BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LIX/240/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 02 marca 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.  

1.      Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 122.360zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 1;

2.      Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 15.441zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 2;

3.      Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 137.801zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 3;

4.      Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 17.330.915zł.

- Plan wydatków budżetowych –  17.330.915zł.

§ 2. Traci moc załącznik nr 6 „Zestawienie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010r.” do Uchwały Nr LVI/225/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na 2010r. Środki z likwidacji GFOŚiGW przeznacza się na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków inwestycyjnych

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 mar 2010 08:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1905 razy