BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/146/08 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 12 grudnia 2008 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski.

Na podstawie  art.9, ust. 1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca  2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80,poz.717 z późn.zm) Rada Miejska w  Stawiskach, na wniosek  Burmistrza Stawisk uchwala co następuje :

§ 1. 1.Przystępuje się do sporządzenia  zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Stawiski, przyjętego uchwałą Nr 185/XXXVIII/02  Rady Miejskiej w Stawiskach  z dnia 11 czerwca 2002 r. w zakresie dotyczącym terenów  położonych  przy drodze  wojewódzkiej  nr 648, w  południo – wschodniej  części  miasta Stawiski, w granicach określonych  na załączniku  graficznym do niniejszej uchwały.

 2.Podstawowym  celem zmiany studium jest wyznaczenie  nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową  i produkcyjną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 gru 2008 11:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2006 razy