująco:

1.       Otwarcie sesji.

2.       Przyjęcie protokołu z obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r.

3.       Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji realizacji i finansowania wspólnego projektu w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2010-2013.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

10.   Sprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach za 2009 rok.

11.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach za 2009 rok.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

13.   Wolne wnioski i informacje.

14.   Zamknięcie obrad sesji

Następnie Przewodnicząca poddała porządek obrad po zmianach pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych.

W wyniku głosowania: 10 radnych glosowało „za”, 1 radny głosował „przeciw”, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodnicząca stwierdziła, że Rada przyjęła porządek obrad LIX sesji po zmianach. Po czym przystąpiła do jego realizacji.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r.

Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony na Wspólnym Posiedzeniu Komisji dn.25 lutego 2010r. Uwag ani wniosków radni nie zgłosili.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych.

Rada w głosowaniu 13 radnych „za”, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu przyjęła Protokół

Nr LVIII/10 z dnia 22 stycznia 2010r.

Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Do Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania.

Ustalono, że odpowiedzi na pytania radnego Jerzego Bielawskiego zostaną przekazane w pkt. Wolne wnioski i informacje.

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

Sprawozdanie przedstawił Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji realizacji i finansowania wspólnego projektu w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Ofman – Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w temacie uchwały.

Radny Jerzy Bielawski stwierdził, że może powtórzyć swoje wątpliwości i uwagi w temacie uchwały, które zgłosił już na wspólnym posiedzeniu komisji. Zdaniem radnego uchwała jest niezgodna z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z ustawą o finansach publicznych.

Burmistrz odpowiedział radnemu, że każda Izba Obrachunkowa orzeka niezależnie i nie radny powinien wskazywać, co jest zgodne z prawem, a co nie. Sprawę wyjaśni Regionalna Izba Obrachunkowa. Gmina Stawiski jest partnerem w Lokalnej Grupie Działania a inne gminy podjęły już takie uchwały.

 

Radny Jerzy Bielawski stwierdził, że jego zdaniem to jest całkowicie niezgodne z prawem. Jak można stać na takim stanowisku, że podejmuje się uchwałę i czeka, aż Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdzi jej nieważność.

Burmistrz odparł, że jest to dobre wyście, aby właśnie Regionalna Izba Obrachunkowa wypowiedziała się w kwestii przedmiotowej uchwały.

Dalszej dyskusji nikt nie podjął.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała uchwałę pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania: 14 radnych. W wyniku głosowania: 12 radnych głosowało „za”, 1 radny „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się od głosowania” w tej sprawie.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta przez Radę.

Uchwała  Nr LIX/239/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 marca 2010r. w sprawie kontynuacji realizacji i finansowania wspólnego projektu w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Ofman – Skarbnik Gminy.

Z objaśnień do uchwały wynika:

Objaśnienia do zmian w budżecie:

1.                     Zwiększenie planu dochodów budżetowych o 122.360zł.:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” zwiększenie o 60.930zł. wynika z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w związku ze zmianą ustawy „Prawo ochrony środowiska” (ze zlikwidowanego rachunku GFOŚiGW – 27.766zł. + przewidywanie wpływy z opłat za gospodarne korzystanie ze środowiska 33.164zł.);

- w dziale „Różne rozliczenia” zwiększenie o 46.500zł. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 14.930zł. z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o 15.441zł. w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” z wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zestawienie zmniejszenia planu w szkołach podstawowych

§

Stawiski

Jurzec

Budy Stawiskie

Sokoły

Poryte

Dzierzbia

4040

1.289

962

662

3.032

1.467

613

2.                     Zwiększenie planu wydatków budżetowych o 137.801zł.:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie o 2.500zł. jako dotacja dla LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”;

- w dziale „Transport i łączność” zwiększenie o 114.412zł. w związku z odśnieżaniem i wywozem śniegu;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie o 10.500zł. w związku z wznawianiem punktów granicznych na drogach gminnycj;

- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększenie o 389zł. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o 10.000zł. na konserwację oświatlenia ulicznego.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w temacie uchwały.

Radny Zdzisław Obrycki  zwrócił się z pytaniem, których konkretnie dróg gminnych dotyczy wznawianie punktów granicznych. Czy gmina po raz drugi nie zleca wznawiania tych samych dróg?

Radny Zdzisław Obrycki dodał, że Pani Skarbnik na komisji poinformowała radnych, że prace zostały wykonane w 2009 roku, natomiast faktury wpłynęły w 2010r.

