BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/81/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337,z 2007r. Nr 48 poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218)uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 86/XXVII/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski zmieniona uchwałami Nr 99/XXXII/04 z dnia 23 grudnia 2004 r. i Nr 146/XLV/05 z dnia 16 grudnia 2005 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 9 gru 2007 20:50
Opublikował(a): Admin2
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 2066 razy