BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LVIII/237/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591; z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r., Nr 80, poz.717 i  Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; Nr 14, poz.1806; z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r., Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362) uchwala się, co następuje :

§ 1. Gmina Stawiski przystępuje do kontynuacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i przeznacza na realizację tego projektu w 2010 r. środki finansowe jako wkład własny w wysokości  12 000,00 zł.

§ 2.  W roku 2010 Gmina Stawiski będzie kontynuowała projekt w partnerstwie realizacji z Powiatem Kolneńskim, Miastem Kolno, Gminą Kolno, Gminą Mały Płock, Gminą Grabowo, Gminą Turośl.

§ 3.  W celu realizacji projektu w imieniu Gminy Stawiski działania będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 sty 2010 09:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1963 razy