Burmistrz odpowiedział, że nie przypomina sobie jednak może to dokładnie sprawdzić. Po konsultacji z Panią Skarbnik Burmistrz odpowiedział, że na zadane pytanie udzieli odpowiedzi na następnej sesji po sprawdzeniu w dokumentach.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła odpowiedzi na zapytania radnego Jerzego Bielawskiego.

1.Ile wydano w 2010 roku na odśnieżanie, a ile na wywóz śniegu.?

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że w fakturach, które wpłynęły do Referatu Finansowego odśnieżanie i wywóz śniegu jest zapisane w jednej pozycji, nie jest możliwe, aby podać oddzielnie kwoty.

Radny Jerzy Bielawski zapytał, jaka jest kwota ogólna.

Pani Skarbnik odpowiedziała: ogólnie na odśnieżanie w 2010 r. wydano - 136.002,45 zł.

Ryczałtowo za 1 godzinę – 136,02 zł.

2.Ile wynoszą zobowiązania roku 2009 dotyczące dostawy towarów i usług?

Zobowiązania roku 2009 wynoszą – 178.140,02 zł

Dalszej dyskusji nikt nie podjął.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję wokół uchwały.

Następnie Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych.

W wyniku głosowania: 12 radnych „za”, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała  Nr LIX/240/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2010-2013.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały z głównymi założeniami gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2010 – 2013.

Następnie otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach – Pani Izabela Łoszewska  była obecna na wspólnym posiedzeniu komisji, odpowiadała na pytania radnych, a dzisiaj obowiązki służbowe nie pozwoliły jej na osobiste uczestnictwo w sesji. Przewodnicząca podkreśliła, że strategia została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu komisji przez Radę. Nikt z radnych nie zabrał głosu, dyskusja została zamknięta a Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. W wyniku głosowania: 14 radnych „za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

 

Uchwała  Nr LIX/241/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 marca 2010r. w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2010-2013   stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

__ „ __

Po przerwie.

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały.

Po czym otworzyła dyskusję w tym temacie.

Burmistrz poprosił o udzielenie głosu. Przewodnicząca udzieliła głosu Burmistrzowi, aby wyjaśnił zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Burmistrz zaznaczył, że Rada o identycznej treści uchwałę podejmowała w 2007 roku. Uchwała ta została zaskarżona i uchylona przez Wojewodę, ale tylko z powodu złego wprowadzenia jej do porządku obrad. Wówczas za wprowadzeniem głosowało 6 radnych, czyli nie było bezwzględnej większości. W wyniku Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody, stwierdzono nieważność uchwały. Taka powinna być kolejność uchwał, najpierw w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej, a następnie wyrażenie zgody na zbycie tej nieruchomości. Od razu powiem, że Rada głosuje nad drogą, która gminie  nie jest do niczego potrzebna. Droga ta wbiega w środek prywatnego zakładu, dobiega do prywatnych garaży. Droga ta miała rację bytu kiedy funkcjonował Państwowy Ośrodek Maszynowy, teraz w tej chwili nie ma żadnej racji bytu, ponieważ jest tam kilku właścicieli. Między innymi gmina jest właścicielem działki, którą  zdjęliśmy z porządku obrad. Do działki Pana Chojnowskiego dojeżdżamy inną drogą gminną, a z której również korzysta Pan Rutkowski, Pan Konopka Stanisław i Pan Konopka Jan, czyli droga gminna stanowi skrzyżowanie do stacji benzynowej  p. Józefa Plony.”

W tej chwili głos zabrał Pan Marek Chojnowski cyt. „Droga prowadzi do oczyszczalni, brama jest dalej. Panie Burmistrzu trzeba trochę w teren się wybrać”.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła Pana Burmistrza o dalsze wyjaśnienie sprawy.

Burmistrz zwrócił się do Pana Marka Chojnowskiego cyt. „Co innego mówi Pan, a co innego mówią mapy.”

Pan Marek Chojnowski opowiedział Burmistrzowi, że posiada mapy i w chwili obecnej może Panu Burmistrzowi pokazać na mapie, gdzie, co jest usytuowane.”

