BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXXIX/08 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 12 grudnia 2008 roku
w sprawie:

Skład Rady – 15 radnych.

Radni nieobecni na posiedzeniu :

1.Jacek Konopka

2.Michał Szulc

Ad   1.  Otwarcie  sesji.

Pani Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach   otworzyła XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Powitała radnych  i wszystkich obecnych na sali obrad.

Stwierdzenie  quorum.

Na podstawie listy obecności  radnych (załącznik do protokołu) Przewodnicząca poinformowała, że  w chwili  otwarcia sesji  obecnych jest   12  radnych  wobec czego    stwierdziła   quorum władne  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Następnie   Przewodnicząca zapoznała  radnych z proponowanym  porządkiem  obrad.

Proponowany porządek  obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach  z dnia 05 grudnia 2008r.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.Sprawozdanie  z działalności Burmistrza w okresie  między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Stawiski na rok 2009.

6.Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego  w południowej  części miasta  Stawiski  na działkach nr 807,788 i 789.(przy ul.Cedrowskiej w Stawiskach)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Miasta i Gminy Stawiski.

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach  na rok 2009.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad sesji.

Burmistrz zgłosił  dwa wnioski do  przedstawionego porządku  obrad.

I  wniosek : Wprowadzenie  punktu dot. Podjęcia  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  najniższego wynagrodzenia i wartości jednego  punktu  w tabeli  wynagrodzeń  dla pracowników zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych Gminy Stawiski.

II wniosek : Wprowadzenie punktu dot. Podjęcia uchwały w sprawie  obniżenia  średniej ceny skupu  żyta za okres pierwszych trzech  kwartałów 2008 roku  przyjętej  do wymiaru  podatku na rok 2009.

Przewodnicząca poddała kolejno  zgłoszone wnioski pod głosowanie  Rady.

Obecnych podczas głosowania – 12 radnych.

I wniosek -  W wyniku głosowania :  12 radnych  „za” 

II wniosek – W wyniku głosowania : 11 radnych „za”, 1 radny „przeciw”

Po przyjęciu   wniosków do porządku obrad Przewodnicząca  poddała porządek obrad po zmianach pod głosowanie.

Obecnych podczas głosowania – 13 radnych.

W wyniku głosowania : 12 radnych „za,1 radny „wstrzymał się od głosowania”

Następnie Przewodnicząca  stwierdziła, że porządek obrad  XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach  został przyjęty i  przedstawia się następująco:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach  z dnia 05 grudnia 2008r.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.Sprawozdanie  z działalności Burmistrza w okresie  między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Stawiski na rok 2009.

6.Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego  w południowej  części miasta  Stawiski  na działkach nr 807,788 i 789 (przy ul. Cedrowskiej w Stawiskach).

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Miasta i Gminy Stawiski.

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach  na rok 2009.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

10.Podjęcie  uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  najniższego wynagrodzenia i wartości jednego  punktu  w tabeli  wynagrodzeń  dla pracowników zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych Gminy Stawiski.

11.Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia  średniej ceny skupu  żyta za okres pierwszych trzech  kwartałów 2008 roku  przyjętej  do wymiaru  podatku na rok 2009.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie obrad sesji.

Ad 2.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach  z dnia 05 grudnia 2008r.

 

Przewodnicząca   poddała protokół pod głosowanie  Rady.

Protokół został przyjęty 11  głosami „za” przy 1  głosie „wstrzymującym”.

 

Ad 3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Burmistrz  nawiązał do  kwestii poruszanej wcześniej na sesji  przez Panią Wandę Sienkiewicz. Przedstawił  dokumentację zgromadzoną w tej sprawie  od 12 sierpnia 2005 roku. Podsumował, iż zarówno  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku  i  Urząd Miejski w Stawiskach  jako instytucje  zrobiły wszystko, co było możliwe, jednak nie ma zgody ze strony państwa Sienkiewicz. Wobec powyższego sprawa nadal pozostaje otwarta.

