BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXXVIII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 5 grudnia 2008 roku
w sprawie:

Skład Rady – 15 radnych. Obecnych na  posiedzeniu  13  radnych .

Radni nieobecni na posiedzeniu :

1.Robert  Bagiński

2.Jacek Konopka

 

Ad   1.  Otwarcie  sesji.

Pani Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach   otworzyła XXXVIII   Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Powitała radnych  i wszystkich obecnych na sali obrad.

Stwierdzenie  quorum.

Na podstawie listy obecności  radnych (załącznik do protokołu) Przewodnicząca poinformowała, że jest 11 radnych  wobec czego  stwierdziła quorum władne  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Następnie  zapoznała  radnych z porządkiem  obrad.

Proponowany porządek  obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie  protokołu z  obrad XXXVII  Sesji Rady  Miejskiej w Stawiskach z dnia 20  listopada  2008r.

3.Interpelacje i zapytania  radnych oraz odpowiedzi.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

5.Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia wysokości  stawek  podatku od środków  transportowych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia  wysokości stawek  podatku  od nieruchomości.

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem czy są  wnioski do proponowanego porządku obrad.

Radni do porządku  obrad  uwag nie wnieśli.

Wobec tego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad  XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Obecnych podczas głosowania – 11  radnych.

W wyniku głosowania : 11 radnych głosowało „za” przyjęciem porządku obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad  XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach  został przyjęty  jednogłośnie.

Ad  2. Przyjęcie  protokołu z  obrad XXXVII  Sesji Rady  Miejskiej w Stawiskach z dnia 20  listopada  2008r.

Przewodnicząca   poddała protokół pod głosowanie  Rady.

Protokół został przyjęty 11  głosami „za”.

Ad   3. Interpelacje i zapytania  radnych oraz odpowiedzi.

Radni nie zgłosili  żadnych  interpelacji i zapytań.

Ad   4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż  Burmistrz jest nieobecny na sesji, ponieważ   wyjechał do Białegostoku  ze  Starostą  Powiatowym w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie  budowy drogi powiatowej   Poryte Szlacheckie  - Hipolitowo – Budy Poryckie – Budy Stawiskie do drogi nr 61.

Sprawozdanie z działalności  Burmistrza  przedstawiła p.Agnieszka Rutkowska – Zastępca Burmistrza Stawisk.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 5. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia wysokości  stawek  podatku od środków  transportowych.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do sołtysów i  przekazała informację, iż Rada   odbyła wspólne posiedzenie komisji, na których  odbyła się analiza dokumentów na sesję i zostało wypracowane  stanowisko Rady  w sprawie podatków od nieruchomości i środków transportowych na 2009 rok.

Przewodnicząca Rady  przekazała, że  Burmistrz Stawisk  zaproponował  stawki ministerialne  dot. podatków.

Pani Agnieszka Rutkowska – Zastępca Burmistrza Stawisk  zwróciła się z prośbą  do Rady  w sprawie wycofania przedłożonych projektów uchwał  :  w sprawie  określenia wysokości  stawek  podatku od środków  transportowych i projektu  uchwały  w sprawie  określenia  wysokości stawek  podatku  od nieruchomości.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek  dot. wycofania dwóch projektów uchwał  dot. propozycji stawek ministerialnych.

Obecnych podczas głosowania było: 12 radnych. W wyniku głosowania: 12 radnych głosowało „za” wycofaniem projektów przedłożonych przez Burmistrza.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że  projekty  zostały wycofane.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt  uchwały  wypracowany przez Radę na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 grudnia 2008r.

Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Stawiski w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -  660,00zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -  990,00zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -  1100,00zł.

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 2530,00zł.

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1645,67zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 2080,58zł.

b) powyżej 36 ton -  2750,00zł.

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1410,58zł.

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1540,00zł.

b) powyżej 36 ton – 2080,58zł.

7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1645,67zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2080,58zł.

 Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.

Radni dyskusji nie podjęli.

Przewodnicząca Rady  poddała  w/w projekt pod  głosowanie.

Obecnych podczas głosowania było  : 13 radnych.

W wyniku głosowania : 13 radnych „za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta  jednogłośnie przez  Radę.

Uchwała Nr 142/XXXVIII/08  Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 5 grudnia   2008 r.   w sprawie  określenia wysokości  stawek  podatku od środków  transportowych   stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia  wysokości stawek  podatku  od nieruchomości.

