BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XVIII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 października 2007 roku
w sprawie:

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach. Twała od godziny 1115 do godziny 1330.

Radni nieobecni :
1.Barba Rzadka; Przewodnicząca Rady Miejskiej - nieobecność usprawiedliwiona,
2.Michał Szulc - nieobecność nieusprawiedliwiona. Sołtysi wg załączonej listy obecności.
Goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

AD.1 Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kiciński otworzył XVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Stwierdzenie qworum.
Zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie zapoznał radnych z proponowanym porządkiem obrad

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XVI i XVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 września 2007 r. i 12 października 2007 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i gminy Stawiski na lata 2007 - 2032.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem. 9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Łomży na kadencję 2008 - 2011.
 9. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Burmistrz chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.


Burmistrz zgłosił uwagi do porządku obrad : Odrzucenie pkt.6 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 100.000 zł.
Odrzucenie pkt.7 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 – 2032”
W to miejsce wstawienie punktu :
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

Wiceprzewodniczący poddał kolejno wnioski Burmistrza pod głosowanie:
Kto jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Burmistrza w sprawie odrzucenia pkt.6 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 100.000 zł. oraz Odrzucenia pkt.7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 - 2032.
Rada Miejska w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” jednogłośnie przyjęła zmiany. Następnie Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem kto jest za przyjęciem wniosku w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkty :

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Rada Miejska w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” jednogłośnie przyjęła zmiany.

Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad po zmianach.
 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XVI i XVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 września 2007 r. i 12 października 2007 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Łomży na kadencję 2008 - 2011.
 10. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.


Następnie Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. Rada Miejska w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” jednogłośnie przyjęła zmiany w dziennym porządku obrad.


Ad 2.Przyjęcie protokołów z obrad XVI i XVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 września 2007 r. i 12 października 2007 r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły :
Za przyjęciem protokołu Nr XVI z dnia 28.09.2007 r. głosowało 12 radnych ,1 „wstrzymał się” od głosu - Protokół został przyjęty przez Radę.

Za przyjęciem protokołu Nr XVII z dnia 12.10.2007 r. głosowało 11 radnych „za”,3 wstrzymało się” od głosu Protokół został przyjęty.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Odpowiedzi Burmistrza na zapytania radnych Rady Miejskiej w Stawiskach zadanych na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2007 r. stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między Sesjami Rady Miejskiej w Stawiskach od 28 września 2007 r. do 26 października 2007 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz poinformował ,że wpłynął do Przewodniczącej Rady wniosek w sprawie kupna lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Łomżyńskiej w Stawiskach. Projekt uchwały zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu sesji w sprawie sprzedaży garażu dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” Salus” w Stawiskach.


Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Przewodniczący poprosił p. Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2007 rok z uwzględnieniem wniosków po odbytych posiedzeniach komisji.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 zwiększyć plan dochodów budżetowych - o kwotę 200.133 ,-
Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 243.729,- zgodnie z załącznikiem nr 3 zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 443.862,-
Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- plan dochodów budżetowych - 13.914.629 zł

- plan wydatków budżetowych – 14.216.333 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 301.704 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.
Z objaśnień do zmian w budżecie gminy wynika :

W związku z brakami w planie na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oświaty, które wynikają z nieplanowanej w 2007 r. podwyżki płac, jak również nieplanowanych odpraw emerytalnych, należało zabezpieczyć płace i pochodne. Kwota ta wynosi 78.875 zł

Gmina Stawiski nie ma uregulowanych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które wynoszą 85.323 zł (składki zaległe i bieżące) Szybkie uregulowanie tych składek jest podyktowane przede wszystkim składaniem wniosków o środki PFRON. W związku z możliwością pozyskania środków na termoizolację budynków ,zaplanowano 25.000 zł na wykonanie audytów energetycznych.

Pozostałe zwiększenia w planie wynikają z bieżącej realizacji zadań gminy.
Zmiany dotyczące zmniejszenia planu wydatków budżetowych wynikają głównie z potrzeby zabezpieczenia w/w środków. Dokonano ich po analizie dotychczasowych wydatków.
Wprowadza się również do budżetu dotacje otrzymane na :sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wypłatę stypendiów szkolnych.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję wokół projektu uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę. Rada Miejska w obecności 13 radnych - 10 głosami „za” ,przy 3 głosach „wstrzymujących się ” podjęła uchwałę.


Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/71/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wiceprzewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały.
Otworzył dyskusję wokół uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę

Rada Miejska w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę

Uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach Nr XVIII/72/07 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Wiceprzewodniczący przedstawił projekt w/w uchwały.
Otworzył dyskusję wokół uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę. Rada Miejska w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę.


Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/73/ w Stawiskach w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem.