Jeżeli chodzi o  odpowiedź na zapytanie radnego Zdzisława Obryckiego o możliwość  włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Porytem,  koszty tego przedsięwzięcia są  niewymierne. Burmistrz wyliczył, jaki sprzęt jest niezbędny do  funkcjonowania jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym.  Ogólny koszt z budżetu to około 20 000,00zł

Radny Marek Sobociński zwrócił się  z zapytaniem do Przewodniczącej Rady, czy na   dzisiejsze posiedzenie Sesji Rady  zostali zaproszeni kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Stawiski, gdyż nie ma nikogo poza Kierownikiem ZGKiM p.Grzegorzem Malinowskim.

Przewodnicząca  Rady odpowiedziała, iż zawiadomienia na sesję  zostały  wysłane do   wszystkich kierowników   i zastępców  jednostek organizacyjnych  gminy.

 

Ad 4.Sprawozdanie  z działalności Burmistrza w okresie  między sesjami.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie – stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Stawiski na rok 2009.

Przewodnicząca Rady  udzieliła głosu  p. Iwonie Ofman – Skarbnikowi  Gminy celem przedstawienia projektu uchwały dotyczącej  budżetu na 2009 rok.

 Pani Skarbnik  przedstawiła projekt w/w uchwały.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła  uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łomży dot.  opinii o przedstawionym  projekcie budżetu gminy  Stawiski na 2009 rok.

Powyższa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Po czym  Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały .

Jako pierwszy głos zabrał  radny Robert Urban, który zwrócił się do Rady, aby  budżet  gminy na 2009 rok został odrzucony  na  dzisiejszej sesji, gdyż zdaniem radnego jest, jeszcze dużo czasu  na jego uchwalenie i  wymaga on  wielu  poprawek. 

Radny Jerzy Bielawski  zwrócił uwagę, iż kwota 15 tys.zł, jaka została wpisana na zakup  samochodów do  jednostek OSP, jest kwotą nierealną i  środki te na leży przenieść na zakup koparki, na ten wydatek jest  zdecydowanie za mało.

Jeżeli natomiast chodzi o projekt budżetu  radny stwierdził, iż nie będzie podejmował dyskusji na ten temat.

 Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego R.Urbana i stwierdził ,iż  nie zgadza się z jego zdaniem. Budżet na 2009 rok jest budżetem otwartym  na politykę zmian. Radni na wspólnym posiedzeniu komisji zadawali szereg pytań, dlaczego niektóre inwestycje zostały przesunięte na lata następne, dlaczego  nie do końca będzie realizowany program „Bezpieczna droga do szkoły” .Inwestycje   do realizacji wynoszą  30 %   w skali budżetu. To bardzo pozytywne posunięcie.  Otwartość  budżetu polega na   uzależnieniu od środków unijnych, o które ubiega się  gmina Stawiski. Zamknięcie budżetu po stronie dochodów i wydatków  polegało na   jego  zrównoważeniu,  wobec  czego  należało poprzesuwać pewne koszty związane z zaplanowanymi wcześniej inwestycjami. Jednak  nie oznacza to, że właśnie  te inwestycje  już przepadły w 2009 roku i nie będą realizowane. Jeżeli gmina pozyska  środki z zewnątrz,  to zmniejszy  się zadłużenie w budżecie  i  zostaną wpisane do realizacji inwestycje, które wypadły. Pierwsza konieczność zmian w tym budżecie nastąpi w  miesiącu  lutym 2009r, gdyż    Regionalny Program Operacyjny   kończy się w  styczniu  i już będzie wiadomo, jak  to wszystko ułoży się dla gminy Stawiski. Dla gminy będzie jasne co   realizujemy z  własnych środków, a   na co  otrzymamy  środki unijne.

