BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/145/08 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 12 grudnia 2008 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807, 788 i 789.

Na podstawie  art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym(Dz.U Nr 80,poz.717 z późn.zm.) Rada Miejska
w Stawiskach, na wniosek Burmistrza  Stawisk uchwala co następuje :

§ 1.  1.Przystępuje się do spoorządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta  Stawiski,w granicach określonych  na mapie  w skali 1 : 2.000, stanowiącej załącznik  graficzny  do niniejszej  uchwały.

2.Celem  planu jest wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

§ 2. Plan sporządzony będzie w skali 1: 1000.

§ 3. Zakres ustaleń planu–zgodnie z art.15 ust.2 ustawy o planowaniu
 i zagospodarowaniu  przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 gru 2008 11:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2082 razy