BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XIX/07 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 grudnia 2007 roku
w sprawie:
XIX Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach, twała od godziny 10 15 do godziny 14 00 ;

Radni nieobecni :
1.Andrzej Kępa – radny Rady Miejskiej - nieobecność nieusprawiedliwiona,
Sołtysi wg załączonej listy obecności.
Goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Ad 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

Pani Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła XIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Stwierdzenie qworum.
Na podstawie listy obecności radnych(załącznik do protokołu)Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26.10.2007 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 – 2032”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny dla Powiatu Kolneńskiego.
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień podatku od nieruchomości.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem czy są propozycje do porządku obrad.
Radny p.Sławomir Kołakowski wnioskował o wycofanie pkt.11 dot. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski z uwag na fakt, iż radni nie dokonali analizy tego dokumentu.
Następnie głos zabrał Burmistrz Stawisk p.M.Waszkiewicz. Poinformował, iż w związku z tym ,iż 29 listopada br. odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji Rady na którym radni zajęli stanowisko w sprawie sprzedaży garażu przy ul.Łomżyńskiej w drodze przetargu ograniczonego do współwłaścicieli budynku, wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały o zmienionej treści dostosowanej do zajętego stanowiska Rady.
    Następnie podkreślił, iż radni wypracowali propozycje stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych do których Burmistrz przychyla się i wycofuje stawki maksymalne zaproponowane w przedłożonych projektach uchwał.
     Przewodnicząca Rady poinformowała ,iż do porządku obrad chciałaby wprowadzić uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku na 2008 zgodnie ze stanowiskiem wypracowanym na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady.
     Po przyjętych wnioskach do porządku obrad Przewodnicząca poddała kolejno je pod głosowanie :
 1. wniosek radnego p. Sławomira Kołakowskiego w sprawie wycofania projektu uchwały dot. przyjęcia Statutu Gminy.
  W wyniku głosowania : 13 radnych głosowało „za”,1 radny „wstrzymał się” od głosu,
  Przewodnicząca poinformowała, że wniosek radnego otrzymał wymaganą ilość głosów i Statut został przełożony na następne posiedzenie sesji Rady Miejskiej.
 2. wniosek Przewodnicząca zwróciła się do radnych w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały dot. sprzedaży garażu i stawek podatku - zgłoszonej przez Burmistrza.
  Radni jednogłośnie stwierdzili, iż przy realizacji porządku obrad Rada podejmie decyzje w tej sprawie.
 3. wniosek Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z wnioskiem : Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad pkt. uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku na 2008.

     W wyniku głosowania : 14 radnych „za” zmianami
    Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek został przyjęty.
     Następnie poddała pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

W wyniku głosowania : 14 radnych „za” przyjęciem zmian w porządku obrad 0 „przeciw”,
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad po zmianach:
 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26.10.2007 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 – 2032”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny dla Powiatu Kolneńskiego.
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień podatku od nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku na 2008.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.
Ad 2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 października 2007 r.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania :
11 radnych głosowało ‘”za” przyjęciem protokołu,2 radnych „wstrzymało się „ od głosu
Protokół Nr XVIII/07 Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 października 2007 r. został przyjęty.

Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Radni nie zgłosili interpelacji ani zapytań.
Przewodnicząca przeszła do realizacji następnego porządku obrad.

Ad 4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Burmistrzowi.
Burmistrz odczytał sprawozdanie ze swojej dzielności międzysesyjnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrał radny p.J.Bielawski w kwestii likwidacji szkół ponadgimnazjalnych w miejscowości Smolniki.
Liceum profilowane zakończyło działalność w 2005 roku od tamtego czasu ani razu szkoła nie dokonała naboru. Liceum uzupełniające to liceum, które umożliwiało uzyskanie wykształcenia średniego - po zasadniczej szkole zawodowej – jednak to liceum nie powstało. Dlatego też likwidacja była formą czysto – techniczną. Likwidacja odbyła się na pisemny wniosek p. dyrektor D.Kozioł.