Kwota  1 215 000,00 zł  jest  ogniem zapalnym tego budżetu, gdyż jest przeznaczona na budowę drogi powiatowej  Poryte – droga krajowa 61.Jeżeli podzielimy naszych mieszkańców gminy na kategorie ludzi mieszkających  przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,  to w tamtej części  nic nie powinno być robione, bo są tam tylko drogi powiatowe. Nie zgadzam się z zarzutami jakie padły ten temat, że gmina sponsoruje powiatowe inwestycje. Gmina Stawiski nie poręcza  długów  dla szpitala w Kolnie. Budowa tej drogi jest wymierną korzyścią dla gminy. Już dziś wiemy, że gmina może  zrezygnować z  budowy drogi gminnej o długości ok.3 km, gdyż wpina się ona w powiatową inwestycję.

Dla Burmistrza  priorytetową inwestycją będzie budowa hali gimnastycznej. Zapowiada się to na największą  inwestycję  w gminie i największe możliwości  pozyskania środków finansowych, jakie otrzymaliśmy   z Urzędu Marszałkowskiego, dobrze wróży dla gminy Stawiski. Jeżeli uda się zrealizować zamierzone cele, to będzie  wspaniała  pamiątka i wizytówka gminy.

W budżecie tym nie zaniedbano  działu  dot. oświaty. Wydatki na oświatę zostały przeszacowane  tak, aby  istniała możliwość na ewentualne przeniesienie na realizację zadania  Jurzec – Dobrzyjałowo  oraz drogi Zalesie. Niech radni nie  odbierają tego za zło konieczne, że inwestycje te będą realizowane w 2010.

Przewodnicząca Rady  odniosła się do wypowiedzi radnego R.Urbana. Powiedziała, że  kiedy  inwestycje były realizowane w  tej stronie gminy, która jest obwodem wyborczym   radnego  R.Urbana  to radny był „za” i  prosił o przyjęcie   budżetu, natomiast kiedy inwestycje  są zaplanowane po drugiej stronie gminy  i gdzie będzie korzystała  duża grupa ludzi, zaplanowana droga będzie stanowiła obwodnicę, to radny Urban jest przeciw, bo  nie idzie ta droga do Urbana. Dodała, iż to nie wina Przewodniczącej, że  miejscowość Michny i Tafiły leżą  po drugiej stronie gminy. Miejscowości te i tak uzyskały  tyle dobrego ile  tylko mogły uzyskać.

Jeśli chodzi o cześć  oświatową budżetu, Przewodnicząca poinformowała, iż Związki Zawodowe wyraziły pozytywną opinię w tym temacie.

Radny Urban   zwrócił się do Przewodniczącej, iż nie będzie komentował jej wypowiedzi, bo uważa, że to co  Pani Przewodnicząca  chciała,  to powiedziała.

Nadal kontynuował, że jak   zwracał się do Rady o odrzucenie budżetu to  mówił jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Na co radny Jerzy Bielawski odpowiedział, że Komisja Rewizyjna nie zajmowała żadnego stanowiska  w tej sprawie, a  stwierdził to jako Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Radny Stefan  Chmielewski zapytał, dlaczego  jak  Burmistrz przesuwał   inwestycje  w terenie to i nie  przesuwał  inwestycji w mieście. Zwrócił uwagę na fatalny stan dróg i stwierdził, iż autobusy po tych drogach długo już nie pojeżdżą. Zdaniem radnego w mieście po drodze, jaka będzie robiona w ciągu dnia przejedzie  3 lub 4 samochody i takiej inwestycji Burmistrz nie  wyciął z realizacji.

 Przewodnicząca  odparła radnemu, iż  po drodze Poryte – Hipolitewo, jeżdżą cały czas autobusy, dowożą  dużą  grupę dzieci  do dwóch szkół w Stawiskach i Porytego.

Burmistrz argumentował, iż w tamtej stronie  gminy  można powiedzieć, że jest czarna dziura jeśli chodzi o brak asfaltów. Ta  droga jest  doskonałym punktem, aby  w przyszłości  jeśli nie my jako  samorząd to  nasi następcy zrealizują ten cel i zostanie wybudowana droga   Wilczewo – Zaborowa, która zamknie sprawę do  końca.

To są  przyszłe  plany Burmistrza Stawisk, które chciałby  zrealizować pełniąc powierzoną mu funkcję.