Burmistrz wskazał na mapie działkę z oczyszczalnią, następnie drogę do pana Józefa  Plony, drogę dojazdową do oczyszczalni i  działkę  pana Chojnowskiego.(Mapy stanowią załącznik do protokołu). Po czym zwrócił się do pana Marka Chojnowskiego cyt. „Więc o czym Pan mówi, bo ja mówię o pana działce i o drodze dojazdowej. Nasza droga gminna kończy się na działce pana Marka  Chojnowskiego, my dojeżdżając do tej działki i tak nie możemy dojechać,  a to są tereny prywatne bo to jest droga, która gminie do niczego nie jest potrzebna. Natomiast podnoszone argumenty na temat przesyłowych funkcji wodociągów czy kanalizacji, to proszę państwa nie ma takiego przepisu, który mówiłby, że pod gruntem jak jest urządzenie, to nie można tego gruntu sprzedać. To nie są argumenty, które przemawiają za tym, aby ewentualnie tych uchwał nie podjąć. Decyzja w tej sprawie należy do Rady. Moim zadaniem jest wyszukiwanie takich nieruchomości, które są dla gminy zbędne i przeznaczanie ich do sprzedaży.”

Radny Jerzy Bielawski zabrał głos. cyt. „Powiem krótko, moim zdaniem jest odwrotnie i ja myślę inaczej niż Burmistrz. Nie widzę żadnej merytorycznej potrzeby sprzedaży i zmiany tego wszystkiego. Nie widzę również potrzeby sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na ten temat powiedziano już chyba wszystko. Sprawa staje na Sesję Rady drugi czy trzeci raz. Jestem przeciw zarówno przy tej jak i następnej uchwale.”

Burmistrz odparł, że jeśli ma prowadzić dyskusję, to prosiłby radnego Bielawskiego o uzasadnienie swojego zdania, dlaczego jest przeciw. Burmistrz uważa, że droga ta jest zbędna z tego względu, że prowadzi donikąd. Po prawej stronie są prywatne grunty, po lewej stronie są prywatne grunty i na wprost są prywatne grunty. Gmina Stawiski, chcąc dojechać do tej działki, jedzie drogą gminną obok wszystkich gruntów pana Rutkowskiego Jerzego, pana Konopki Stanisława i Konopki Jana, obok  pana Chojnowskiego Marka i dojeżdża do swojej działki. Żaden nadzór prawny nie pozwoliłby nam sprzedać drogi pozbawiając pana Marka Chojnowskiego dojazdu do działki. Sprzedając tę działkę, my nie pozbawiamy dojazdu do nieruchomości pana Marka Chojnowskiego”.

Pan Marek Chojnowski cyt.” Ja zaskarżę tę uchwałę i zobaczymy czy pozbawiacie mnie czy nie”.

Burmistrz  cyt. „ Pan Chojnowski musi dojechać inną drogą gminną.”

Radny Jerzy Bielawski cyt.:” Żaden nadzór nie analizuje tego jacy sąsiedzi są przy danej działce. Nadzór od strony Wojewody sprawdza, czy uchwała została podjęta zgodnie z prawem, a jacy są sąsiedzi tego nadzór nie sprawdza. Jeżeli chodzi o uchwałę, to z jej uzasadnienia wynika tylko tyle, że uchwała została w 2007 roku rozstrzygnięciem nadzorczym uchylona, bo była źle wprowadzona.”

Burmistrz cyt.„ Ale dzisiaj została dobrze wprowadzona - 9 głosami „za”

Radny Jerzy Bielawski cyt.:„ Ale ta uchwała nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.”

Dalszej dyskusji nikt nie podjął. Na tym Przewodnicząca zamknęła dyskusję w temacie uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14.

W wyniku głosowania: 9 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymało się od głosowania”, 1 nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr LIX/242/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 marca 2010r. w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Przewodnicząca odczytała pismo pracownika merytorycznego Małgorzaty Chodnickiej, (pismo w załączeniu) oraz projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusję w temacie uchwały.

Nikt z Rady nie podjął dyskusji.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję, po czym poddała uchwałę pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14.

W wyniku głosowania :10 radnych „za”,2 radnych „przeciw”,1 radny „wstrzymał się od głosu”,1 nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała  Nr LIX/243/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 10. Sprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach za 2009 rok.

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach , stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca poddała sprawozdanie pod głosowanie Rady. Kto jest za przyjęciem sprawozdania w przedstawionej wersji?

Obecnych podczas głosowania 13 radnych.

W wyniku głosowania: 13 radnych „za” – Rada  pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.

Ad 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach za 2009 rok.

