BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/77/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 grudnia 2007 roku
w sprawie: uchwalenia „programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 – 2032”.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U z 2001 r.Nr 142,poz.1591,z 2002 r.Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806,z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055,Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457,z 2006 r. Nr 17, poz.128,Nr 181,poz.1337 i z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218) uchwala się,co następuje :


§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 – 2032” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 gru 2007 15:54
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1923 razy