Jeżeli chodzi o zarzut  pozostawienia inwestycji drogowych w mieście dla Burmistrza jest to bezdyskusyjne, pozostawienie osiedla  z jedyną w mieście drogą  żwirową, to absurd. Nieporównywalne są inwestycje 7 km drogi  z inwestycjami w mieście. Radni, którzy mają inne zdanie niż Burmistrz,  powinni   dokładnie zapoznać się z zapisami w budżecie, zrozumieć je  tak, aby  prowadzić merytoryczną dyskusję.

Radny  A.Kiciński  podał przykład  remontu Gminnego Ośrodka Kultury, który przesuwany jest z roku na rok  i   niektórzy radni uważają, że wszystko jest w porządku. Kolejny przykład podany przez radnego to  remont budynku Urzędu Miejskiego  również  przeniesione środki na ten cel. W końcowej części  swojej wypowiedzi  radny  stwierdził, iż  Rada powinna postawić sobie za punkt priorytetowy  i  skupić się tylko i wyłącznie na budowie Hali Gimnastycznej, która wpłynęłaby na rozwój naszej gminy. To są inwestycje, o których powinna Rada dyskutować.

Radny Marek Sobociński   nawiązał do wcześniejszych  wydarzeń z historii  posiedzeń Sesji Rady kiedy to,  była podejmowana decyzja  dotycząca zaciągnięcia kredytu. Wówczas  radny  przewidywał, że  kilku radnych zostanie oszukanych ,że są to tylko puste obietnice i dziś radny z pewnością może stwierdzić ,iż miał wtedy racje. Zwrócił się do radnych, którzy zgłaszali uwagi  do budżetu, iż trzeba było realnie patrzeć na finanse gminy.

 Na koniec dodał ,iż budżet  na 2009 rok   jest  jego zdaniem budżetem bardzo realnym i chciałby, aby  wszystkie zaplanowane w nim  wydatki  związane z inwestycjami, zostały zrealizowane.

Burmistrz nawiązał do uwagi radnego Bielawskiego.  Przyznał rację radnemu, że  gmina nie zakupi za 15 tys.zł  dwóch samochodów do OSP.  Jeżeli Rada podejmie decyzji o dołożeniu dla ZGKiM,  Burmistrz  wyrazi  zgodę, jeżeli   drugie tyle   Rada dołoży do   zakupu samochodów  to  będzie kwota  30 tys. Zł,  co również usatysfakcjonuje Burmistrza. Jakie zmiany podejmie Rada, do takich pozytywnie ustosunkuje się Burmistrz.  

Radny Zdzisław Obrycki   dodał, że warto  dołożyć do zakupu koparki  co pozytywnie wpłynie na doposażenie  ZGKiM. W nawiązaniu do budżetu na 2009 rok radny wyraził   pozytywną opinię z uwagi na fakt, iż   zaspakaja on potrzeby zarówno wsi jak i miasta.

 Przewodnicząca zamknęła dyskusję wokół budżetu na 2009 rok. Po czym  przeszła do czytania projektu   uchwały w tej sprawie.

W tej chwili radny Sławomir Kołakowski poprosił o  5 minutową przerwę.

Przewodnicząca zwróciła uwagę radnemu, iż mógł z tą prośbą  wystąpić wcześniej.

Po czym  radny Józef  Rudzki zaznaczył, że  radny Robert Urban zgłosił wniosek formalny o odrzucenie tego budżetu.

Burmistrz    –  „Czy  zgłoszony został   wniosek formalny do porządku obrad?”

Przewodnicząca odpowiedziała, że radny R.Urban nie zgłosił wniosku formalnego w tej sprawie.

Radny Marek Sobociński zwrócił uwagę dla Pni Przewodniczącej, żeby  dokładnie i zgodnie z procedurą przeprowadziła głosowanie nad budżetem. Jego zdaniem najpierw należy poddać od głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego J. Bielawskiego.

Przewodnicząca stanowczo odparła, że radny J.Bielawski nie zgłaszał żadnego  wniosku.