Ad 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych uwag. Następnie Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok pod głosowanie Rady :
W wyniku głosowania : 14 radnych „za” , 0 „przeciw”
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XIX/76/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 – 2032”.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.
Radni nie podjęli dyskusji wokół projektu uchwały. Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę(wraz ze zmianami – Ostateczna decyzja dotycząca wyboru wariantu zostanie podjęta przez Radę Miejską w Stawiskach w drodze odrębnej uchwały. Monitoring z realizacji co 2 lata).
W wyniku głosowania : 14 radnych „za” , 0 „przeciw”
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XIX/77/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 – 2032” stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny dla Powiatu Kolneńskiego.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały.

Burmistrz poinformował, iż Starosta Kolneński zwrócił się z prośbą o nieodpłatne przekazanie działki geodezyjnej nr 189 powierzchni 1,30 ha(droga gminna) położonej w obrębie wsi Jurzec Szlachecki. W piśmie Starosta uzasadnił, iż zgodnie z mapą ewidencyjną w/w działka położona jest w ciągu drogi powiatowej nr 1830 B. Wymieniona działka weszła w skład drogi powiatowej w latach osiemdziesiątych w związku z wykonaniem nawierzchni utwardzonej.

Radni nie podjęli dyskusji wokół projektu uchwały. Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę.
W wyniku głosowania : 13 radnych „za” , 0 „przeciw” 1 radny „wstrzymał się od głosu”
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIX/ 78 /07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny dla Powiatu Kolneńskiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały. (zbycie nieruchomości położonej w Stawiskach przy ul. Łomżyńskiej 8 tj. garażu o wielkości 19,70 m 2 i udziału w częściach wspólnych budynku oraz działki w drodze przetargu ograniczonego w stosunku do współwłaścicieli pozostałych udziałów).
Przewodnicząca poinformowała, iż został złożony wniosek przez Niepubliczny Zakład „SALUS” w Stawiskach w sprawie sprzedaży garażu w drodze bezprzeatrgowej jako pomieszczenie przynależne do wyodrębnionego lokalu użytkowego celem poprawy jego zagospodarowania.
Przewodnicząca poinformowała, że w projekcie uchwały nastąpiła zmiana po zajęciu stanowiska przez Radę Miejską na Wspólnym Posiedzeniu Komisji w dniu 29 listopada br. Radni podjęli decyzję, aby garaż został zbyty w drodze przetargu ograniczonego do współwłaścicieli budynku.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w temacie projektu uchwały.
Radni nie podjęli dyskusji wokół projektu uchwały. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę.
W wyniku głosowania : 14 radnych „za” , 0 „przeciw”
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XIX/79/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały.
Burmistrz poinformował, że Rada w m-cu sierpniu br. wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości. Pani E.Reinke ma prawo tę działkę nabyć. Jeżeli radni wyrażą zgodę wówczas gmina z tego tytułu pozyskać może 15 tys.zł.
Zgodnie z art.231 § 1K Cywilnego – Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wniósł na powierzchni gruntu lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
W związku z tym, iż radni po raz drugi podejmowali decyzje w tym temacie pojawiły się pytania i wątpliwości czy p.E.Reinke po upływie jakiegoś czasu znów zmieni decyzje. Pan Burmistrz poinformował ,iż p.E.Reinke dokładnie nie znała swoich praw i na początku wnioskowała o zamianę nieruchomości. W związku z tym, iż zamieniając działki ograniczyłaby sobie dostęp do budynków gospodarczych na działce, skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z Kodeksu Cywilnego.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę.
W wyniku głosowania : 14 radnych „za” , 0 „przeciw”,
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XIX/80/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski

Burmistrz zabrał głos w sprawie proponowanego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski. cyt.:”W w/w planie zostały wpisane zadania inwestycyjne na terenie gminy do realizacji. Jest to dokument jak się okazało na posiedzeniach poszczególnych komisji bardzo kontrowersyjny. Radni zgłaszali do niego liczne uwagi. Wyznaczone terminy dat poszczególnych inwestycji na terenie gminy spowodowały dużo pytań i wątpliwości na posiedzeniach komisji. Plan jest dokumentem elastycznym, który można modyfikować i dostosowywać do wymaganych potrzeb.”
Radni zwrócili uwagę, że remont drogi Wilczego – wpisany jest na rok 2010 . Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli Powiat Kolneński będzie remontował drogę powiatową , która ma połączyć Poryte przez miejscowości Hipolitewo, Budy Poryckie, Budy Stawiskie aż do drogi krajowej 61.Wówczas gmina Stawiski będzie starała się równocześnie rozpocząć remont drogi na odcinku od skrzyżowania w Budach Poryckich w kierunku Wilczewa przez Ignacewo do Zaborowa.
Burmistrz wyliczył główniejsze inwestycje jakie przewiduje się w planie:przebudowę osiedla w Stawiskach, budowę kompleksu sportowego, dwa etapy robót dróg „Bezpieczna droga do szkoły”, modernizację chodników, nawierzchni na drogach. Radny Z.Obrycki zwrócił się z prośbą do Burmistrza o przeprowadzenie rozmowy z władzami powiatu w sprawie remontu dróg na terenie gminy Stawiski. Zdaniem radnego należy przyjąć priorytet i remontować drogę przez Jurzec- Jedwabne. Wnioskował też o remont drogi Poryte – Hipolitewo, Budy Stawiskie.
Radny Powiatowy – p.Wiesław Zacharzewski poinformował, że starostwo pracuje nad tym aby droga została ujęta do realizacji. Jeśli ruszy procedura składania wniosków powiat złoży wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Starostwo ze swojej strony będzie czynić starania, aby ta droga została zrobiona, zależne to jest jednak od środków finansowych. Podsumowując stwierdził, iż powiat przyjął priorytet, że w każdej gminie droga będzie remontowana.
Radny p.M.Sobociński zapytał: Czy droga przeznaczona do remontu planowana jest od końca ulicy Spokojnej?
Pan Wiesław Zacharzewski – radny powiatowy odpowiedział, że przewiduje się remont od końca drogi wojewódzkiej do drogi krajowej.
Radny p.J.Bielawski stwierdził,że droga o której wywiązała się dyskusja to droga 648 – Stawiski – Korzeniste do drogi 61 – to jest jedna, przygotowany jest również projekt na drogę od drogi wojewódzkiej do drogi 61.
Jeżeli chodzi o PRL Pan Burmistrz w tym projekcie wpisał wszystko to, co należało wpisać. Jest to bardzo dobry projekt, o ile będą na ten projekt pieniądze. Poinformował zebranych żeby nie było za dużo rozczarowań. Generalnie w tym PRL jest planowana większość inwestycji przy realizacji pozyskanych funduszów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Nie należy mieć nadziei, że gmina dostanie na wszystko. Na dzień dzisiejszy nie jest znane uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeżeli dwie inwestycje będą realizowane ze środków unijnych to dla gminy będzie dobrze.
Ogólnie w województwie podlaskim ma być wybudowane 300 kilometrów dróg gminnych. Należy wziąć pod uwagę ilość gmin i to podzielić , może nie brzmieć tak optymistycznie, co nie znaczy ,że nie należy składać wniosków, starać się i zabiegać, aby były pozytywnie rozpatrzone. Ze swojej strony życzę wszystkiego najlepszego ,niech pan Burmistrz jeździ, stara się bo dobrze byłoby jak najwięcej pieniędzy z tego programu pozyskać dla gminy.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę.
W wyniku głosowania : 14 radnych „za” , 0 „przeciw”,
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XIX/81 /07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przewodnicząca poinformowała, że komisje dokonały analizy propozycje stawek podatkowych. Na Wspólnym Posiedzeniu Komisji zostały wypracowane przez radnych stawki podatku. Następnie przedstawiła projekt uchwały. Do propozycji stawek przychylił się Burmistrz i nie wniósł żadnych zastrzeżeń.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Następnie poddała pod głosowanie uchwałę.
W wyniku głosowania : 14 radnych „za” , 0 „przeciw”,
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XIX/82/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 12.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień od środków transportowych.

