BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LVIII/09 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 stycznia 2010 roku
w sprawie:

PROTOKÓŁ Nr LVIII/09

z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia  22 stycznia  2010r. początek godz.9 15   koniec godz.11 00

miejsce – Sala Konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Skład Rady – 15 radnych.

Radny Zdzisław Obrycki nieobecny na posiedzeniu.

Na początku posiedzenia  obecnych było 12 radnych, 2 spóźniło się na obrady.

Ad 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła LVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności radnych (załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła 12 radnych obecnych na posiedzeniu, wobec czego jest wymagana większość  quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca  przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

Po czym zwróciła się z zapytaniem, czy  są  wnioski i uwagi do porządku obrad sesji.

Burmistrz  wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów uchwał w kolejności:

Pkt.10 Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżecie gminy na 2010rok.

Pkt.11 Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stawiski.

Pkt.12 Podjęcie w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji  projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Radny Jerzy  Bielawski zwrócił uwagę dot. kolejności porządku obrad. Punkt dot. zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stawiski  zdaniem radnego  powinien być umieszczony przed zmianami w budżecie gminy.

Burmistrz stwierdził, że  przychyla się do wniosku i proponuje taką kolejność, którą wskazał radny Bielawski.

Przewodnicząca poddała   kolejno  wnioski o rozszerzenie porządku obrad  pod głosowanie Rady.

I - Za rozszerzeniem porządku obrad o pkt.10 Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w planie Odnowy Miejscowości Stawiski-  głosowało 12 radnych

II - Za rozszerzeniem porządku obrad o pkt.11 Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżecie gminy na 2010rok.- głosowało 12 radnych

III - Za rozszerzeniem porządku obrad o pkt.12 Podjęcie w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji  projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – głosowało 12 radnych.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad po przyjętych zmianach. Przedstawia się on następująco:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie protokołu z obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 21.12.2009r.

3.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5.    Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2010.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kolneńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Stawiski na lata 2010-2013.

10.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w planie Odnowy miejscowości Stawiski.

11.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżecie gminy na 2010rok.

12.  Podjęcie w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji  projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

14.  Wolne wnioski i informacje.

15.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Następnie Przewodnicząca poddała porządek obrad po zmianach pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania 12  radnych „za” Rada jednogłośnie przyjęła porządek po zmianach.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z obrad LVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2009r.

Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony na Wspólnym Posiedzeniu Komisji dn.21 stycznia 2010r. Uwag ani wniosków radni nie zgłosili.

Rada w głosowaniu: 12 radnych „za” przyjęła Protokół Nr LVII/09 z dnia 21 grudnia 2009r.

Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Radny Jerzy Bielawski zwrócił się z pytaniem do Burmistrza  w sprawie dofinansowania remontu ulic w mieście Stawiski (Pocztowa, Reymonta, Nowoprojektowana) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podlaskiego. Na jakim etapie są prace? Czy została podpisana umowa, jeżeli  tak, na jaką kwotę?

Burmistrz odpowiedział, że gmina Stawiski złożyła wniosek do departamentu RPO, nie znany jest jeszcze terminu podpisania umowy. Gmina otrzyma ponad 700 tys. zł dofinansowania na realizację tego zadania.

Pani Agnieszka Rutkowska - Zastępca Burmistrza Stawisk - przekazała informację, jaką uzyskała w departamencie RPO, z której wynika, że zgodnie z przepisami regulującymi  kwestie dot. umowy oraz terminu zostaną przekazane gminie w możliwie jak najszybszym terminie.

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

Sprawozdanie przedstawił  Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej  w 2009r. przedstawił Robert Urban – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2010.

Jerzy Bielawski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych przedstawił plan pracy komisji na 2010 rok i wnioskował do Rady o jego przyjęcie.

Bolesław Maliszewski – Przewodniczący Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego przedstawił plan pracy komisji na 2010 rok i wnioskował o jego przyjęcie.

Rada dyskusji w przedmiotowej uchwale nie podjęła.

Przewodnicząca  zamknęła dyskusję i poddała uchwałę pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania 14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

(Uchwała Nr LVLIII/231/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2010 stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Iwona Ofman – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt w/w uchwały.

Radny Jerzy Bielawski poprosił o wyjaśnienie wprowadzenia zmiany w uchwale.

