BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LIX/239/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 02 marca 2010 roku
w sprawie: kontynuacji realizacji i finansowania wspólnego projektu w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2, pkt. 9 lit. „i”,pkt 12 oraz pkt 15, w zw. z art. 7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i  Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157 poz. 1241) oraz art.94, art. 221 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U.  Nr 157, poz. 1240/ oraz art. 5, ust 3 i 4, art 11 ust 1, pkt 1 oraz art. 16 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Kontynuować w latach 2010-2015 realizację w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zwanego dalej „Programem” wspólnie z Lokalną Grupą Działania Fundacją „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku projekt Lokalnej Strategii Rozwoju, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową nr 6933-UM1000011/09 z dnia 08.06.2009r., podpisaną przez Fundację z Urzędem Marszałkowskim. Instytucją wdrażającą działanie jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

 

§ 2.  1. Na realizację zadań, o których mowa w § 1, Gmina Stawiski w latach 2010-2015 zarezerwuje w swoich budżetach i zobowiązuje się corocznie udzielić Fundacji dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu.

2. Rada Miejska w Stawiskach corocznie ustali wysokość kwoty do której Burmistrz Stawisk udzieli poręczenia na zabezpieczenie zaciągnięcia przez Fundację kredytów na realizację działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania” w latach 2010-2015, w wybranym Banku.

3. Harmonogram płatności i wysokości dotacji oraz harmonogram udzielania i wysokości poręczeń określony został w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 mar 2010 08:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1864 razy