BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LVIII/238/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49 poz. 509, z 2002r. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169, poz.1387, z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660, z 2004r. Nr 162 poz. 1692, z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 78, poz.682, Nr 181, poz.1524, z 2008r. Nr 229 poz.1539, z 2009r. Nr 195 poz. 1501)  i § 4 uchwały Nr 51/XVI/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 października 2003r. w sprawie rozpatrywania skarg dotyczących działalności Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski, uchwala się, co następuje:

§1.  Po rozpatrzeniu skargi Jerzego Mierkowskiego, na działalność Burmistrza Stawisk stwierdza się w wyniku dokonanych ustaleń, że skarga jest niezasadna.

§2.  Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.  Odpis uchwały należy dołączyć skarżącemu.

§4.  Uchwała wchodzi w życiu z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

INFORMACJA

W związku z podjęciem uchwały  Nr LVIII/238/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk informuję, iż wystąpił błąd pisarski w przedmiotowej  uchwale. Paragraf 1 brzmi:„ Po rozpatrzeniu skargi Jerzego Mierkowskiego, na działalność Burmistrza Stawisk stwierdza się w wyniku dokonanych ustaleń, że skarga jest „zasadna” a powinno być :” Po rozpatrzeniu skargi Jerzego Mierkowskiego, na działalność  Burmistrza Stawisk stwierdza się w wyniku dokonanych ustaleń, że skarga jest „niezasadna”.

 

Obsługa Rady

Małgorzata Mroczkowska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 sty 2010 09:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1931 razy
Ilość edycji: 3