BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/89/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 15 grudnia 2007 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).


Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.995.828 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.908.993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
   2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.913.165 zł. , który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.
   2. Przychody budżetu w wysokości 2.610.528 zł, rozchody w wysokości 697.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
   1) ogólną w wysokości - 153.502 zł.
   2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 10.000 zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 54.238 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.238 zł na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1.Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 962.196 zł., w tym dotacja z budżetu w kwocie 212.063 zł. i wydatków w łącznej kwocie 962.797 zł. oraz zakres i kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.1.Ustala się dotacje podmiotowe dla:
   1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 201.591 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody - 6.000 zł,
   2) wydatki - 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
   1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł.
   2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 400.000 zł.
   3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
   4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 60.000 zł.
   5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 12:44
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2160 razy