BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/150/08 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 12 grudnia 2008 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjętej do wymiaru podatku na rok 2009

Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U z 2006r. Nr 136,poz.969, z 2005r. Nr 143,poz.1199, z 2006r. Nr 191,poz.1412, Nr 245,poz.1775, Nr 249,poz.1825, z 2007r. Nr 109,poz.747, z 2008r. Nr 116, poz.730)  uchwala  się, co następuje :

§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta  za  okres pierwszych  trzech kwartałów 2008r. (MP Nr 81,poz.717) z kwoty 55,80 zł na 1 dt. do kwoty 38,00zł  za 1 dt.,która  stanowi podstawę  obliczenia  podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 gru 2008 12:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2028 razy