BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LIX/241/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 02 marca 2010 roku
w sprawie: przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2010 – 2013.

Na podstawie art.17 ust.1 oraz. 110 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz.1362,zm. Nr 202, poz.1551) uchwala się,co następuje:

§ 1.  Uchwala się gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2010 – 2013, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach koordynuje realizację strategii, o której mowa w §1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2009r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 mar 2010 08:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1869 razy