Radny Marek Sobociński  przeprosił za spowodowane zamieszanie.

Burmistrz zwrócił się do radnego  Józefa Rudzkiego, iż nie można poddać pod głosowanie Rady wypowiedzi radnego Roberta Urbana.

Po czym Przewodnicząca zamknęła dyskusję i  poddała projekt  uchwały  sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Stawiski na rok 2009  pod głosowanie Rady w wersji przedstawionej przez Panią Skarbnik.

Obecnych podczas głosowania : 13 radnych.

W wyniku głosowania :9 radnych „za”,1 „przeciw”,2 radnych  „wstrzymało się”  od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że budżet na 2009 rok został uchwalony.

Uchwała  Rady Miejskiej  w Stawiskach Nr 144/XXXIX/08  z dnia 12 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Stawiski na rok 2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 6.Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego  w południowej  części miasta  Stawiski  na działkach nr 807,788 i 789.(przy ul. Cedrowskiej w Stawiskach)

Przewodnicząca Rady  przedstawiła  projekt  w/w uchwały. Po czym otworzyła dyskusję wokół projektu.

Radni nie mieli żadnych pytań ani wątpliwości.

Wobec  powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała projekt pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania :13 radnych.

W wyniku głosowania :13  radnych „za”.

Przewodnicząca  stwierdziła, że  uchwała została podjęta.

 

Uchwała  Rady Miejskiej  w Stawiskach Nr 145 /XXXIX/08  z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie   przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego  w południowej  części miasta  Stawiski  na działkach nr 807,788 i 789.(przy ul. Cedrowskiej w Stawiskach)  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Miasta i Gminy Stawiski.

Przewodnicząca Rady  przedstawiła  projekt  w/w uchwały. Po czym otworzyła dyskusję wokół projektu.

Radni  dyskusji nie podjęli.

Wobec  powyższego Przewodnicząca  poddała projekt  uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania :13 radnych.

W wyniku głosowania :13  radnych „za”.

Przewodnicząca  stwierdziła, że  uchwała została podjęta.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach  Nr 146/XXIX/08 z dnia 12 grudnia 2008r.  w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Miasta i Gminy Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady ogłosiła  15 minutową  przerwę w obradach.

 Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady  sesji. Poinformowała  zebranych, iż  radny p. Andrzej Kępa zwolnił się z dalszego  posiedzenia Sesji Rady.

 

Ad 8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  planu pracy Rady Miejskiej
w Stawiskach  na rok 2009.

 

Przewodnicząca Rady  przedstawiła  projekt  w/w uchwały. Po czym otworzyła dyskusję wokół projektu.

Do planu  zgłoszono dwa wnioski o wprowadzenie punktów:

I wniosek -  Podjęcie uchwały w sprawie nadania mienia Szkole Podstawowej w Porytem.

 II  wniosek -  Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia rondu w Stawiskach.

Wobec  powyższego Przewodnicząca  poddała  I wniosek pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania :12 radnych.

W wyniku głosowania :12  radnych „za”.

Przewodnicząca  stwierdziła, że  wniosek został ujęty do  planu pracy Rady.

Po czym poddała plan  pracy Rady wraz z uwzględnionymi  zmianami pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania : 12 radnych głosowało „za” przyjęciem planu.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach  Nr 147XXIX/08 z dnia 12 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia  planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach  na rok 2009  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

Przewodnicząca Rady  przedstawiła  projekt  w/w uchwały. Po czym otworzyła dyskusję wokół projektu.

Radni  nie zabrali głosu w tej sprawie. Wobec  powyższego Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania :12 radnych.

W wyniku głosowania :12  radnych „za”.

Przewodnicząca  stwierdziła, że  uchwała została podjęta.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach  Nr 148/XXXIX/08 z dnia 12 grudnia 2008r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad 10.Podjęcie  uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  najniższego wynagrodzenia i wartości jednego  punktu  w tabeli  wynagrodzeń  dla pracowników zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych Gminy Stawiski.

