BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Stawisk

z dnia: 15 marca 2010 roku
w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2009 rok
     Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2009 rok obejmujące następujący zakres:
  1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;
  2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;
  3. Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załaczników Nr 3 i 4;
  4. Sprawozdanie z przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;
  5. Część opisową.
§ 2. Przedłożyć powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 mar 2010 12:37
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2078 razy