Wiceprzewodniczący zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi.
Pan Robert Urban – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem.
W związku z tym, iż na sali obrad była p. Henryka Dardzińska – która złożyła skargę i p.Marianna Doliasz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porytem, Wiceprzewodniczący poinformował, iż przysługuje im prawo zabrania głosu w tej sprawie.
Strony konfliktu nie zabrały głosu. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie zapis w uchwale, że złożona skarga przez p.H.Dardzińską jest zasadna.
W wyniku głosowania : 0 „za”, Następnie Wiceprzewodniczący zwrócił się do Rady z zapytaniem : Czy złożona skarga przez p.H.Dardzińską jest niezasadna?
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, 0 „przeciw” oraz 2 głosy „wstrzymujące się” podjęła uchwałę, że skarga jest niezasadna.


Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/74/07 w Stawiskach w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Łomży na kadencję 2008 – 2011.

Radny Jerzy Bielawski zabrał głos:

Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w Uchwale Nr XIII/52/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych. Kadencja ławników obejmuje lata 2008 – 2011.
Zespół w składzie Komisji Rewizyjnej rozpatrzył złożone dokumenty przez 5 kandydatów. Zadaniem Zespołu była ocena zgłoszonych kandydatur na ławników oraz przedstawienie na sesji Rady Miejskiej w Stawiskach opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Po zapoznaniu się z dokumentacją kandydatów zgłoszonych na ławników sądowych powstały wątpliwości co do prawidłowości dwóch zgłoszeń : p. Haliny Żurawskiej i p. Janusza Kossewskiego, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w art.162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych , ponieważ instytucje zgłaszające kandydatów – w tym przypadku Urząd Miejski – Burmistrz Stawisk, ZGKiM – Kierownik - nie mają ustawowego prawa zgłaszania kandydatów na ławników, nie są wymienione jako uprawnione podmioty do zgłaszania kandydatów.
Po dokonaniu analizy prawnej stwierdzono, że 2 zgłoszenia nie spełniają wymogów formalno – prawnych. Jeżeli chodzi o pozostałe 3 kandydatury: p. Barbary Odachowskiej, p. Jana Cukrowskiego i p.Zofii Chmielak zespół pozytywnie zaopiniował dokumentację w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

W związku z powyższym Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Rady o wytypowanie Komisji Skrutacyjnej.
Radni zgłosili : p.Zdzisław Obrycki,p.Józef Rudzki,p.R.Bagiński
Wiceprzewodniczący zapytał czy radni wytypowani do Komisji Skrutacyjnej wyrażają zgodę. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie : Czy Rada wyraża zgodę na skład Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania : 13 radnych „za” - jednogłośnie

Rada wybrała Komisję Skrutacyjną :

 1. Józef Rudzki – Przewodniczący Komisji

 2. Zdzisław Obrycki – Członek Komisji

 3. Robert Bagiński – Członek Komisji

Spośród 3 kandydatów Rada Miejska w Stawiskach wybiera 2 ławników dla potrzeb do Sądu Rejonowego w Łomży.
Radni otrzymali karty do głosowania. Odbyło się tajne głosowanie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - p.Józef Rudzki odczytał protokół z głosowania tajnego. Na 15 radnych Rady Miejskiej w Stawiskach. Na sesji obecnych jest 13. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Poszczególni kandydaci na ławników otrzymali następującą ilość głosów :

Zofia Chmielak – 9 głosów

Jan Cukrowski – 10 głosów

Barbara Odachowska – 6 głosów.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na ławników do Sądu Rejonowego w Łomży Rada wybrała :
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na ławników do Sądu Rejonowego w Łomży Rada wybrała :

1) p. Jana Cukrowskiego

2) p. Zofię Chmielak

Wybrani ławnicy podziękowali Radzie za udzielone im zaufanie, a tym samym za wybór na ławników Sądu Rejonowego w Łomży.
Wiceprzewodniczący poinformował, że Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Łomży na kadencję 2008 – 2011 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10 Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał pismo z Urzędu Skarbowego w Kolnie w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych.
Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe. Na wszystkich oświadczeniach widnieją pieczątki z datą wpływu do Rady Miejskiej w Stawiskach. Na ich podstawie stwierdzono, iż wszystkie oświadczenia wpłynęły do właściwego organu samorządu terytorialnego z zachowaniem ustawowego terminu.
Na wszystkich oświadczeniach umieszczono adnotację o dokonaniu wstępnej analizy danych zawartych w oświadczeniach

Urząd Skarbowy wskazał nieprawidłowości zawarte w złożonych oświadczeniach:
- rozbieżności w oświadczeniu majątkowym nie podano dochodu z tytułu innych źródeł który wskazano w zeznaniu PIT – 37 za 2006 rok