Pani Iwona Ofman wyjaśniła, że w uchwale Nr LV/222/09 RM w Stawiskach z dnia 04 grudnia 2009r.  Rada Miejska określiła zróżnicowane stawki   podatku od nieruchomości od budynków lub ich części pkt.2 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży paliw płynnych, usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, skupu ziemniaków i mleka - 20,51 zł od 1 m 2  powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, nie wymienionych pkt.2 lit.b15,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

Natomiast dzisiejsza  uchwała likwiduje  zróżnicowane stawki podatku i wprowadza jednolitą stawkę 15,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

W załączeniu pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zawierające szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie – pismo Nr DD0– 530 – 3(2)/10/MG z dnia 20 stycznia 2010r.(pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Rada dalszej dyskusji nie podjęła.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję wokół projektu uchwały. Po czym przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W wyniku głosowania : 14 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały w przedstawionej wersji.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

(Uchwała Nr LVLIII/232/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kolneńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Następnie otworzyła dyskusję w temacie uchwały.

Burmistrz zabrał głos w temacie uchwały. Stwierdził, że gmina Stawiski nie jest jedyną gminą w woj. podlaskim, która przejmuje od powiatu zadania  w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. W Polsce jest to temat znany, kiedy Gminy wspólnie z powiatem współfinansują budowę dróg. Propozycja  podjęcia przedmiotowej  uchwały wynika z tego, że łatwiej będzie Burmistrzowi Stawisk i Radzie Miejskiej lobbować wykonanie pewnego odcinka drogi, jeżeli zostanie przygotowana wcześniej dokumentacja  techniczna. Chodzi o drogę - Ramoty do gminy Przytuły – odcinek o długości  300 metrów, wówczas temat zamknie się i problem zostanie  rozwiązany. Odcinek  tej drogi biegnie do Roman i  łączy się z drogą  wojewódzką.

Wystąpił problem w Porytem, ponieważ okazało się, że ulica Spokojna w połowie jest drogą powiatową, a w drugiej połowie drogą gminną. Chcąc spinać pewne sprawy inwestycyjne, powinnyśmy mieć to we własnym zarządzie i przygotować dokumentację.

Jeżeli chodzi o finansowanie zadań, to uchwała tego nie reguluje. Zakres ten będzie regulowało oddzielne porozumienie. Istnieje szansa ubiegania się o dotacje na odcinki dróg powiatowych  znajdujących  się na  terenie naszej gminy.

Zdaniem Burmistrza podjęcie uchwały przyśpieszy prace planistyczne na niektórych odcinkach dróg i gmina Stawiski będzie mogła złożyć o dofinansowanie remontów dróg. Ulica Spokojna w Porytem i  droga Ramoty – Romany to również odcinki dróg do remontu. Burmistrz wystąpił z wnioskiem do Rady o podjęcie uchwały, decyzja w tej sprawie w żaden sposób nie zakłóci zaplanowanych inwestycji do realizacji.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję wokół projektu uchwały. Po czym przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W wyniku głosowania:14 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały w przedstawionej wersji.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

(Uchwała Nr LVLIII/233/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kolneńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Stawiski na lata 2010-2013.

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Barbara Rzadka. Otworzyła dyskusję w temacie uchwały.

Radny Jerzy Bielawski zapytał, czy została sporządzona opinia zgodnie z wymogiem wynikającym z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pani Agnieszka Rutkowska Zastępca Burmistrza Stawisk udzieliła odpowiedzi, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Oddział w Łomży.

Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem  do Rady, czy są  jeszcze pytania i wątpliwości dotyczące projektu. Radni  więcej uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca odczytała załącznik po poprawkach  dot. zmiany w tabeli – (Wykaz zabytków nieruchomości ujętych w gminnej ewidencji zabytków gminy Stawiski.)

Po czym poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania:  14 radnych  głosowało „za” przyjęciem uchwały.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

(Uchwała Nr LVLIII/234/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Stawiski na lata 2010-2013  stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w planie Odnowy Miejscowości Stawiski.

Projekt uchwały przedstawiła Agnieszka Rutkowska – Zastępca Burmistrza Stawisk.

Po odczytaniu załącznika do uchwały p. A.Rutkowska dodała, że przyjęcie powyższej uchwały jest niezbędne, aby gmina mogła uzyskać dofinansowanie realizacji założonego celu w projekcie uchwały.

Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do Rady, czy są pytania i wątpliwości dotyczące projektu. Radni uwag nie wnieśli.

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 14 radnych  głosowało „za” przyjęciem uchwały.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

(Uchwała Nr LVLIII/235/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w planie Odnowy Miejscowości Stawiski  stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżecie gminy na 2010rok.

Projekt uchwały przedstawiła Iwona Ofman – Skarbnik Gminy.

Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję  w temacie uchwały.

Radny Robert Bagiński poruszył kwestię dot. załącznika Nr 2  do projektu uchwały Zwiększenie planu wydatków budżetowych na Komendę Powiatową Policji w Kolnie. Powyższa dotacja zostałaby przeznaczona na zakup dwóch zestawów komputerowych dla policji. Radny wnioskował o przydzielenie jednego zestawu dla Komisariatu Policji w Stawiskach.

Burmistrz  odparł, że w powyższej kwestii, jeżeli będzie taka możliwość formalno – prawna, jeden zestaw komputerowy zostanie przydzielony do  Komisariatu  Policji w Stawiskach.  

Na następne posiedzenie sesji zostanie poproszony Komendant Policji w Kolnie i Rada zostanie poinformowana o decyzji podjętej w tej sprawie.

Dalszej dyskusji Rada nie podjęła.

Wobec powyższego Przewodnicząca  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania:  14 radnych  głosowało „za” przyjęciem uchwały.

 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

 

(Uchwała Nr LVLIII/236/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w planie Odnowy Miejscowości Stawiski  stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 12.Podjęcie w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Rada Miejska w Stawiskach dyskusji  w temacie uchwały nie podjęła.  

Burmistrz wyjaśnił, że jest to kontynuacja programu „Rozwijam skrzydła” czyli jak stać się aktywną osobą. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt systemowy realizowany jest w partnerstwie z Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, Gminą  Kolno, Miastem Kolno, Gminą Turośl, Gminą Mały Płock, Gminą Grabowo. Projekt zostanie zakończony 31 grudnia 2013 roku.

Dalszej dyskusji radni nie podjęli. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 14 radnych głosowało „za” jego podjęciem.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

(Uchwała Nr LVLIII/237/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji  projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

Przewodnicząca Rady Barbara Rzadka przedstawiła projekt uchwały.

Robert Urban – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Po czym poinformował, że Burmistrz Stawisk był poza faktycznym załatwieniem tej sprawy, nie rozpisywał korespondencji, nie wiedział, że takie podanie wpłynęło do urzędu. Dokumenty wpływały zgodnie z procedurą do odpowiednich organów i nawet gdyby Burmistrz w tym dniu rozpisywałby  korespondencję to zrobiłby dokładnie tak samo. Jest to ewidentna wina pracownika, który został za to ukarany. Jeżeli ktoś zarabia 1400 zł i przez 3 miesiące zostanie zabrana mu premia - 300 zł ,to moim zdaniem, jest to bardzo dotkliwie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskował  do Rady o uznanie skargi  na działalność Burmistrza za niezasadną.

Pan Heronim Mierkowski obecny na posiedzeniu sesji  zwrócił się z pytaniem - Czy może zabrać głos.

Przewodnicząca zapytała Pana Heronima Mierkowskiego - Czy jest stroną w tej sprawie. Heronim Mierkowski odpowiedział - Jestem rodzicem.

Przewodnicząca – Ale nie jest Pan stroną.

Heronim Mierkowski – Podaje do wiadomości, że skarga została złożona w sierpniu i do dziś nie była rozpatrywana, aż pognał Białystok, była to skarga nie do Burmistrza tylko do Rady.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała – Ja Panu powiem tak. Skarga wpłynęła do sekretariatu. Następnie została rozpisana, pracownik został ukarany Pan nie jest stroną Panie Heronimie. Był zaproszony Pana syn - Pan Jerzy Mierkowski i powinien tutaj być.

Heronim Mierkowski – Proszę o decyzję z uzasadnieniem.

Przewodnicząca – Zostało właśnie odczytane.

Heronim Mierkowski – Proszę na piśmie odpowiedź.

Przewodnicząca – Dostanie Pan odpis uchwały wraz z uzasadnieniem.

