BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LVII/09 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 21 grudnia 2009 roku
w sprawie:

Skład Rady – 15 radnych.

Wszyscy radni obecni na posiedzeniu.

 

Ad 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 

Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła LVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności radnych (załącznik do protokołu) 15 radnych, Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawiła:

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie protokołu z obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 grudnia 2009r.

3.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2010 rok.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2010 rok.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

9.    Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Po odczytaniu proponowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady Barbara Rzadka zwróciła się do Rady z pytaniem czy Rada lub Burmistrz  będą składali wnioski do dziennego porządku obrad sesji.

Rada ani Burmistrz o zmiany w porządku obrad nie wnosiła.

Przewodnicząca poddała porządek obrad sesji pod głosowanie Rady.

Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad LVII Sesji, głosując 15 „za”.

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu  z obrad LVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia  2009r.

 

Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony na Wspólnym Posiedzeniu Komisji dn.17 grudnia 2009r. Uwag ani wniosków radni nie zgłosili.

Rada w głosowaniu: 15 radnych „za” przyjęła Protokół Nr LVI/09 z dnia 11 grudnia 2009r.

 

Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

 

Radni nie zgłosili interpelacji i pytań.

 

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 

Sprawozdanie przedstawił Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu).

 

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

Projekt uchwały przedstawiła Iwona Ofman – Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję wokół  uchwały.

Rada dyskusji nie podjęła.

Przewodnicząca Rady  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania:

15 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta.

 

Uchwała Nr LVII/226/09 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2010 rok.

 

Projekt uchwały przedstawiła  Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Następnie otworzyła dyskusję wokół uchwały.

Rada dyskusji nie podjęła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania:

14 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta.

 

Uchwała Nr LVII/227/09 Rady Miejskiej w Stawiskach  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej

W Stawiskach   stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2010 rok.

 

Projekt uchwały przedstawiła Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Następnie otworzyła dyskusję wokół uchwały.

Pan Rober Urban  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskował o przyjęcie planu pracy w przedstawionej formie.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania:

15 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta.

 

Uchwała Nr LVII/228/09 Rady Miejskiej w Stawiskach  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

 

Projekt uchwały przedstawiła Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Następnie otworzyła dyskusję wokół uchwały.

 

Pani Bożena Zacharzewska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach przedstawiła główne założenia programu. Gmina Stawiski  przystąpi do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2010 – akcji edukacyjno – profilaktycznej na terenie gminy Stawiski.

Rada uwag do projektu nie wniosła.

Przewodnicząca  Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania:

15 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta.

 

Uchwała Nr LVII/229/09 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.

 

Ad 9. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodnicząca  Rady  odczytała życzenia  świąteczno – noworoczne otrzymane od:

·         Jacka Boguckiego – posła na Sejm RP

·         Grzegorza Malinowskiego  – Kierownika ZGKiM Stawiski

·         Dyrekcji i społeczności  szkolnej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach

 

Z okazji zbliżających się  Świąt Bożego Narodzenia wszystkim zebranym  życzenia złożyła Przewodnicząca Rady Barbara Rzadka, następnie zacytowała wiersz Teresy Adamowskiej  o tematyce świątecznej.

Do życzeń  dołączył się Pan Jan Zelkowski – Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Kolnie, Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk oraz Stanisław Sokołowski – sołtys wsi Sokoły.

 

Ad 10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca zamknęła obrady LVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Po oficjalnym zamknięciu posiedzenia nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem oraz wspólne składanie życzeń Świąteczno – Noworocznych. Zebrani życzyli sobie wzajemnie szczęścia, zdrowia i pomyślności oraz spokojnych, rodzinnych świat.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
M.M
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 sty 2010 15:16
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1926 razy