Przewodnicząca Rady  przedstawiła  projekt  w/w uchwały. Po czym otworzyła dyskusję wokół projektu.

Radni  dyskusji nie podjęli.

Wobec  powyższego Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania :12 radnych.

W wyniku głosowania :12  radnych „za”.

Przewodnicząca  stwierdziła, że  uchwała została podjęta.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach  Nr 149/XXXIX/08  z dnia 12 grudnia 2008r.  zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia  najniższego wynagrodzenia i wartości jednego  punktu  w tabeli  wynagrodzeń  dla pracowników zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych Gminy Stawiski  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 11.Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia  średniej ceny skupu  żyta za okres pierwszych trzech  kwartałów 2008 roku  przyjętej  do wymiaru  podatku na rok 2009.

 

Przewodnicząca Rady  przedstawiła  projekt  w/w uchwały. Poinformowała zebranych ,iż  do  powyższego projektu są dwie propozycje.

1)    propozycja Burmistrza   w sprawie średniej ceny  skupu żyta  za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. za 1 dt.  55,00zł, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia  podatku rolnego na 2009 rok

2)    propozycja Rady Miejskiej   w sprawie średniej ceny  skupu żyta  za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. za 1 dt.  38,00zł, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia  podatku rolnego na 2009 rok

 

Burmistrz wnioskował o przyjęcie jego propozycji. Swoje stanowisko uzasadnił tym, iż  podatek na ratę  wzrósłby o kwotę 30 zł, co w budżecie gminy podniosłoby  dochody o  kwotę  175 tys.zł. Skoro gmina ma się rozwijać, należy ponieść wspólnie ciężar inwestycji kosztem podniesienia podatków. Kwota ta nie obciąży budżetu domowego, natomiast  pozytywnie wpłynie na budżet gminy.

Pan Stanisław Sokołowski  sołtys wsi Sokoły zwrócił się do radnych o uchwalenie stawki   tak, aby nie podnosić kosztów i zostać na poziomie roku ubiegłego.

Natomiast Burmistrz  prosił radnych o rozwagę w podejmowaniu decyzji dotyczącej uchwalenia stawki.

Stanowisko Burmistrza poparła Przewodnicząca Rady. Stwierdziła, iż rolnicy  i tak  są uprzywilejowani, otrzymują pomoc  finansową dla dzieci, zasiłek rodzinny, stypendium socjalne a kwota, o jaką idzie spór, nie jest wygórowana. Zaapelowała do rolników, iż rozumie problemy na wsi, gdyż wywodzi się z tego środowiska i  sama również  posiada  ziemię.

Radny Stefan Chmielewski  odparł Pani Przewodniczącej, aby nie porównywała się do rolników i zapytał ile ma hektarów skoro tak mówi. Argumentował, iż cena zboża spadła, nawozy podrożały, cena mleka też staniała. Tak więc jaki jest sens podnoszenia podatków dla rolników.

Burmistrz nawiązał do wypowiedzi  radnego nie zgadzając się   z jego zdaniem. Uzasadnił, iż gospodarstwa rolne nie prosperują źle, rolnicy dostają dopłaty z Unii Europejskiej, wieś posiada ulgi inwestycyjne, a jeśli  zdarzy się   rolnikowi krzywda istnieje możliwość umorzenia podatku. Jeżeli chodzi o  budżet   gminy na terenach wiejskich,  realizuje się więcej inwestycji niż w mieście.

Radny Marek Sobociński   zaznaczył, iż jeśli  ktoś posiada 1 ha, to  nie może mówić, iż jest rolnikiem  i to stanowi jego główne  źródło dochodu. Ci radni, którzy są za stawką z ubiegłego roku na pewno nie doprowadzą do  zwiększenia  deficytu gminy. Rolnicy na wsi ponoszą  większe wydatki na zakup nawozów a z mleka uzyskują coraz mniej dochodów. I to należy przede wszystkim wziąć pod uwagę.

