BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 69/08 Burmistrza Stawisk

z dnia: 17 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia dniem wolnym od pracy w 2008 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
ZARZĄDZENIE Nr 69/08

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) w związku  z art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się  dzień 24 grudnia 2008r. dniem wolnym od  pracy za dzień 11 listopada 2008r.

 

§ 2

 

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Stawiskach i mieszkańcom Gminy Stawiski  przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i zmieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski.

 

 

 

 

                                                                  BURMISTRZ  STAWISK

 

                                                                  MAREK  WASZKIEWICZ

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 gru 2008 08:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1781 razy