Izabela Modzelewska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach przedstawiła sprawozdanie roczne z działalności za 2009rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca poddała sprawozdanie pod głosowanie Rady. Kto jest za przyjęciem sprawozdania w przedstawionej wersji?

Obecnych podczas głosowania 13 radnych.

W wyniku głosowania: 13 radnych „za” – Rada  pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

Wobec powyższego Przewodnicząca zwróciła się do radnego Bolesława Maliszewskiego czy chce złożyć wyjaśnienia w tej sprawie.

Radny Bolesław Maliszewski powiedział, że nie będzie składał żadnych wyjaśnień i nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia.

Wobec powyższego Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym otworzyła dyskusję wokół projektu tej uchwały. Nikt z radnych nie podjął dyskusji. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Obecnych podczas głosowania 14.

W wyniku głosowania :13 „przeciw” , 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.

W tym miejscu głos zabrał radnych Jerzy Bielawski. Powiedział, że wszystkim należą się wyjaśnienia w tej sprawie, gdyż Wojewoda Podlaski nie przedstawił dokumentów dotyczących ukarania radnego Bolesława Maliszewskiego. Na dzień dzisiejszy i na tą chwilę nie wpłynęły formalnie żadne dokumenty potwierdzające karalność radnego i dlatego jest taka decyzja Rady.

Przewodnicząca przeszła do realizacji następnego punktu porządku obrad.

Ad 13. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca przedstawiła korespondencję, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Stawiskach:

·         Pismo z Agencji Rynku Rolnego z dnia 16.02.2010r. w sprawie organizacji szkolenia dla rolników z zakresu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i programów krajowych administrowanych przez Agencję rynku Rolnego w Białymstoku.

Przewodnicząca poinformowała, że szkolenie z tego zakresu dla rolników gminy Stawiski odbędzie się 10 marca o godz.1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach( Sala Konferencyjna).

·         Pismo Mieczysława Bagińskiego w sprawie inwestycji „Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia” (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

·         Oświadczenie radnego Jacka Konopka , informujące o wyjeździe za granicę

·         Informację w sprawie: „Konkursu na najlepiej zachowany zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w województwie podlaskim”.(informacja stanowi załącznik do protokołu)

Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Janowi Zelkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Powiecie Kolneńskim. Pan Jan Zelkowski poinformował zebranych, że w dniu 9 marca 2010r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach odbędzie się szkolenie pt.”Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”. Spotkanie zorganizowane będzie przez Podlaską Izbę Rolniczą wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku, Państwową Inspekcją Pracy w Białymstoku oraz Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Pan Jan Zelkowski zachęcał rolników do skorzystania z zaproszenia.

Następnie głos zabrał Wiesław Zacharzewski – radny Powiatu Kolneńskiego. Radny poruszył kwestie remontu dróg, które gmina Stawiski przejęła od powiatu. Zdaniem radnego Gmina Stawiski przejmując te drogi, będzie miała dużo większe możliwości wraz z powiatem złożyć wniosek w ramach programu tzw. schetynówek. Sposobem gospodarczym można będzie dokonać realizacji inwestycji tych dróg. Radny powiatowy zwrócił się do Burmistrza o dokonanie analizy i wskazanie właściwych odcinków do ewentualnej realizacji.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Burmistrza z prośbą o poprawę nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie gminy Stawiski. Zdaniem Przewodniczącej, jeśli pismo zostanie złożone przez gospodarza gminy, to drogi te zostaną szybciej naprawione, gdyż w chwili obecnej, kiedy stopniał śnieg, w jezdni są same dziury i wyrwy.

Burmistrz odpowiedział Przewodniczącej, że gmina Stawiski nie posiada środków finansowych na ten cel, jeżeli chodzi natomiast o zarząd województwa to Burmistrz pismo może skierować, ale brak funduszy na pewno nie pozwoli na jego realizację.

Przewodnicząca podkreśliła, że stan dróg jest fatalny i trzeba pomyśleć jak rozwiązać ten problem.

Radny Zdzisław Obrycki wnioskował o wystosowanie pisma w sprawie remontu ulicy Cedrowskiej. Stan nawierzchni drogi jest tragiczny i nikt się tym nie zajmuje.

Burmistrz odpowiedział, że ulica Cedrowska jest drogą wojewódzką i w przyszłości planowany jest remont drogi Morgowniki – Przytuły.

Ad 14. Zamknięcie obrad sesji

Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady LIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

M.M

Barbara Rzadka

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 mar 2010 14:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1909 razy