Burmistrz poinformował, że subwencja ogólna została zmniejszona ze względu na to, że gmina stosuje na swoim obszarze zwolnienia od środków transportowych np.za samochody strażackie, autobusy nie są płacone podatki .Lepiej będzie jak gmina poniesie wydatek związany z opłatą podatku od środków transportowych co wpłynie na to, że nie będzie to zniżkowało subwencji ogólnej do budżetu gminy.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania :
14 radnych „za” , 0 „przeciw”,
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XIX/83/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień od środków transportowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.
Głos zabrał radny p. J.Bielawski wyraził negatywne zdanie na temat projektu uchwały z uwagi na fakt, iż Rada podnosi stawki podatku osobom prowadzącym działalność gospodarczą, natomiast sobie pozostawia nie podwyższone podatki od swoich własnych gruntów i własnych budynków. Dodał, iż jest to złamanie generalnej zasady solidaryzmu społecznego. Decyzja jaka podejmie Rada nie będzie dobra. Myślę, że społeczeństwo nas oceni. Powinniśmy wszystkim podatnikom podwyższyć stawki podatku.
Zdanie swojego przedmówcy poparł radny p.Z.Obrycki podał konkretnie w którym miejscu i o ile Rada dokonała podwyższenia podatku.
Podatek od nieruchomości :

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, nie wymienionych w pkt. 1 lit.a; Stawka ustawowa 0,71 Stawka w gminie w 2007 roku 0,50 Stanowisko radnych na Wspólnym Posiedzeniu Komisji – propozycja na 2008 rok 0,55
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, nie wymienionych w pkt. 2 lit. b ; Stawka ustawowa 19,01 Stawka w gminie 12,50 Stanowisko radnych na Wspólnym posiedzeniu Komisji – propozycja na 2008 rok 13,00


Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę.
W wyniku głosowania : 11 radnych „za” , 0 „przeciw”, 3 „wstrzymało się” od głosu
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIX/84/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 14.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca poinformowała, że tytuł uchwały i treść ulegnie zmianie w związku z naniesionymi poprawkami przez radcę prawnego urzędu.
Następnie przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała zebranych ,iż radni dyskutowali nad propozycją, aby symbolicznie chociaż po 10 groszy był naliczany podatek od 1m 2 mieszkań na wsi. Jednak wzburzyło to ogromną dyskusję w Radzie i nie było większości aby taką propozycję przyjąć. W związku z tym rolnicy nadal są zwolnieni z uiszczenia opłat wynikających z podatku od nieruchomości.

W obowiązującej uchwale Nr III/4/06 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
Rada na Wspólnym Posiedzeniu Komisji w dniu 29 listopada br. uchwaliła, że zwalnia się z podatku od nieruchomości :
   - budynki mieszkalne lub ich części położone na terenie gospodarstw rolnych osób prowadzących gospodarstwa rolne,
natomiast § 1 ust.1 pkt.2 skreśla się :
    - budynki i grunty związane z infrastrukturą dotyczącą oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, dostarczania wody i sieci wodociągowej oraz hydroforni.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania :
11 radnych „za” , 0 „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się od głosu” Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XIX/85/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr III/4/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku na 2008.

Przewodnicząca poinformowała, że w roku 2007 r. podstawą do naliczania podatku rolnego jest kwota 88,80 ,- z 1 ha przeliczeniowego,a na 2008 rok – stawka maksymalna wynosi - 145,725,-
Radni na wspólnym posiedzeniu komisji ustalili kwotę 95 zł od 1 ha przeliczeniowego. Wobec powyższego obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. z kwoty 58,29 zł do kwoty 38 zł za 1 (kwintal) która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania :
13 radnych „za” , 0 „przeciw”, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XIX/86/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku na rok 2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 16.Zapytania i wolne wnioski.

