BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LVIII/235/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W Planie Odnowy Miejscowości Stawiski stanowiącym załącznik do uchwały Nr 153/XL/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stawiski wprowadza się następujące zmiany:

1.    W rozdziale 6. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Stawisk w Tabeli 8. Planowane zadania i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność Stawisk dodaje się pozycję 16, która otrzymuje brzmienie:


2.    W podrozdziale 6.1. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Stawisk do realizacji dodaje się:

Do zadań zakwalifikowanych do realizacji w ramach działania 3.4 PROW „Odnowa i rozwój wsi” należy również zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w Stawiskach.


Zdjęcie 21. Położenie Zalewu w Stawiskach.

Źródło: www.wikimapia.org.pl.

 

Zalew w Stawiskach to zbiornik wodny o powierzchni 4,9 ha i średniej głębokości 1,60 m (max głębokość: 3 m), wykonany na cieku wodnym będącym dopływem rzeki Dzierzbi. Umiejscowiony jest przy drodze krajowej nr 61. Zbiornik wybudowano na początku lat 80-tych.

 Obszar ten stwarza szansę rozwoju turystyki w gminie oraz w regionie. Z wypoczynku nad zalewem korzystają mieszkańcy nie tylko Stawisk i okolicznych miejscowości, ale również z terenu powiatów kolneńskiego i łomżyńskiego.


Zdjęcie 22. Zalew w Stawiskach.

Źródło: Urząd Miejski w Stawiskach.

 

Teren wokół zalewu wymaga zagospodarowania w celu wykorzystania go do rekreacji oraz poprawy estetyki miejscowości Stawiski. Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości życia na terenie gminy Stawiski, pozwoli na lepszą promocję gminy. Działanie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionu, a tym samym wpłynie na wzrost liczby turystów.

Obecny stan techniczny obszarów wokół zbiornika jest niekorzystny. Niewielka plaża, nieadekwatna do liczby osób z niej korzystających. Jest to w dużym stopniu teren silnie zarośnięty dzikimi trawami, zakrzewiony, ciężko dostępny. Drewniany pomost wymaga modernizacji: należy wymienić i uzupełnić deski, a także wymalować elementy metalowe. Drogi dojazdowe do zbiornika są w złym stanie technicznym, brak jest odpowiedniego oznakowania drogowego, tablic informacyjnych.


Zdjęcie 23. Zalew w Stawiskach.

Źródło: Urząd Miejski w Stawiskach.

 

Zalew w Stawiskach jest szczególnym miejscem dla mieszkańców. Jest to jedyny w okolicy zbiornik wodny, który służy rekreacji. Odbywają się tutaj liczne imprezy: coroczny „Piknik nad Zalewem”, akcja sportowa „Polska Biega”, organizowane są zawody wędkarskie, a także różne ogniska, biwaki szkolne itp. Jest to miejsce wypoczynku zorganizowanego, jak i rodzinnego.

Operacja pn. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu planowana jest do realizacji w 2010 roku, dzięki pozyskaniu środków finansowych w ramach działania 3.4. PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”.

 

§ 2.  Zatwierdza się zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Stawiski zgodnie z §1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 sty 2010 09:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3538 razy