Burmistrz  podsumował dyskusję i jednoznacznie stwierdził, iż dzisiejsza  wieś   wpisuje się w inne   realia i nikomu  nie dzieje się  źle, aby nie stać  go było na poniesienie   większej opłaty za podatek.

Przewodnicząca zamknęła  dyskusję wokół projektu uchwały i poddała  wniosek Burmistrza pod głosowanie Rady, aby za 1 dt pszenicy  uchwalić stawkę jako podstawę do  obliczenia podatku  w kwocie – 55,00zł

Obecnych podczas głosowania 12 radnych.

W wyniku głosowania :  3 radnych „za,7 „przeciw”,2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek  upadł  dlatego, że nie uzyskał wymaganej ilości głosów poparcia.

 Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały  ze stawką  38,00zł  pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania : 12 radnych.

W wyniku głosowania :

8 radnych „za”,4 radnych „wstrzymało się od głosu”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

 Uchwała Nr  150/XXXIX/08 Rady Miejskiej w Stawiskach  z dnia 12 grudnia 2008 r.  w sprawie  obniżenia  średniej ceny skupu  żyta za okres pierwszych trzech  kwartałów 2008 roku  przyjętej  do wymiaru  podatku na rok 2009 stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.

 

Ad 12.Wolne wnioski i informacje.

Radny Jerzy Bielawski  przekazał następujące informacje:

1)    Formalności związane z przekazaniem środków finansowych na konto gminy Stawiski z tytułu zwrotu kwoty 706 tys.zł  należy kontaktować się z  Panią Skorupka  Podlaski Urząd Wojewódzki  B-stok pok. nr 206

2)    Ogłoszony został  Konkurs – „Inicjatywa sołecka roku 2008„  Radny zasugerował, aby  miejscowość Rostki  gdzie prowadzona jest działalność w świetlicy ubiegała się o   pozyskanie środków  z tego tytułu.

3)    Ogłoszony został również Konkurs ”Kapitał Ludzki„- można pozyskać  dofinansowanie do kwoty  50 tys.zł.

W tym celu  radny przekazał Burmistrzowi właściwe dokumenty  jakie  należy złożyć  do wniosku na obydwa konkursy.

     4)    Został wydany  Album  Ziemi Kolneńskiej, który zawiera niepowtarzalne  autorskie  

            zdjęcia Gabora Lorinci udokumentowana w nim została  również gmina  Stawiski.          

            Koszt albumu 40 zł.

W końcowej części wypowiedzi radny wnioskował o   zakup  w 2009r  rzutnika, co wpłynie na usprawnienie pracy Rady. W ten sposób  przedstawiana dokumentacja  w trakcie sesji   będzie  dla wszystkich  na sali  bardziej jasna i przejrzysta.

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego w kwestii dotyczącej  wydania albumu. Wykazał  swoją aprobatę co do  idei   wydania  powyższej publikacji. Zachęcał  zebranych do jej nabycia. Po czym zwrócił się do sołtysów z informacją ,iż   18 grudnia br. o godz.1100  
w UM Stawiski odbędzie się spotkanie na które zaprosił  sołtysów.

Radny Zdzisław Obrycki zwrócił się do Burmistrza o  podjęcie  kroków, które zmierzałyby do remontu :

- chodnika przy ulicy Łomżyńskiej od kościoła do  poczty,

- ułożenia kostki przy ulicy Plac Wolności.

Radny Robert Urban poinformował Radę, iż zrzeka się  sprawowanej  funkcji   Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach. Dodał, iż nie musi uzasadniać swojej decyzji w tym zakresie.

Ad 13.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady  poinformowała, iż Burmistrz  sprawował  powierzoną mu funkcję  i od ostatniej sesji  nigdzie  nie wyjeżdżał służbowo. 

W związku ze zbliżającym się okresem  świątecznym  Przewodnicząca Rady złożyła życzenia wszystkim  obecnym i tym miłym akcentem  zamknęła  obrady XXXIX  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
M.M
Barbara Rzadka
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 gru 2008 15:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1829 razy