Po czym  Przewodnicząca zamknęła dyskusje wokół projektu uchwały, a następnie poddała projekt uchwały wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, że skarga na działalność Burmistrza jest niezasadna.

W wyniku głosowania : 12 radnych głosowało „za” 2 radnych „wstrzymało się „ od głosu.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

 

(Uchwała Nr LVLIII/238/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk  stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.14 Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca poinformowała, że w dniu dzisiejszym Pan Heronim Mierkowski złożył skargę do Przewodniczącej Rady – skarga na nadgorliwość Burmistrza Stawisk i pracownika Urzędu Małgorzaty Chodnickiej. Po czym odczytała treść pisma.

Burmistrz powiedział - Tę skargę trzeba uzupełnić o informację od pracowników, że osoba skarżąca wystartowała do nich z łopatą, w sensie fizycznym wystartowała, a nie stała przy kołku. Interwencja policji powstrzymała tę osobę, pracownicy Urzędu Miejskiego mają inną wersję – warto byłoby to dopisać.

Heronim Mierkowski – Panie czy Pan się nie wstydzi kłamać ludziom w oczy. Panie zastanów się Pan! Pan zajmuje bardzo szacunkowe stanowisko i aż do tego Pan się dopuszcza.

Burmistrz – czy Pan mi zarzuca kłamstwo. Dlaczego Pan mówi, że ja kłamie w oczy?

Heronim Mierkowski - To Pan mnie zarzuca, że ja byłem z łopatą! Ja miałem kijki do spaceru.

Przewodnicząca – Szanowni Państwo wpłynęło pismo, zostanie rozpatrzone.

Hieronim Mierkowski – Po co kłamać?

Burmistrz poprosił o dokładne przytoczenie rozmowy.

Przewodnicząca zwróciła się do sołtysów z apelem.

Szanowni sołtysi mam do Was gorącą prośbę. Podkreślam sołtysi to organy pomocnicze, którzy mają nam wspólnie pomagać, pełnić misje, o tym mówi ustawa o samorządzie gminnym, o tym mówi statut gminy. Więc życzyłabym sobie, aby to co dzieje się na sesji, było przekazywane w Waszych miejscowościach tak, jak rzeczywiście dzieje się na tej sali.

Nie należy zmieniać wersji, ani brzmienia wypowiedzianych tu słów i dorabiać rzeczywistości.

Dyskusji w tym temacie nikt nie podjął.

Radny Jerzy Bielawski poprosił o zabranie głosu.

Poruszył kwestie:

·         dot. budowy obwodnicy Stawisk. Stwierdził, że w pełni popiera działania podjęte przez Burmistrza Stawisk i stanowisko, które dzisiaj na sesji podpisali radni.(pismo Nr ORG 0114 -4/10 z dnia 22.01.2010r. w załączeniu)

Dodał, że chciałaby zauważyć, że przy różnych okazjach zjawiają się tutaj członkowie Zarządu woj. podlaskiego Pan Jacek Piorunek, Pan Mieczysław Bagiński, Marszałek Dworzański, Pan Sławomir Gromadzki. Należy zaprosić tych panów na posiedzenie Sesji Rady i wyjaśnić sprawę. Decyzja  w sprawie obwodnicy, nie została podjęta przecież przez jedną osobę.

·         Od strony Łomży został ustawiony znak Stawiski – znak ten jest nieczytelny. Trzeba  poprawić to tak, aby przejeżdżający kierowcy mogli bez problemu go odczytać.

 

Burmistrz  przyjął uwagi radnego. Odparł, że farba fluorescencyjna, byłaby do tego najlepsza. Przekaże właściwemu pracownikowi uwagi i znak zostanie poprawiony.

Jeżeli chodzi o obwodnicę Stawisk – w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie przedstawicieli GDDiA w którym Burmistrz będzie uczestniczył.

Radny Robert Bagiński podziękował pracownikom ZGKiM za solidne podejście do odśnieżania. Zima jest sroga tego roku, dokuczliwa jest bardzo dużo śniegu, sprzęt pracuje do późnych godzin wieczornych i za to bardzo dziękuję, że pracownicy starają się uporać z problemem tak, aby w miarę możliwości wszystkie drogi prowadzące do poszczególnych miejscowości były przejezdne.

 

Ad.15 Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady LVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

M.M

Barbara Rzadka

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 mar 2010 12:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2039 razy