BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/86/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 grudnia 2007 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku na rok 2008.

Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969, z 2005 r. Nr 143,poz.1199,z 2006 r.191,poz.1412,Nr 245,poz.1775,Nr 249,poz.1825, z 2007 r. Nr 109,poz.747) uchwala się,co następuje :


§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.(MP Nr 77 poz.831) z kwoty 58,29 zł na 1 dt. do kwoty 38,00 zł za 1 dt.,która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 gru 2007 16:21
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 2640 razy