BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/147/08 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 12 grudnia 2008 roku
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2009.

 

      Na podstawie art.18 ust.1 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się zasadniczą tematykę Sesji Rady Miejskiej na 2009 rok:

 

Lp.

Data sesji

Tematyka sesji

1

I kwartał 2009r.

(styczeń, luty, marzec)

1.Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2009 rok.

2.Uchwalenie regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

3.Określenie w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

4.Ustalenie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski.

5.Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2008 rok w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Na podstawie informacji Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie).

6.Informacja w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

(Na podstawie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie).

7. Zatwierdzenie taryf na 2009 rok za odprowadzanie ścieków komunalnych, pobór wody z wodociągów zbiorowych oraz wywóz śmieci.

8.Podjęcie uchwał intencyjnych w sprawie zmian w sieci szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy.

9.Uchwalenie programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.

10.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

11.Rozpatrzenie projektów uchwał.

2

II kwartał 2009r. (kwiecień, maj, czerwiec)

1.Funkcjonowanie bibliotek oraz placówek kulturalno – oświatowych na terenie Gminy Stawiski.

2.Sprawozdanie z działań mających na celu pozyskanie środków unijnych (informacja Burmistrza).

3.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

4.Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Porytem.

6.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania imienia rondu w Stawiskach.

7.Ocena przygotowania do sezonu letniego (Zalew).

8.Rozpatrzenie projektów uchwał.

3

III kwartał 2009r.  (lipiec, sierpień, wrzesień)

1.Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r.

2.Informacja o przygotowaniu szkół i stanie placówek oświatowych Gminy Stawiski do realizacji zadań dydaktycznych w roku szkolnym 2009/2010 (informacja Burmistrza).

3.Rozpatrzenie projektów uchwał.

4

IV kwartał 2009r. (październik, listopad, grudzień)

1.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.

2.Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

3.Informacja w sprawie przygotowania do zimowego utrzymania dróg w gminie.

4.Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy na 2010 rok (przedłożonego przez burmistrza).

5.Podjęcie uchwał w sprawach :

- podatkowych na 2010 rok

- budżetu na 2010 rok

4.Analiza wykonania uchwał podjętych na sesjach.

5.Merytoryczne podsumowanie funkcjonowania Rady Miejskiej w roku 2009.

 

 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 gru 2008 11:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2001 razy