BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LVIII/233/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: przejęcia od Powiatu Kolneńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Na podstawie art.8 ust.2a i art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,  z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323), Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Kolneńskiego do wykonywania zadania publicznego polegającego na zarządzaniu w 2010 roku publicznymi drogami powiatowymi. Wykaz dróg publicznych przejmowanych do zarządzania zawiera Załącznik do uchwały.

§ 2.  Przejęcie zadań, o których mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Stawisk a Zarządem Powiatu Kolneńskiego, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 sty 2010 08:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1915 razy