- nie określono przychodu i dochodu z prowadzonego gospodarstwa rolnego

- nie podano adresu położenia nieruchomości

- nie dołączono PIT - 36

- nie podano dochodu z innych źródeł

- nie wykazano dochodu z tytułu pełnienia funkcji radnego

Do Urzędu Skarbowego w Kolnie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 10 kwietnia 2007 r. oraz 13 kwietnia 2007 r. wpłynęły oświadczenia majątkowe za 2006 r. Burmistrza Stawisk p. Marka Waszkiewicza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Barbary Rzadkiej. Na obu oświadczeniach umieszczono pieczątki z datą wpływu oświadczenia do właściwego organu samorządu terytorialnego.
Na ich podstawie stwierdzono, iż oba oświadczenia złożono z zachowaniem ustawowego terminu. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Burmistrz złożył informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez sekretarza gminy, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne. Burmistrz poinformował, że dwóch dyrektorów nie złożyło oświadczeń majątkowych. W związku z tym Burmistrz rozpoczął procedurę wyjaśniającą w stosunku do p.Jana Waldemara Szumskiego – pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokołach i p. Sławomira Chodnika - Dyrektora Szkoły w Stawiskach. Dyrektorzy Ci nie złożyli oświadczeń majątkowych, obowiązek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Oświadczenia majątkowe należało złożyć w ciągu miesiąca od dnia powierzenia im stanowisk. Do Kuratorium w Łomży zostało złożone pismo w sprawie opinii na ten temat. W najbliższym czasie zostanie sprawa ta wyjaśniona

Ad.11 Zapytania i wolne wnioski.

 1. Burmistrz poinformował, iż jest dużo kontrowersji wokół przydzielanych decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, gdyż strona rządowa nie wywiązuje się z zobowiązań tj. wysokości dotacji. Przydzielana dotacja dla gminy jest coraz mniejsza. W związku z powyższym wnioski o przyznanie stypendium są szczegółowo i wnikliwie analizowane.

 2. Burmistrz poinformował, iż Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg zgłosił się z zapytaniem dot. przekazania gruntu pod drogą powiatową do wsi Jurzec. Gmina Stawiski jest właścicielem działki pod drogą i w formie darowizny bezpłatnie cześć gruntu gmina może przekazać dla powiatu. Jeżeli wpłynie wniosek w tej sprawie, zostanie sporządzony projekt uchwały i przekazany na najbliższym posiedzeniu sesji.


Radny p.J.Bielawski zwrócił się z pytaniem dot. budowy punktu przeładunkowego wpisanego w programie do realizacji. Radny stwierdził, że punkt taki jest potrzebny co wpłynie na wykorzystanie terenu, który gmina posiada oraz zapewni to nowe miejsca pracy.
Burmistrz zwrócił się do Rady, aby wyraziła swoje stanowisko poprzez głosowanie, czy jest za budową stacji przeładunkowej na terenie gminy Stawiski do zbiórki odpadów czy też nie.
Burmistrz uzasadnił, że w trakcie rozmów z partnerem strategicznym z Łomży było poruszane czy gminy posiadają działki, które można wykorzystać na ten cel. Gmina Stawiski posiada grunt, który można wykorzystać

Radny Marek Sobociński wyraził swój pogląd na temat budowy stacji przeładunkowej na terenie gminy Stawiski. Sceptycznie odniósł się do przedstawionych zamierzeń. Podkreślił,iż Rada nie powinna podejmować decyzji w dniu dzisiejszym. Uzasadnił swoją wypowiedź tym, iż Rada dokładnie nie została poinformowana i zdaniem radnego jest to pojęcie względne.
Burmistrz zwrócił się z prośbą do Rady ,aby w formie głosowania Rada podjęła decyzję, czy w gminie Stawiski ma być budowana stacja przeładunkowa. Wiceprzewodniczący zwrócił się do Rady :

Czy Rada wyraża zgodę na budowę stacji przeładunkowej na terenie gminy Stawiski zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2007 – 2010 dla województwa podlaskiego?
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”,”1 głos „przeciw”, oraz 1 głos „wstrzymujący się” pozytywnie zaopiniowała zamierzenia dot. budowy stacji przeładunkowej na terenie gminy Stawiski do segregacji odpadów.
Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu p.J.Zelkowskiemu – Przewodniczącemu Powiatowej Izby Rolniczej w Kolnie.
p.J.Zelkowski poinformował Izba Rolnicza organizuje w Starostwie Powiatowym w Kolnie cykl szkoleń skierowanych do rolników :

- 15 listopada br.(Temat:Przygotowanie pasz w gospodarstwie) 25 osób – Starostwo Powiatowe w Kolnie

- 20 listopada br. (Temat: Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej) 25 osób – Starostwo Powiatowe w Kolnie

- 14 grudnia br.(Temat :Mleczarstwo w Unii Europejskiej) 50 osób – w lokalu AGROTURYST p.Mirosława Gardockiego w Stawiskach

Radny Zdzisław Obrycki zwrócił się do Burmistrza, aby poinformować odpowiednie osoby, że na Płaszczatce przewraca się słup elektryczny,co może stworzyć zagrożenie na żerowisku bobrów.

Ad.12 Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim obecnym za udział w sesji i zamknął obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.


Protokołowała
M.MWiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Kiciński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 gru 2007 19:59
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2007 razy