BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LVIII/234/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Stawiski na lata 2010-2013.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 87 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007r. Nr 192, poz. 1394, z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804) Rada Miejska w Stawiskach po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uchwala, co następuje:

§1.  Przyjmuje się do realizacji ,,Program opieki nad zabytkami Gminy Stawiski na lata 2010-2013” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 sty 2010 09:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2075 razy