BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/83/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 grudnia 2007 roku
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się ,co następuje:


§ 1.Uchyla się w całości uchwałę Nr 157/XXXII/01 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień od środków transportowych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 gru 2007 16:30
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 2876 razy