Przewodnicząca Rady  przedstawiła projekt uchwały :

 

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Stawiski w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie sprzedaży paliw płynnych, usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, skupu ziemniaków
i mleka, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,74zł. od 1 m2 powierzchni;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków, nie wymienionych w pkt. 1 lit. a – 0,58zł. od 1 m2 powierzchni;

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90zł od 1 ha powierzchni;

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,37zł. od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,50zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży paliw płynnych, usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, skupu ziemniaków i mleka – 19,81zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, nie wymienionych
w pkt. 2 lit. b – 13,00zł.  od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  9,24zł.  od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,01zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,64zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.

Radny Zdzisław Obrycki  zgłosił  dwa wnioski do projektu uchwały  :

I -   dot. zmiany  w §  1  1.d  stawki podatku  od powierzchni  pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie  odpłatnej  statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje  pożytku publicznego jest – 0,37 zł   od 1 m 2  powierzchni - propozycja na 0,20 zł.

II - dot. zmiany w §  1  2.f  stawki  podatku od powierzchni pozostałych, w tym  zajętych  na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  jest 6,64 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej – propozycja na 3,50 zł

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony  I wniosek.

Obecnych podczas głosowania : 13 radnych. W wyniku głosowania : 11 radnych „za” przyjęciem wniosku, 2 radnych „wstrzymało się  od głosu w tej sprawie”.

Przewodnicząca poinformowała, że wniosek I  został przyjęty przez Radę.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony  II  wniosek.

Obecnych podczas głosowania : 13 radnych. W wyniku głosowania : 13 radnych „za” przyjęciem wniosku.

Przewodnicząca poinformowała, że wniosek II  został przyjęty przez Radę.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję wokół projektu uchwały.

Następnie   poddała pod głosowanie  projekt  po  uwzględnieniu  dokonanych zmian.

   Obecnych podczas głosowania było  : 13 radnych.

W wyniku głosowania : 13 radnych głosowało „za” przyjęciem    stawek  podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta przez  Radę.

Uchwała Nr 143/XXXVIII/08  Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia  5 grudnia   2008 r.   w sprawie określenia  wysokości stawek  podatku  od nieruchomości  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad  7. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca Rady  przedstawiła informację  :

·        Radny Jacek Konopka nie będzie wykonywał funkcji radnego w związku z wyjazdem  z powodu ważnych   spraw osobistych.

·         Wyjazdy służbowe Burmistrza Stawisk :

- 26.11.2008r.    Konferencja w Porosłach  temat –(Dobre Praktyki  2004 – 2006 w odniesieniu  do PROW 2007 – 2013).

- 01.12.2008r.    Kancelaria Notarialna w Łomży (podpisanie aktów notarialnych)

- 03.12.2008r.   Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Białymstoku (podpisanie umowy użyczenia na wynajęcie samochodu strażackiego do OSP  Romany)

 

·        Została zebrana dokumentacja  w sprawie p. Haliny   Żochowskiej zam. Stawiski  dot. prośby  w sprawie  wykupienia części drogi gminnej  przy ul. Krzywe Koło w Stawiskach. Przewodnicząca  zaproponowała, aby radni zapoznali się z dokumentami  sprawy na Wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  11 grudnia br.  Rada  przychyliła się do prośby Przewodniczącej.

Jan Zelkowski  poinformował, iż uczestniczył w spotkaniu z Ministrem  Rolnictwa, które odbyło się Warszawie. Na spotkaniu tym wnioskował o  sprawniejszą  wypłatę  bezpośrednich dopłat dla rolników. Poruszył problem spadającej ceny mleka  co negatywnie wpływa  na sytuację finansową  rolników, którzy  zaciągnęli kredyt, a dzisiaj  stoją  przed obliczem  bankructwa. W podsumowaniu zachęcał do zorganizowania protestu   rolników, aby  wzięli w nim udział i  upominali się o to, co się dla nich należy.

W końcowej części   punktu  dot. informacji - Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, iż został przeoczony  projekt  uchwały  dot. ustalenia stawki na podatek rolny w 2009 roku na  posiedzeniu Rady, które odbyło się 3 grudnia 2008 r.

W związku z powyższym Przewodnicząca   złożyła propozycję radnym, iż   jeszcze  dzisiaj  zwróci się do Burmistrza o przygotowanie takiego projektu, aby został zachowany 7 – dniowy termin i  uchwała  mogła być podjęta  na sesji ,która zaplanowana jest  na dzień  12 grudnia 2008 r.

Przewodnicząca Rady   przekazała  podziękowania  ze Świetlicy w Rostkach  pani Agnieszce Rutkowskiej – Zastępcy Burmistrza -  za okazane wsparcie finansowe z budżetu gminy.  

 

Ad  8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca podziękowała  zebranym za udział w sesji  i zamknęła obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 


Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
M.M
Barbara Rzadka

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 gru 2008 13:36
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1946 razy