BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/80/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 grudnia 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173,poz.1218) i art. 11 ust. 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69 poz. 468) uchwala się,co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,2157 ha oznaczonej numerem 30/10, położonej w Porytem przy ulicy Szkolnej, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27 928, w trybie bezprzetargowym na rzecz Pani Ewy Reinke.

§ 2. Sprzedaż nastąpi na podstawie art. 231 § 1 kc na wniosek posiadacza, celem realizacji jego roszczenia, w drodze pozasądowej w formie aktu notarialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach Nr XV/58/07 z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 gru 2007 15:56
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2063 razy