 1. Przewodnicząca poinformowała, iż otrzymała list z podziękowaniami dla radnych od Zespołu „DZIERZBIENIACY” za okazaną pomoc finansową związaną ze złożeniem wniosków o paszporty. Członkowie zespołu w piśmie oświadczyli, że dołożą wszelkich starań, aby godnie wypaść na występie na Ukrainie w styczniu w 2008 roku.
  Przewodnicząca poinformowała zebranych, że zwróciła się z prośbą do radnych o wsparcie finansowe dla dzieci z rodzin ubogich, których sytuacja finansowa nie pozwala na poniesienie kosztów związanych z wyrobieniem paszportów. Zespół „Dzierzbieniacy ” reprezentować będzie gminę na Ukrainie. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury jest fundatorem wyjazdu i pobytu za granicą. Koszt wyjazdu jednej osoby – 1.500,-
 2. Głos zabrał p.Jan Zelkowski - W związku z tym, iż Rada dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta złożył podziękowania radnym.W dalszej części wypowiedzi poinformował, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odbędzie się szkolenie w dniu 14 grudnia br. w Restauracji „AGROTURYST”. Prosił o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. (ograniczona ilość miejsc - 50 osób)
 3. Burmistrz w skrócie omówił analizę techniczno- ekonomiczną systemów gospodarki odpadami komunalnymi dla Łomżyńskiego Rejonu Funkcjonalnego Gospodarki Odpadami.


Analiza dotyczy budowy nowego zakładu w miejscowości Czartorii do unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów ,w którym gmina Stawiski ma uczestniczyć. Jest to bardzo ogólny dokument, który rozpatruje gminę pod każdym kątem, ilość tworzonych odpadów, jakie to są odpady, jaka ma być ich segregacja, ile brakuje pojemników. Dodał, że jeśli chodzi o segregację gmina stoi na szarym końcu dlatego, że gmina Stawiski nie prowadzi segregacji śmieci. Składamy je na swoje składowisko jako odpady mieszane. Dla gminy jest ważne to, że przedsięwzięcie nie koliduje z Gminnym Programem Gospodarki Odpadami. Określenie zasad systemu zbierania odpadów komunalnych zgodnych z przyjętym planem gospodarki odpadami i obowiązującym prawem stanowi wytyczne dla mieszkańców i działających podmiotów gospodarczych. Podstawową zasadą tworzenia systemu zbierania odpadów jest ich selektywne gromadzenie. Zakłada się docelowo zorganizowanie stacji przeładunkowej w mieście Stawiski obejmującej swym zakresem miasto Kolno,miasto Stawiski ,miasto Szczuczyn,gminę Grabowo,gminę Kolno,gmine Maly Płock i gminę Przytuły. Stacja przeładunkowa może być zlokalizowana na terenie funkcjonującego , a przeznaczonego do zamknięcia(grudzień 2009r.) i rekultywacji składowiska odpadów.
Nie bierze się pod uwagę nowych terenów tylko zrekultywowane stare składowisko. Zakłada się ,że przy rekultywacji odpady będą wywożone w przyszłości do Czartorii. Burmistrz poinformował, że w/w inwestycji nie ma na liście windykacyjnej. Rada powinna wypracowywać alternatywny sposób załatwienia gospodarki odpadami poza tym porozumieniem.

Radny p.J.Bielawski zapytał jaki to ma związek z Projektem Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami ? Proszę o umieszczenie tej analizy do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP. Wcześniej słyszeliśmy, że Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami przewidywał punkt przeładunkowy na terenie jaki gmina posiada (14 ha) od Agencji Nieruchomości Rolnych i Skarbu Państwa – przekazanych na ten cel. Teraz słyszymy, że na miejscu starego wysypiska to jest różnica. Czy to z jedno z drugim nie koliduje, aby gmina nie stanęła przed faktem ,że nie wiadomo będzie gdzie wywozić śmieci i za ile?

Radny Z.Obrycki poruszył następujące kwestie:
   - wnioskował do Burmistrza aby gmina nie została zmuszona do przekazania terenu jaki otrzymała pod budowę wysypiska śmieci,

   - w ostatnim czasie wzrosły opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego – z 15 zł na 75 zł na pewno wpłynie to na podwyżkę i okaże się ,że Rada będzie musiała podnieść opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

   - do sołtysów monitował aby dbali o czystość na terenie swoich wsi, gdyż w okolicach w lasach znów można spotkać dzikie wysypiska śmieci.

