BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/76/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 02 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§1.

  1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 79.516 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 79.516 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
  3. Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych w dziale 700 na ogólną kwotę 2.094 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  4. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:
    - Plan dochodów budżetowych – 14.486.194 zł.
    - Plan wydatków budżetowych – 14.787.898 zł.
  5. Deficyt budżetowy w kwocie 301.704 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.
  6. Dokonać zmian w Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009. Po dokonanych zmianach załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/71/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26.10.2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 gru 2007 21:25
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 2026 razy
Ilość edycji: 1