BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/82/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 grudnia 2007 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 47, poz. 557) uchwala się ,co następuje:


§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Stawiski w następującej wysokości:
1) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:


a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.000,00 zł.


2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 2.300,00 zł.

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1.579,33 zł.

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1.996,71 zł;

b) powyżej 36 ton - 2.500,00 zł.

5) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.353,72 zł.

6) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:


a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1.400,00 zł;

b) powyżej 36 ton – 1.996,71 zł.


7) Od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.579,33 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.996,71 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 96/XXXI/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 gru 2007 16:06
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 3147 razy