Burmistrz potwierdził, iż radny Obrycki ma racje jeśli chodzi o opłaty do Urzędu Marszałkowskiego. Gmina musi wprowadzić segregację u podstaw.
Przewodnicząca poinformowała o wyjazdach służbowych Burmistrza Stawisk :

   - Powiatowy Urzędu Pracy w Kolnie, Starostwo Powiatowe w Kolnie, Kancelaria Notarialna w Łomży, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Regionalna Izba Obrachunkowa w Łomży, Kancelaria Notarialna w Kolnie, PFRON w Białymstoku

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p.K.Żochowskiemu (mieszkańcowi Stawisk)
Pan Kazimierz Żochowski zwrócił się do Pana Burmistrza, Przewodniczącej Rady, radnych, sołtysów o wysłuchanie jego spostrzeżeń i uwag w dwóch sprawach.
   - odnośnie budowy Hali Sportowej w Stawiskach stwierdził, że od początku poprzedniej kadencji Burmistrza przewija się temat budowy hali w planach. Rada przekładała realizację budowy z roku na rok. Od 2003 roku Burmistrz planuje w budżecie budowę hali bez rezultatu.
Następnie odczytał wynotowane koszty z budżetu, jakie poniosła gmina, co jego zdaniem nie powinno mieć miejsca i były to koszty zbędne.
   - wycinka drzew na Stadionie w Stawiskach odbyła się niezgodnie z przepisami prawa W związku z tym, iż wystąpienie p.K.Żochowskiego było obszerne oświadczył, że może złożyć je na piśmie do Rady Miejskiej celem zapoznania się jako załącznik do protokołu(Uwaga – powyższy dokument nie został dostarczony)mimo zapewnień złożonych dla Przewodniczącej.
Sołtys wsi Cedry - p.J.Zalewski zwrócił się z pytaniem do Burmistrza w sprawie wywozu odpadów komunalnych. Zaznaczył, aby gmina nie dopuściła do takiej sytuacji, że nie będzie podpisanej umowy na wywóz śmieci i nie będzie czynnego składowiska odpadów w mieście.
Burmistrz zaznaczył, że Stawiski są położone centralnie segregacja polegałaby na tym, że śmieci w kontenerach byłby prasowane, przyjeżdżały śmieciarki a fakt jest faktem gmina w styczniu w 2010 r. może okazać się ,że nie posiada składowiska. Jeżeli gmina podejmie decyzję o oddawaniu odpadów, będzie to za odpłatnością. Na pewno wzrośnie opłata. Gdyby okazało się, że budowa zakładu w Czartorii nie dojdzie do skutku ,wówczas musimy szukać odbiorcy naszych odpadów z gminy.

Pan Zbigniew Chojnowski – mieszkaniec Stawisk nawiązał do ustawy o utrzymaniu czystości w gminie ,która obliguje gminy, żeby w programie gospodarki odpadami wystąpił wariant – segregacja u źródła – Burmistrz jako gospodarz powinien wpłynąć na mieszkańców, aby segregowali śmieci. Prawdą jest, że gmina będzie musiała znaleźć odbiorcę, trzeba to rozstrzygnąć.
Burmistrz odpowiedział, że gmina nie będzie musiała szukać sobie składowiska, ponieważ zakład unieszkodliwiana odpadów w Czartorii zanim nie osiągnie pełnej mocy przerobowych przejmie to Zarząd nad składowiskami czynnymi w Jedwabnem. Radny p.J.Bielawski stwierdził, że Jedwabne może ustalić wysoką cenę za przyjmowanie odpadów. Burmistrz powiedział, że gmina rozważy zakup pojemników do segregacji odpadów.
Na tym dyskusję zakończono.

Ad 17.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.


Protokołowała
M.M

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 gru 2007 12:22
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2122 razy