BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/87/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 15 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§1.
 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 2.700 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 230.812 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 2.577 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;

 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 230.689 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4;

 5. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

        - Plan dochodów budżetowych – 14.714.306 zł.

        - Plan wydatków budżetowych – 15.016.010 zł.

 6. Deficyt budżetowy w kwocie 301.704 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

 7. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust. 1, 2, 3 i 4 załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/76/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 02.12.2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, a załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/71/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26.10.2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§4.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 12:44
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1975 razy