BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LVIII/231/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2010.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,  z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz §58 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/97/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 23 poz. 249) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na rok 2010 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na rok 2010 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 sty 2010 08:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1860 razy